لودر سایت
  • وظایف مدیریتی زن و مرد در تحکیم بنیان خانواده
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده: ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۴

   ب- سوالات تحقیق.. ۵

   سؤالات فرعی: ۵

   ج- اهداف تحقیق.. ۵

   هـ – پیشینه پژوهش…. ۵

   و- فرضیه‌های تحقیق.. ۷

   ز- روش کار. ۷

   ژ-سازماندهی تحقیق.. ۷

   فصل اول: کلیات تحقیق (تعاریف، مفاهیم، تاریخچه)

   ۱-۱ تعاریف… ۹

   ۱-۱-۱ خانواده ۹

   ۱-۱-۲ فقه اسلامی.. ۹

   ۱-۱-۳ نقش مدیریتی مرد در خانواده ۱۰

   ۱-۱-۴ نقش مدیریتی زن در خانواده ۱۰

   ۱-۲- تبیین مفهومی تحکیم خانواده ۱۰

   ۱-۳- تحکیم خانواده از نگاه دین اسلام. ۱۱

   ۱-۴- عوامل تحکیم بنیان خانواده در اسلام. ۱۲

   ۱-۴-۱- ایمان. ۱۲

   ۱-۴-۲- مهر و محبت… ۱۳

   ۱-۴-۳- آشنایی اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود. ۱۴

   ۱-۴-۳-۱- حق والدین بر فرزندان. ۱۴

   ۱-۴-۳-۲- حق فرزندان بر والدین.. ۱۵

   ۱-۴-۳-۳- وظیفه‌ی هر یک از زن و مرد نسبت به کل خانواده ۱۶

   ۱-۴-۳-۴- حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یک دیگر. ۱۷

   ۱-۴-۳-۵- مهم ترین وظایف متقابل همسران. ۱۷

   ۱-۴-۴- تفاهم و همکاری میان اعضای خانواده ۱۸

   ۱-۴-۵- وجود روحیه ی صبر و پایداری و متانت در فراز و فرودهای زندگی.. ۱۸

   ۱-۴-۶- برخورداری از روحیه ی گذشت و بزرگواری و تقویت آن. ۱۹

   ۱-۴-۷- حاکمیت صداقت در فضای خانواده ۱۹

   ۱-۴-۸- مدیریت و برنامه ریزی صحیح در خانواده ۲۰

   ۱-۴-۹- رعایت اخلاق نیکو و رعایت ادب و احترام متقابل در خانواده ۲۰

   ۱-۴-۹-۱- احترام فرزندان به پدر و مادر. ۲۱

   ۱-۴-۹-۲- احترام زن و مرد نسبت به یک دیگر. ۲۱

   ۱-۴-۱۰- وجود اعتماد در خانواده و پرهیز از سوء ظن.. ۲۱

   ۱-۴-۱۱- پرهیز از آفت حسد. ۲۲

   ۱-۴-۱۲- وفاداری اعضای خانواده نسبت به یک دیگر. ۲۲

   ۱-۵- عوامل اجتماعی مؤثر در تحکیم بنیان خانواده ۲۲

   ۱-۵-۱- اختیار در ازدواج.. ۲۲

   ۱-۵-۲- درایت و تدبیر در امور اقتصادی.. ۲۳

   ۱-۵-۳- مدیریت روابط اجتماعی زنان و مردان. ۲۴

   ۱-۵-۴- کنترل طلاق.. ۲۵

   ۱-۵-۵- حمایت دولت از خانواده ۲۶

   ۱-۶- عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر در تضعیف بنیان خانواد. ۲۶

   ۱-۶-۱- همنشینی با افراد منحرف و الگوگیری از آنان. ۲۶

   ۱-۶-۲- دخالت نابجای اطرافیان. ۲۷

   ۱-۶-۳- تأثیر برخی رسانه‌ها ۲۸

   ۱-۶-۴- رشد سرگرمی های مجازی.. ۲۹

   ۱-۶-۷- عوامل اقتصادی.. ۳۰

   ۱-۶-۷-۱- ضعف مدیریت مالی خانواده ۳۰

   ۱-۶-۷-۲- چشم و هم چشمی.. ۳۱

   ۱-۶-۷-۳- تجمل گرایی و اسراف… ۳۲

   ۱-۶-۷-۴- خساست مرد. ۳۳

   فصل دوم: عوامل مؤثر در تحکیم بنیان خانواده

   ۲-۱- عوامل تحکیم بنیان خانواده ۳۵

   ۲-۱-۱- تربیت و آموزش کودکان در پذیرش نقش‌ها ۳۵

   ۲-۱-۲- بینش توحیدی به جایگاه خانواده ۳۶

   ۲-۱-۳-توجه به معیارهای دینی در تشکیل خانواده ۳۸

   ۲-۲ مسئولیت‌های متقابل زن و شوهر در استحکام خانواده ۳۹

   ۲-۳ عوامل فردی تحکیم خانواده ۳۹

   ۲-۳-۱ بینش و آگاهی.. ۳۹

   ۲-۳-۲ تأمین نیازهای عاطفی.. ۴۰

   ۲-۳-۳ تأمین نیازهای جنسی.. ۴۲

   ۲-۳-۴ خوش اخلاقی.. ۴۴

   ۲-۳-۵ مشورت کردن. ۴۵

   ۲-۳-۶ رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی.. ۴۶

   ۲-۳-۷ تغافل.. ۴۸

   ۲-۴ عوامل تضعیف استحکام خانواده ۴۹

   ۲-۴-۱ موانع فردی.. ۵۰

   ۲-۴-۱-۱ بدگمانی و بی اعتمادی.. ۵۰

   ۲-۴-۱-۱-۱ عوامل پیدایش سوءظن بین زن و شوهر. ۵۱

   ۲-۴-۱-۲ بدزبانی و دشنام گویی.. ۵۲

   ۲-۴-۱-۳ لجاجت و سرسختی.. ۵۴

   ۲-۴-۱-۴ تحقیر. ۵۵

   ۲-۴-۱-۵ عیب‌جویی.. ۵۶

   ۲-۴-۱-۶ سرزنش کردن. ۵۷

   ۲-۴-۱-۷ نداشتن گذشت… ۵۷

   ۲-۴-۱-۸ بی غیرتی و غیرت نا به جا ۵۹

   ۲-۴-۱-۹ بی عفتی.. ۶۰

   ۲-۴-۱-۱۰ اعتیاد به مواد مخدر. ۶۱

   فصل سوم: نقش مدیریتی زن و مرد در خانواده

   ۳-۱ نقش مرد در مدیریت خانواده ۶۴

   ۳-۱-۱ نقش مرد به عنوان پدر در رشد و تعالی خانواده ۶۴

   ۳-۱-۱-۱ سرپرستی.. ۶۴

   ۳-۱-۱-۲ برآوردن نیازهای عاطفی همسر. ۶۴

   ۳-۱-۱-۳ احترام به همسر. ۶۵

   ۳-۱-۱-۴ کمک به همسر. ۶۵

   ۳-۱-۱-۵ توجه و غیرت نسبت به همسر. ۶۵

   ۳-۱-۱-۶ عدم رفتار ناشایست با همسر. ۶۶

   ۳-۱-۱-۷ مدیریت عواطف و هیجانات همسر. ۶۶

   ۳-۱-۲ نقش مرد به عنوان پدر در رشد و تعالی خانواده ۶۷

   ۳-۱-۲-۱ پدر شایسته. ۶۸

   ۳-۱-۲-۲ توجه به نیازهای حقیقی فرزندان. ۶۹

   ۳-۱-۲-۳ آموزش نقش جنسی به فرزندان. ۶۹

   ۳-۱-۲-۴ غیبت پدر در خانواده ۷۰

   ۳-۱-۲-۵ محبت پدری.. ۷۱

   ۳-۱-۲-۶ پدری و سازگاری اجتماعی.. ۷۱

   ۳-۱-۲-۷ تاثیر شغل و پدری.. ۷۲

   ۳-۲ نقش زن در مدیریت خانواده ۷۲

   ۳-۲-۱ همسرداری.. ۷۲

   ۳-۲-۲ به عنوان مادر. ۷۴

   ۳-۲-۲-۱ نقش حضانت مادر. ۷۵

   ۳-۲-۲-۲ مادر، مهبط وحی.. ۷۶

   ۳-۲-۲-۳ نقش مادر در نام‌گذاری فرزند. ۷۷

   ۳-۲-۲-۴ نقش مادر در تعیین سرنوشت فرزند. ۷۷

   ۳-۲-۲-۵ نقش مادر در فراگیری مهارت فرزندان. ۷۸

   ۳-۲-۲-۶ نقش عواطف مادر. ۷۸

   ۳-۲-۲-۷ نقش مادر در همدلی اعضای خانواده ۷۹

   ۳-۲-۲-۸ نقش مادر در تولید مثل.. ۸۰

   ۳-۲-۳- نقش زن در حفظ آرامش خانواده ۸۱

   ۳-۲-۴ نقش‌های مدیریتی زن در خانواده ۸۳

   ۳-۲-۴-۱ قناعت… ۸۳

   ۳-۲-۴-۲ کمک به شوهر. ۸۴

   ۳-۲-۴-۳ راز نگهداری.. ۸۵

   ۳-۲-۴-۴ پشتیبانی از شوهر. ۸۶

   نتیجه گیری.. ۸۶

   منابع و مآخذ. ۸۹

  • سایز : ۴۱۷ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۳۱
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33591

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن