لودر سایت
  • عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده: ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۵

   ب – اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷

   ج- سؤالات تحقیق.. ۱۱

   ه- سوابق تحقیق.. ۱۱

   د- فرضیه‌های تحقیق.. ۱۴

   و- روش تحقیق.. ۱۹

   ز- ساماندهی تحقیق.. ۱۹

   فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم

   ۱-۱- تعاریف… ۲۲

   ۱-۱-۱-عقد در قانون مدنی.. ۲۲

   ۱-۱-۲-عقد رضایی.. ۲۲

   ۱-۱-۳- عقد تشریفاتی.. ۲۲

   ۱-۱-۴-عقد عینی.. ۲۳

   ۱-۱-۵-عقود معین و نامعین.. ۲۳

   ۱-۱-۶-اصل آزادی قراردادی.. ۲۳

   ۱-۱-۷-انشاء. ۲۳

   ۱-۲-انواع عقود(قراردادها) ۲۴

   ۱-۲-۱-عقود معین ونامعین.. ۲۴

   ۱-۲-۲-عقود جایز ولازم. ۲۴

   ۱-۲-۳-عقود معلق و منجز. ۲۵

   ۱-۲-۴-عقود عینی و غیر عینی.. ۲۵

   ۱-۲-۵-عقود تملیکی عهدی.. ۲۶

   ۱-۲-۶-رضایی و تشریفاتی.. ۲۶

   ۱-۲-۷-عقد معوض و مجانی.. ۲۶

   ۱-۳-قوانین حاکم بر قراردادها ۲۷

   ۱-۳-۱-اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد. ۲۷

   ۱-۳-۱-۱-عنوان قرارداد. ۲۷

   ۱-۳-۱-۲-طرفین قرارداد. ۲۸

   ۱-۳-۱-۳-موضوع قرارداد. ۲۸

   ۱-۳-۱-۴-مدت قرارداد. ۲۹

   ۱-۳-۱-۵-مبلغ قرارداد. ۲۹

   ۱-۳-۱-۶-محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد. ۲۹

   ۱-۳-۲-شرایط و تعهدات طرفین.. ۳۰

   ۱-۳-۲-۱-حق فسخ.. ۳۰

   ۱-۳-۲-۲-هزینه انجام موضوع قرارداد. ۳۱

   ۱-۳-۲-۳-فورس ماژور. ۳۱

   ۱-۳-۳-شرایط لازم برای صحت قرارداد. ۳۱

   ۱-۳-۳-۱-قصد و رضای طرفین.. ۳۱

   ۱-۳-۳-۲-اهلیت طرفین.. ۳۲

   ۱-۳-۳-۲-۱-بلوغ. ۳۲

   ۱-۳-۳-۲-۲-عقل.. ۳۲

   ۱-۳-۳-۲-۳-رشد. ۳۲

   ۱-۳-۳-۳-مورد معامله. ۳۲

   ۱-۳-۳-۴-جهت معامله. ۳۳

   ۱-۳-۳-۵-ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) ۳۳

   ۱-۳-۳-۵-۱-وجه اشتراک ایقاع و عقد. ۳۳

   ۱-۳-۳-۵-۲-شرایط صحت ایقاع. ۳۳

   ۱-۳-۳-۵-۲-۱-لزوم اعلام اراده ۳۳

   ۱-۳-۳-۵-۲-۲-سلامت اراده ۳۳

   ۱-۳-۳-۵-۲-۳-اهلیت و اختیار. ۳۴

   ۱-۳-۳-۵-۲-۴-موضوع و جهت مشروع. ۳۴

   ۱-۳-۳-۵-۳-آثار ایقاع. ۳۴

   ۱-۴- اصل رضایی بودن قرار دادها در ماده ۱۹۱ قانون مدنی.. ۳۴

   ۱-۴-۱-استثنائات اصل رضایی بودن قراردادها ۳۵

   ۱-۴-۱-۱-انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت (سر‌قفلی) ۳۵

   ۱-۴-۱-۲-انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود. ۳۵

   ۱-۴-۱-۳-قرارداد بیمه. ۳۶

   ۱-۴-۱-۴-عقود و معاملات راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد. ۳۶

   ۱-۴-۱-۵-عقد نکاح.. ۳۶

   فصل دوم- اصول و قوانین رضایی یا تشریفاتی بودن عقود در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

   ۲-۱- اصل رضایی بودن قراردادها ۳۹

   ۲-۱-۱- مبنای اصل رضایی بودن عقود. ۳۹

   ۲-۱-۱-۱-قاعده العقود تابعه للقصود. ۴۰

   ۲-۱-۱-۲-اصل آزادی اراده ۴۳

   ۲-۱-۱-۳-اصل حاکمیت اراده ۴۳

   ۲-۱-۱-۴-اصل استقلال اراده ۴۶

   ۲-۱-۱-۵-اصل اباحه. ۴۶

   ۲-۱-۱-۶-اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات… ۴۷

   ۲-۲- تشریح ماده ۱۰ و ماده ۱۹۰ قانون مدنی.. ۴۸

   ۲-۲-۱-قصد طرفین و رضای آنها ۴۹

   ۲-۲-۲-ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها ۵۰

   ۲-۲-۳-اصل رضائی بودن شروط.. ۵۳

   ۲-۲-۴-ارتباط میان رضای به عقد و شرط.. ۵۵

   ۲-۲-۵-اهلیت… ۵۶

   ۲-۲-۶-معلوم و معین بودن موضوع. ۵۸

   ۲-۲-۷-مشروعیت جهت… ۶۰

   ۲-۳-تکمیلی بودن اصل رضایی بودن در قراردادها ۶۱

   ۲-۴-تغییر در مفاد قراردادهای رضایی.. ۶۵

   ۲-۵-تشریفاتی بودن عقود. ۶۶

   ۲-۵-۱-تشریفاتی بودن عقود در فقه امامیه. ۶۷

   ۲-۵-۲-تشریفاتی بودن عقود در حقوق.. ۶۸

   ۲-۵-۳-مصادیق تشریفات… ۶۸

   ۲-۵-۳-۱-تنظیم سند رسمی یا عادی.. ۶۹

   ۲-۵-۳-۲-گفتن صیغه. ۶۹

   ۲-۵-۳-۳-استفاده از روش مزایده و مناقصه. ۶۹

   ۲-۵-۳-۴-حضور اشخاصی تحت عنوان شاهد یا عناوین دیگر هنگام انشای عمل حقوقی.. ۶۹

   ۲-۵-۳-۵-انتشار یا الصاق آگهی.. ۶۹

   ۲-۵-۳-۶-انجام عمل در زمان و مکان خاص…. ۷۰

   ۲-۵-۳-۷-گرفتن اجازه از مرجع خاص…. ۷۰

   ۲-۵-۳-۸-قبض موضوع معامله. ۷۰

   ۲-۵-۳-۹-استعلام از مراجع رسمی.. ۷۰

   ۲-۵-۴-تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی.. ۷۰

   ۲-۶-ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات… ۷۱

   ۲-۶-۱-تشریفات قانونی.. ۷۱

   ۲-۶-۲-تشریفات توافقی.. ۷۲

   فصل سوم : تفسیر رضایی یا تشریفاتی بودن عقود در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

   ۳-۱- نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی.. ۷۵

   ۳-۱-۱-مفهوم تفسیر عمل حقوقی.. ۷۵

   ۳-۱-۲-شیوه های تفسیر. ۷۶

   ۳-۱-۳-چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی ۷۸

   ۳-۱-۳-۱-تفسیر قراردادهای رضایی.. ۷۸

   ۳-۱-۳-۲-تفسیر قراردادهای تشریفاتی.. ۷۹

   ۳-۱-۳-۲-۱-حمایت از طرف ضعیف… ۸۰

   ۳-۱-۳-۲-۲-حمایت از اشخاص ثالث… ۸۰

   ۳-۱-۳-۲-۳-حمایت از منافع عمومی.. ۸۱

   ۳-۲-نقش گسترده اراده ضمنی در حقوق قراردادها ۸۲

   ۳-۲-۱-گستره اعلام اراده ضمنی.. ۸۳

   ۳-۳-تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد داوری.. ۸۹

   ۳-۳-۱-دلایل موافقان لزوم تشریفاتی بودن قرارداد داوری.. ۹۱

   ۳-۳-۲-دلایل مخالفان لزوم تشریفاتی بودن قرارداد داوری.. ۹۲

   نتیجه‌گیری و پیشنهادات… ۹۳

   منابع. ۹۴

   چکیده انگلیسی.. ۱۰۴

  • سایز : ۲۶۶ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۱۱
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33588

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن