فایل دامپ شیائومی Xiaomi_Redmi Note 5A EMMC DUMP

فایل دامپ شیائومی Xiaomi_Redmi Note 5A EMMC DUMP      فایل دامپ شیائومی Xiaomi_Redmi Note 5A EMMC DUMP دامپ هارد شیائومی Redmi Note 5A  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K01U-ME171C رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل ادامه مطلب…

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K00Y_ME372CL  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K00Y_ME372CL رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K00Y_ME372CL تست شده و ادامه مطلب…

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG EMMC DUMP     فایل دامپ ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K00Z-ME175CG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K00Z-ME175CG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K00Z-ME175CG تست شده و ادامه مطلب…

فایل دامپ ایسوس ASUS_K012 EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K012 EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K012 EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K012  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K012 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K012 تست شده و ادامه مطلب…

فایل دامپ نوکیا Nokia 3 TA-1032 EMMC DUMP

فایل دامپ نوکیا Nokia 3 TA-1032 EMMC DUMP      فایل دامپ نوکیا Nokia 3 TA-1032 EMMC DUMP دامپ هارد نوکیا Nokia 3 TA-1032  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: Nokia 3 TA-1032 رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل ادامه مطلب…

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01N-FE171CG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01N-FE171CG EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K01N-FE171CG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K01N-FE171CG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K01N-FE171CG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K01N-FE171CG تست شده و ادامه مطلب…

فایل دامپ ایسوس ASUS_K016-FE380CG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K016-FE380CG EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K016-FE380CG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K016-FE380CG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K016-FE380CG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K016-FE380CG تست شده و ادامه مطلب…

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01E-ME103K EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01E-ME103K EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K01E-ME103K EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K01E-ME103K  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K01E-ME103K رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K01E-ME103K تست شده و ادامه مطلب…

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01F-FE171MG EMMC DUMP

فایل دامپ ایسوس ASUS_K01F-FE171MG EMMC DUMP      فایل دامپ ایسوس ASUS_K01F-FE171MG EMMC DUMP دامپ هارد ایسوس ASUS_K01F-FE171MG  EMMC DUMP تست شده  قابل رایت روی مدل: K01F-FE171MG رایت با باکس های پروگرام هارد (UFI-EasyJtag-HUA-Medusa-Riff Box)قابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– ترمیم بوت و حل مشکل خاموشیفایل دامپ ایسوس K01F-FE171MG تست شده و ادامه مطلب…

موبایلتو شارژ کن