آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۹۰

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۹۰ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۹۰ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۸

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۸ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۸ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۹

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۹ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۹ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۶

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۶ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۶ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۷

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۷ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۷ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۵

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۵ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۵ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۴

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۴ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۴ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۱

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۱ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۱ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال ۸۳

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۳ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال ۸۳ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال ۹۰

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه بهمن در سال ۹۰ بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت گروه بهمن در سال ۹۰ بوده و شامل ادامه مطلب…

توسط ، قبل
موبایلتو شارژ کن