آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۸۹

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۹ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۹ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۹۰

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۹۰ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۹۰ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال ۸۹

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه صنعتی بارز در سال ۸۹ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه صنعتی بارز در سال ۸۹ بوده ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت گروه صنعتی بارز در سال ۹۰

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه صنعتی بارز در سال ۹۰ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه صنعتی بارز در سال ۹۰ بوده ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۸۳

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۳ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۳ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۸۴

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۴ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۴ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۸۵

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۵ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۵ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۸۶

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۶ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۶ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۸۷

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۷ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۷ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال ۸۸

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۸ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو کلر در سال ۸۸ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن