لودر سایت
  • مرور زمان کیفری در حقوق موضوعه ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه ۲

   الف- بیان مسأله ۳

   ب) سؤالهای تحقیق. ۵

   ج- پیشینه تحقیق. ۵

   د- فرضیه‌های تحقیق. ۶

   هـ – اهداف تحقیق. ۷

   و – روش تحقیق. ۷

   ز- ساماندهی پژوهش… ۷

   فصل اول: کلیات(مفاهیم،مبانی وتار یخچه)

   ۱-۱- مفهوم و پیشینه تاریخی مرور زمان. ۹

   ۱-۱-۱- مفهوم مرور زمان. ۹

   ۱-۱-۱-۱-واژه شناسی ۹

   ۱-۱-۱-۲-واژه شناسی در زبان عرب……………………………………………………………………۹

   ۱-۱-۱-۳- مفهوم لغوی. ۱۰

   ۱-۱-۱-۴- مفهوم اصطلاحی. ۱۰

   ۱-۱-۱-۵-تعریف اصطلاحی مرور زمان ………………………………………………………………۱۲

   ۱-۱-۲- پیشینه تاریخی مرور زمان. ۱۲

   ۱-۱-۲-۱-اهمیت مرور زمان کیفری…………………………………………………………………..۱۳

   ۱-۱-۲-۲-مبانی و فلسفه مرور زمان در حقوق موضوعه…………………………………………….. ۱۳

   ۱-۱-۲-۳- مرور زمان در حقوق روم ۱۴

   ۱-۱-۲-۴- مرور زمان در حقوق بین الملل. ۱۴

   ۱-۱-۲-۵- مرور زمان در حقوق ایران. ۱۶

   ۱-۱-۲-۵-۱- مرور زمان درحقوق ایران باستان. ۱۶

   ۱-۱-۲-۵-۲ مرور زمان در حقوق ایران معاصر. ۱۷

   ۱-۱-۲-۵-۲-۱ مرور زمان در قوانین قبل از انقلاب.. ۱۷

   ۱-۱-۲-۵-۲-۲ مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب.. ۱۹

   ۱-۲- مبانی ایجاد مرور زمان و نظریه های مختلف.. ۲۱

   ۱-۲-۱ ادله قائلین به مرور زمان. ۲۱

   ۱-۲-۱-۱ نظریه تحول شخصیت انسان. ۲۱

   ۱-۲-۱-۲- نظریه اصلاح مجرم ۲۲

   ۱-۲-۱-۳- نظریه از بین رفتن دلایل جرم ۲۳

   ۱-۲-۱-۴- نظریه ترس از مجازات.. ۲۳

   ۱-۲-۱-۵- نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم ۲۳

   ۱-۲-۱-۶- نظریه سقوط حق در دستگاه قضایی نتیجه کوتاهی. ۲۴

   ۱-۲-۱-۷- نظربه چشم پوشی دادسرا ۲۵

   ۱-۲-۱-۸- نظریه فراموش شدن جرم (نیسان) ۲۵

   ۱-۲-۱-۹- نظریه رعایت مصالح عمومی و اجتماعی. ۲۷

   ۱-۲-۱-۱۰- ادله قائلین به عدم مرور زمان. ۲۷

   ۱-۳- صور مختلف مرور زمان. ۲۹

   ۱-۳-۱- مرور زمان حقوقی. ۲۹

   ۱-۳-۱-۱- مرور زمان مدنی. ۲۹

   ۱-۳-۱-۱-۱- مرور زمان مملک (مثبت) ۲۹

   ۱-۳-۱-۱-۲- مرور زمان مسقط (منفی) ۳۰

   ۱-۳-۱-۱-۳- مرور زمان استماع دعوا ۳۰

   ۱-۳-۱-۱-۴- مرور زمان مبتنی بر نظم عمومی. ۳۱

   ۱-۳-۱-۱-۵- مرور زمان مبتنی بر اماره پراخت دین. ۳۱

   ۱-۳-۲- مرور زمان تجاری. ۳۲

   ۱-۳- ۲-۱- مرور زمان تجاری عام ۳۲

   ۱-۳-۲-۲- مرور زمان تجاری خاص… ۳۲

   ۱-۳-۳- مرور زمان کیفری. ۳۳

   ۱-۳-۳-۱- مرور زمان تقاضای تعقیب.. ۳۳

   ۱-۳-۳-۲- مرور زمان تعقیب.. ۳۴

   ۱-۳-۳-۳- مرور زمان مجازات.. ۳۴

   فصل دوم: بررسی فقهی مرور زمان

   ۲-۱- تاریخچه مرور زمان در فقه ۳۶

   ۲-۱-۳-مبانی مرور زمان کیفری در فقه اسلام………………………………………………………… ۳۷

   ۲-۱-۴-آراءمذاهب اسلامی در مورد مرور زمان……………………………………………………… ۳۷

   ۲-۲- قواعد. ۴۳

   ۲-۲-۱- قاعده اعراض… ۴۳

   ۲-۲-۲-۱- مفهوم قاعده ۴۳

   ۲-۲-۲-۲- مستند قاعده ۴۴

   ۲-۲-۲- قاعده قلمرو. ۴۵

   ۲-۲-۳- قاعده استحسان. ۴۶

   ۲-۲-۴- قاعده عقلی ضرورت حقظ نظام اجتماعی. ۴۷

   ۲-۳- مرور زمان در مجازات‌های اسلامی. ۴۸

   ۲-۳-۱- قصاص و دیات.. ۴۹

   ۲-۳-۲- حدود ۵۰

   ۲-۴- دیدگاه شورای نگهبان دربارۀ مرور زمان. ۵۷

   فصل سوم: مرور زمان کیفری در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

   ۳-۱- شکلی یا ماهوی بودن قوانین مرور زمان. ۶۱

   ۳-۱-۱- قوانین ماهوی و قوانین شکلی. ۶۱

   ۳-۱- ۱-۱-تعریف قواعد ماهوی. ۶۲

   ۳-۱- ۱-۲تعریف قواعد شکلی. ۶۲

   ۳-۱- ۱-۳-تمیزقواعد شکلی و قواعد ماهوی ۶۲

   ۳-۱- ۱-۴-شکلی یا ماهوی بودن مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۶۳

   ۳-۱- ۱-۵-تسری یا عدم تسری قوانین به گذشته ۶۶

   ۳-۱- ۱-۵-۱-استثنائات بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی. ۶۶

   ۳-۱- ۱-۵-۲-عطف به ما سبق شدن مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۶۷

   ۳-۲- مرور زمان تقاضای تعقیب.. ۶۸

   ۳-۲-۱- مرور زمان تقاضای تعقیب قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۶۸

   ۳-۲-۲- مرور زمان تقاضای تعقیب در مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲. ۷۰

   ۳-۳- مرور زمان تعقیب.. ۷۱

   ۳-۳-۱-مرور زمان تعقیب در مقررات قبل از انقلاب.. ۷۱

   ۳-۳-۲- مرور زمان تعقیب در مقررات بعد از انقلاب.. ۷۲

   ۳-۳-۳- مرور زمان تعقیب قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۷۴

   ۳-۳-۴- مرور زمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۷۴

   ۳-۴- مرور زمان مجازات.. ۷۷

   ۳-۴-۱-مرور زمان مجازات در مقررات قبل از انقلاب.. ۷۸

   ۳-۴-۲- مرور زمان مجازات در مقررات بعد از انقلاب.. ۷۸

   ۳-۴-۳- مرور زمان مجازات قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۷۹

   ۳-۴-۴- مرور زمان مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۰

   ۳-۵- جرایم مشمول مرور زمان. ۸۴

   ۳-۵-۱- جرایم مشمول مرور زمان در قوانین و مقررات قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۴

   ۳-۵-۲- جرایم مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۶

   ۳-۵-۲-۱ نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه ۹۴

   نتیجه‌گیری. ۹۷

   پیشنهادات.. ۹۹

   منابع. ۱۰۱

  • سایز : ۴۰۶ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33601

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن