لودر سایت

عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه

مقدمه
عدلوعدالتاجتماعیازجملهمفاهیمپرمعناییاستکههموارهموردتوجهادیانومکاتبمختلفبودهاست .امااجرایآنهمچنانبهعنوانآرزوییدستنیافتنی بهنظرمیرسد؛آرزوییکهتحققآن،نیازمندبررسی لوازماجرایعدالتوموانعپیشرویآن میباشد.
اندیشمندانبسیاریدراینموردقلمفرسایینمودهوآثارمفیدیدررابطهباعدالتومفهومآن،پدیدآوردهاند….

4kia.ir

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن