لودر سایت

عملکرد سیستم های تهویه مطبوع


فهرست مطالب سیستمهای نوین تهویه مطبوع .. ۱ فصل اول: معرفی سیکل تراکمی .. ۵ سیکلهای تبرید تراکمی .. ۶ سیکل تبرید . ۷ چگونگی کارکرد اجزاء در سیکل تراکمی .. ۹ مفاهیم اولیه سیکل تبرید تراکمی .. ۱۳ ضریب عملکرد COP…. 13 تحلیل COP در سیکل تبرید . ۱۴ ضریب عملکرد براساس سیکل کارنو . ۱۶ ارتباط COP با EER و KW مصرفی .. ۱۸ KW=(12*TON)/(3.412*COP).. 18 ARI Standard 550/590… 19 IPLV = (0.01A) + (0.42B) + (0.45C) + (0.12D) •.. 19 کمپرسورها ۲۲ کمپرسورهای پیستونی .. ۲۶ Compression Process  of  Reciprocating  Type…. 27 کمپرسورهای اسکرال . ۳۴ مدولاسیون به دست آمده با جداشدن فک ها به اندازه ۱میلی متر . ۵۷ مقایسه فنی سیستم دیجیتال اسکرال با اینورتر اسکرال .. ۶۴ کمپرسورهای اسکرو . ۶۹ نحوه ورود گاز به کمپرسور اسکرو . ۷۶ کمپرسورهای اسکرو )مارپیچ روتاری( ۷۷ برش کمپرسورهای اسکرو و قطعات آن . ۷۸ کمپرسورهای سانتریفیوژ . ۱۳ قطعات واجزای کمپرسور سانتریفیوژ . ۱۵ نمودار تبدیل انرژی کمپرسور سانتریفیوژ . ۱۶ نمای برشی یک کمپرسور س …

FileHub ID : FileSell-2164472

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن