لودر سایت
  • کلید واژه ها داور، حکمیت، قانون داوری، اختلاف، قرارداد داوری
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   مقدمه. ۱

   الف) بیان مساله. ۲

   ب) سوالات تحقیق.. ۵

   ج) فرضیات تحقیق.. ۵

   ج) پیشینه تحقیق.. ۵

   د) اهداف تحقیق.. ۷

   ه) روش تحقیق.. ۷

   ز) ساماندهی تحقیق.. ۷

   فصل اول: کلیات (مفاهیم، مبانی و پیشینه)

   ۱-۱- تعاریف و مفاهیم. ۹

   ۱-۱-۱- مفهوم داور. ۹

   ۱-۱-۲- مفهوم داوری از دیدگاه قرآن. ۱۰

   ۱-۱-۳- مفهوم داوری از دیدگاه علمای حقوق.. ۱۲

   ۱-۲- مشروعیت داوری.. ۱۵

   ۱-۳- داوری در اسلام. ۱۶

   ۱-۴- داوری در فقه شیعه. ۲۱

   ۱-۵- اهمیت داوری.. ۲۱

   ۱-۶- تاریخچه داوری.. ۲۳

   ۱-۷- مزایای داوری.. ۲۶

   ۱-۷-۱- عدالت و کارایی بهتر. ۲۶

   ۱-۷-۲- حل مسالمت آمیز اختلافات… ۲۷

   ۱-۷-۳- محرمانه بودن داوری.. ۲۷

   ۱-۷-۴- سرعت در حل و فصل.. ۲۸

   ۱-۷-۵- امکان اجرای بهتر و سریعتر احکام داوری.. ۲۹

   ۱-۷-۶- بیطرفی در داوری.. ۳۰

   ۱-۸- معایب داوری.. ۳۱

   ۱-۸-۱- عدم دقت و احساس مسئولیت داوران. ۳۱

   ۱-۸-۲- پیچیدگی طرق شکایت از احکام داوری.. ۳۲

   ۱-۸-۳- عدم استدلال در رأی داوری.. ۳۲

   ۱-۸-۴- هزینه ی بالنسبه زیاد داوری.. ۳۳

   ۱-۹- انواع داوری.. ۳۳

   ۱-۹-۱- ازحیث زمان. ۳۳

   ۱-۹-۲- از حیث اختیاری یا اجباری بودن. ۳۴

   ۱-۹-۳- داوری موردی و داوری سازمانی.. ۳۴

   ۱-۱۰- مشخصات داوری.. ۳۶

   ۱-۱۰-۱- فرق داوری و کارشناسی.. ۳۷

   ۱-۱۰-۲- فرق داوری و سازش…. ۳۸

   ۱-۱۰-۳- فرق داوری و گواهی.. ۴۰

   ۱-۱۰-۴- فرق داوری با قضاوت دولتی.. ۴۰

   فصل دوم: ماهیت قرارداد داوری در حقوق ایران

   ۲-۱- قانون حاکم بر آیین داوری.. ۴۴

   ۲-۲- قانون حاکم بر ماهیت دعوا ۴۷

   ۲-۲-۱- حاکمیت اراده طرفین.. ۴۷

   ۲-۲-۲- قاعده دپساژ. ۴۸

   ۲-۳- ماهیت قراردادی داوری.. ۴۹

   ۲-۳-۱- شرایط شکلی موافقت نامه داوری.. ۵۰

   ۲-۳-۲- شرایط ماهوی موافقت نامه داوری.. ۵۱

   ۲-۳-۳- دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت حقوقی داوری.. ۵۸

   ۲-۳-۳-۱- ماهیت قراردادی.. ۵۸

   ۲-۳-۳-۲- ماهیت قضایی یا صلاحیتی.. ۶۵

   ۲-۳-۳-۳- ماهیت مختلط.. ۷۰

   ۲-۳-۳-۴- ماهیت مستقل.. ۷۳

   ۲-۴- مقررات داوری.. ۷۵

   ۲-۵- آثار توافق و قرارداد داوری.. ۷۷

   ۲-۶- شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری.. ۷۸

   ۲-۶-۱- اهلیت طرفین قرارداد. ۷۸

   ۲-۶-۲- قابل ارجاع بودن اختلاف به داوری.. ۷۹

   ۲-۷- شکل و فرم قرارداد داوری.. ۸۰

   ۲-۷-۱- کتبی بودن قرارداد داوری.. ۸۰

   ۲-۷-۲- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری.. ۸۱

   ۲- ۸- موضوع داوری.. ۸۳

   ۲-۹- مدت داوری.. ۸۵

   ۲-۱۰- تعیین داور. ۸۷

   ۲-۱۰-۱- تابعیت داور یا داوران. ۹۰

   ۲-۱۰-۲- تعویض داور یا داوران. ۹۰

   ۲-۱۰-۳- داور یا داوران. ۹۱

   ۲-۱۱- شرایط انتخاب داور. ۹۳

   ۲-۱۲- اشخاص فاقد صلاحیت داوری.. ۹۴

   ۲-۱۳- قلمرو صلاحیت (داور) قاضی تحکیم. ۹۴

   ۲-۱۴- داوری و موافقت نامه بین المللی.. ۹۶

   ۲-۱۵- تجویز امکان داوری در معاملات… ۹۸

   ۲-۱۶- داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی.. ۹۹

   فصل سوم: آثار خاص قرارداد داوری در حقوق ایران

   ۳-۱- رسیدگی داور. ۱۰۹

   ۳-۲- اصول حاکم بر رسیدگی داوری.. ۱۰۹

   ۳-۳- رای داوری.. ۱۱۱

   ۳-۳-۱- شکل و مفاد رای.. ۱۱۲

   ۳-۴- موارد بطلان و عدم قابلیت اجرایی آراء داوری.. ۱۱۳

   ۳-۵- دعاویی غیر قابل طرح در داوری.. ۱۱۴

   ۳-۶- ویژگی ها و آثار آراء داوری.. ۱۱۴

   ۳-۷- صدور رأی توسط داوری.. ۱۱۵

   ۳-۸- قابل اعتراض بودن رای داوری.. ۱۱۶

   ۳-۹- ابلاغ، تصحیح و اعتراض و صدور اجرائیه برای آراء داوری.. ۱۱۶

   ۳-۹-۱- ابلاغ رای داوری.. ۱۱۷

   ۳-۹-۱-۱-آثار ابلاغ رای داور. ۱۲۰

   ۳-۹-۲- رد و بلااثر نمودن رای داوری.. ۱۲۱

   ۳-۹-۳- اصلاح و تصحیح رای داوری.. ۱۲۱

   ۳-۹-۴- اجرای رای داور. ۱۲۲

   ۳-۹-۴-۱- اجرای اختیاری رأی داور. ۱۲۲

   ۳-۹-۴-۲- ضمانت اجرای عدم اجرای اختیاری رأی داور. ۱۲۳

   ۳-۹-۴-۳- صدور اجرائیه. ۱۲۳

   ۳-۹-۴-۴- مرجع صالح برای صدور اجرائیه. ۱۲۳

   ۳-۹-۴-۵- باطل بودن و عدم قابلیت اجرای رأی داور. ۱۲۴

   ۳-۹-۴-۶- توقف اجرای رأی داور. ۱۲۵

   ۳-۹-۴-۷- رأی مبهم. ۱۲۵

   ۳-۹-۴-۸- اجرای رأی داور با وجود اعتراض…. ۱۲۵

   ۳-۱۰- نحوه اجرای رای داور(آراء خارجی) ۱۲۵

   ۳-۱۱- رسیدگی پس از صدور رأی داور. ۱۲۹

   ۳-۱۲- پایان داوری.. ۱۳۱

   ۳-۱۳- بررسی حق الزحمه و مسئولیت داور. ۱۳۳

   ۳-۱۳-۱- مسئولیت و تعهد پرداخت حق الزحمه داوری.. ۱۳۳

   ۳-۱۳-۲- میزان حق الزحمه داوری.. ۱۳۴

   ۳-۱۳-۳- حق الزحمه داوری در خصوص داوران طلاق.. ۱۳۴

   ۳-۱۳-۴- نواقص و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص حق الزحمه داور. ۱۳۵

   ۳-۱۴- مسئولیت داور. ۱۳۸

   ۳-۱۴-۱- مسئولیت کیفری.. ۱۳۸

   ۳-۱۴-۲- مسئولیت انتظامی.. ۱۳۹

   ۳-۱۴-۳- مسئولیت مدنی.. ۱۳۹

   ۳-۱۴-۳-۱- انواع سوء تصدی داور. ۱۴۱

   نتیجه گیری.. ۱۴۴

   پیشنهادات… ۱۴۶

   منابع. ۱۴۷

  • سایز : ۵۷۵ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33600

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن