لودر سایت

تشریح انواع جوشکاری قوس- گاز و شکل دهی فلزات در ۱۶۰ صفحه با فرمت ورد


فهرست مطالب تعریف جوشکاری.. ۱ خطرات و ایمنی در جوشکاری.. ۲ ۳- بروز شوک الکتریکی.. ۴ ۴- ایجاد دود و گازهای مختلف.. ۵ ۵- آتش سوزی و سوختگی.. ۵ جوشکاری ذوبی.. ۸ جوشکاری غیرذوبی.. ۸ جوشکاری قوس الکتریکی یک فرآیند ذوبی است که. ۸ جوشکاری قوس الکتریکی یک فرآیند ذوبی است که. ۹ دستگاه مولد جریان جوشکاری قوس الکتریکی.. ۱۰ ترانسفور ماتورها در جوشکاری.. ۱۱ تنظیم آمپر در جوشکاری.. ۱۲ یک سو سازی جریان در جوشکاری.. ۱۲  وسائل و تجهیزات جوشکاری.. ۱۴ انبر جوشکاری.. ۱ انبر)گیره( اتصال ۴- رابط)فیش( کابل.. ۲ ۵- موقعیت دهنده ۶- میز جوشکاری.. ۵  10- انبر قطعه گیر. ۵ آماده سازی قطعات برای جوشکاری)قطع کردن( ۶ آماده سازی قطعات برای جوشکاری) براده برداری( ۶ انواع اتصالات در جوشکاری.. ۸ انواع اتصالات در جوشکاری.. ۱۰ انواع اتصالات در جوشکاری.. ۱۱ انواع اتصالاتT شکل در جوشکاری.. ۱۲ تعریف جوشکاری گاز. ۴۶ گاز جوشکاری.. ۴۸ تولید گاز استیلن.. ۵۳ ایمنی درجوشکاری گاز استیلن.. ۶۴ ایمنی تجهیزات جوشکاری گاز. ۶۶ ایمنی تجهیزات جوشکاری گاز. ۶۸ رگولاتورهای کاهن …

FileHub ID : FileSell-2164474

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن