لودر سایت
  • قانون ملی شدن جنگل‌ها
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۴

   د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

   ب- سؤالات تحقیق.. ۵

   ج- سوابق تحقیق.. ۵

   ه – اهداف تحقیق.. ۶

   و- روش تحقیق.. ۶

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۶

   فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف… ۸

   ۱-۱-۱- نسق.. ۸

   ۱-۱-۲- نسق زراعی.. ۸

   ۱-۱-۳- تعریف سند. ۸

   ۱-۱-۴- سند مالکیت… ۹

   ۱-۲- مالکیت… ۹

   ۱-۲-۱- مفهوم مالکیت… ۹

   ۱-۲-۲- اقسام مالکیت… ۱۰

   ۱-۲-۳- تعریف مالکیت… ۱۳

   ۳-۵-۳- قوانین و مقررات اصلاحات ارضی قبل از انقلاب… ۱۳

   ۳-۵-۳-۱- زمینه های داخلی و خارجی تصویب قانون اصلاحات ارضی.. ۱۸

   ۳-۵-۳-۲- اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی.. ۲۱

   ۳-۵-۳-۳- مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی.. ۲۳

   ۳-۵-۴- جایگاه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی.. ۲۴

   ۳-۵-۴-۱- فتاوی فقها ۲۵

   ۳-۵-۴-۲- شورای انقلاب و اصلاحات ارضی.. ۲۷

   ۳-۵-۴-۳- مجلس شورای اسلامی و اصلاحات ارضی.. ۲۸

   ۳-۵-۴-۴- شورای نگهبان و اصلاحات ارضی.. ۲۹

   فصل دوم: اقسام اراضی ملی و نحوه واگذاری اراضی در قانون اصلاحات ارضی

   ۲-۱- اراضی ملی شده ۳۲

   ۲-۱-۱- انفال. ۳۲

   ۲-۱-۲- مصادیق اراضی ملی.. ۳۴

   ۲-۱-۲-۱- جنگل و بیشه طبیعی.. ۳۶

   ۲-۱-۲-۲- مرتع. ۳۶

   ۲-۱-۲-۳- اراضی جنگلی.. ۳۸

   ۲-۱-۳- آثار ملی شدن اراضی.. ۳۸

   ۲-۱-۳-۱- سلب مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی.. ۳۸

   ۲-۱-۳-۲- ماهیت حق دولت بر اراضی ملی.. ۴۱

   ۲-۲- نحوه واگذاری اراضی.. ۴۳

   ۲-۲-۱- هیأت های هفت نفره واگذاری زمین.. ۴۳

   ۲-۲-۱-۱- اعضاء هیأت هفت نفره ۴۳

   ۲-۱-۱-۲- وظایف هیأت‌های هفت نفره ۴۶

   ۲-۲-۱-۲-۱- حل و فصل اختلافات… ۴۶

   ۲-۲-۱-۲-۲- واگذاری زمین.. ۵۰

   ۲-۲-۱-۲-۳- تعیین عرف محل و اولویت ها ۵۱

   ۲-۲-۱-۲-۴- تعیین اولویت ها ۵۶

   ۲-۲-۱-۲-۵- انجام تحقیقات… ۵۹

   ۲-۲-۱-۲-۶- تشخص صلاحیت متقاضیان. ۶۰

   ۲-۲-۱-۲-۷-کنترل و نظارت انواع کشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین ۶۲

   ۲-۲-۱-۳- نحوه عمل هیأت‌های هفت نفره ۶۲

   ۲-۲-۱-۴- تشکیل هیأت های هفت نفره ۶۳

   ۲-۲-۱-۵- گروه تحقیق.. ۶۴

   ۲-۲-۱-۶- آیین واگذاری هیأت‌های هفت نفره در خصوص اراضی بندهای الف و ب… ۶۶

   ۲-۲-۱-۷- هیأت های ۷ نفره و اراضی مشمول کشت موقت… ۷۱

   ۲-۲-۱-۸- نحوه واگذاری.. ۷۱

   ۲-۲-۱-۸-۱- تحویل اراضی.. ۷۲

   ۲-۲-۱-۸-۲- بهای اراضی.. ۷۲

   ۲-۲-۲- موانع تنظیم سند اراضی مشمول قانون کشت موقت… ۷۲

   ۲-۲-۲-۱- دیوان عدالت اداری.. ۷۴

   ۲-۲-۲-۲- تشکیلات… ۷۵

   ۲-۲-۲-۳- نحوه ابطال مقررات خلاف قانون و شرع. ۷۶

   ۲-۲-۳- هیأت ۳ نفره ۷۷

   ۲-۲-۳-۱- تشکیلات… ۷۷

   ۲-۲-۳-۲- مسئول تشکیل هیأتها ۷۸

   ۳-۴-۵-۳-۳- صلاحیت… ۷۸

   ۲-۲-۳-۳- دبیرخانه هیأت سه نفره ۷۹

   ۲-۲-۳-۴- وظایف… ۷۹

   ۲-۲-۳-۵- نحوه رسیدگی.. ۷۹

   ۲-۲-۴- کمیسیون موضوع ماده ۵۶. ۸۰

   فصل سوم: اختلافات اراضی و مراجع رسیدگی کننده در قانون ملی شدن اراضی

   ۳-۱- اختلاف مالکیت بین اشخاص و اداره منابع طبیعی در زمینه اراضی ملی.. ۸۳

   ۳-۲- مراجع تشخیص انواع اراضی.. ۸۵

   ۳-۲-۱- مرجع شبه قضایی صالح جهت تشخیص اراضی ملی.. ۹۱

   ۳-۲-۲-مرجع اداری تشخیص اولیه منابع ملی و مستثنیات… ۹۲

   ۳-۳- مستثنیات از نظر قانونی.. ۹۵

   ۳-۴- نحوه اعتراضات اشخاص یا سازمان جنگلبانی نسبت به تشخیص جنگلدار. ۹۶

   ۳-۵- مقایسه ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی در نحوه اعتراض به تشخیص ۱۰۷

   ۳-۶- نحوه اعتراض به موجب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ ۱۱۰

   ۳-۷- شاخص های اصلی رسیدگی به اعتراض اشخاص…. ۱۱۲

   ۳-۷-۱- تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده ۱۱۲

   ۳-۷-۲- تغییر در ترکیب مرجع رسیدگی کننده ۱۱۲

   ۳-۷-۳- تغییر در تعداد مراحل رسیدگی.. ۱۱۳

   ۳-۷-۴- مقایسه استفاده از نظرات کارشناسی حرفه ای در دوره‌های مختلف… ۱۱۳

   ۳-۸- ضوابط حاکم بر تصرف اراضی ملی شده مشمول قانون ملی شدن جنگلها ۱۱۳

   ۳-۸-۱- تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی.. ۱۱۳

   ۳-۸-۱-۱- امکان تعقیب کیفری متصرف… ۱۱۳

   ۳-۸-۱-۲-عدم امکان تعقیب کیفری متصرف… ۱۱۴

   ۳-۸-۲- تعیین تکلیف اراضی اختلافی کشاورزان و جنگلداریها ۱۱۸

   ۳-۸-۲-۱- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. ۱۱۸

   ۳-۸-۲-۲- کمیسیون ماده واحده اراضی ملی قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده ۵۶) ۱۲۰

   ۳-۸-۲-۲-۱- حدود صلاحیت کمیسیون ماده واحده ۱۲۲

   ۳-۸-۲-۲-۲- مفاد ماده واحده حل اختلاف… ۱۲۴

   ۳-۸-۲-۲-۳- آیین نامه اجرایی قانون. ۱۲۷

   ۳-۸-۲-۲-۴- ترکیب هیات ماده واحده ۱۲۷

   ۳-۸-۲-۲-۵- تشکیلات هیات ماده واحده ۱۲۸

   ۳-۸-۲-۲-۶- شرح وظایف دبیرخانه. ۱۲۹

   ۳-۸-۳- محاکم عمومی.. ۱۳۰

   ۳-۸-۳-۱- صلاحیت محاکم عمومی در قانون تملک… ۱۳۰

   ۳-۸-۳-۲- صلاحیت محاکم عمومی در سایر موارد. ۱۳۱

   نتیجه. ۱۳۳

   پیشنهادات… ۱۳۸

   فهرست منابع. ۱۳۹

  • سایز : ۲۵۸ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۵۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33581

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن