لودر سایت
  • رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۳

   ب- سوالات تحقیق.. ۴

   سؤال اصلی.. ۴

   سؤالات فرعی.. ۴

   ج- اهداف تحقیق.. ۴

   هدف اصلی.. ۴

   اهداف فرعی.. ۴

   هـ – پیشینه پژوهش… ۴

   و- فرضیه‌های تحقیق.. ۶

   ز- روش کار: ۶

   ژ-سازماندهی تحقیق.. ۶

   فصل اول: کلیات تحقیق (تعاریف، مفاهیم، تاریخچه)

   ۱-۱ تعاریف… ۸

   ۱-۱-۱ شهادت… ۸

   ۱-۱-۲ رجوع از شهادت… ۹

   ۱-۱-۳- اقرار. ۹

   ۱-۱-۴- انکار بعد از اقرار. ۱۱

   ۱-۲ ماهیت شهادت در فقه و حقوق ایران. ۱۱

   ۱-۳ ماهیت اقرار در فقه و حقوق.. ۱۴

   ۱-۴ اقسام اقرار. ۱۶

   ۱-۴-۱ انواع اقرار به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌. 16

   1-4-1-1 اقرار منجَّز و معلّق‌.. 16

   1-4-1-2 اقرار صریح‌ و ضمنى‌.. 16

   1-4-2 انواع اقرار به اعتبار محل.. ۱۷

   ۱-۴-۳ انواع‌ اقرار به‌ اعتبار «مقرّ به» 18

   1-4-3-1 اقرار ساده ۱۸

   ۱-۴-۳-۲ اقرار مقید. ۱۸

   ۱-۴-۳-۳ اقرار مرکب… ۱۹

   ۱-۴-۳-۳-۱ اقرار مرکب مرتبط.. ۲۰

   ۱-۴-۳-۳-۱-۱ اقرار مرتبط با تناقی جزء دوم با جزء اول. ۲۰

   ۱-۴-۳-۳-۱-۲ اقرار مرتبطی با عدم منافات جزءِ دوم با جزءِ اول. ۲۱

   ۱-۴-۳-۳-۲ اقرار مرکب غیرمرتبط.. ۲۲

   ۱-۴-۴ انواع‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) 22

   1-4-4-1 اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌… 22

   1-4-4-2 اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌… 23

   1-4-5 اقرار به اعتبار وجودی و عدمی.. ۲۴

   ۱-۴-۶ اقرار قولی و اقرار فعلی.. ۲۴

   ۱-۴-۷ اقرار منجّز و اقرار معلق.. ۲۵

   ۱-۴-۷-۱ اقرار منجز. ۲۵

   ۱-۴-۷-۲ اقرار معلق.. ۲۵

   ۱-۴-۸ اقرار‌ به ‌مجهول. ۲۵

   ۱-۴-۹ اقرار برای مجهول. ۲۶

   ۱-۵- فرق بیّنه و اقرار. ۲۷

   ۱-۶- تفاوت شهادت و اقرار. ۲۸

   فصل دوم: اقرار و آثار انکار آن از نظر فقه شیعه و حقوق ایران

   ۲-۱ اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات… ۳۰

   ۲-۲ الزام به اقرار. ۳۳

   ۲-۳ شرایط اقرار. ۳۶

   ۲-۳-۱ منجَّز بودن اقرار. ۳۶

   ۲-۳-۲ معلق نبودن اقرار. ۳۶

   ۲-۳-۳ اهلیت داشتن مقرّ. ۳۷

   ۲-۳-۳-۱ بالغ بودن. ۳۷

   ۲-۳-۳-۲ عاقل بودن. ۳۷

   ۲-۳-۳-۳ قاصد بودن. ۳۸

   ۲-۳-۳-۴ مختار بودن. ۳۸

   ۲-۴ آثار اقرار. ۳۹

   ۲-۴-۱ اعتبار اقرار. ۳۹

   ۲-۴-۱-۱ حدود اعتبار اقرار. ۴۰

   ۲-۴-۱-۲ موجبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار. ۴۲

   ۲-۴-۲ تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار. ۴۲

   ۲-۴-۲-۱- قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار ساده ۴۵

   ۲-۴-۲-۲ قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مقید. ۴۶

   ۲-۴-۲-۳ قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مرکب… ۵۰

   ۲-۴-۳ استثنائات قاعده تجزیه ناپذیرى اقرار. ۵۸

   ۲-۴-۳-۱ اقرار کیفرى.. ۵۸

   ۲-۴-۳-۱-۱ ارزش اثباتى اقرار و نقش آن در دعاوى کیفرى.. ۵۸

   ۲-۴-۳-۱-۲ تجزیه پذیرى اقرار کیفرى.. ۶۰

   ۲-۴-۳-۲ اختیار دادرس در تجزیه اقرار. ۶۰

   ۲-۴-۳-۳ تجزیه اقرار با اثبات بى اعتبارى قید یا وصف اقرار. ۶۱

   ۲-۵ قابل توکیل بودن اقرار. ۶۲

   ۲-۶ اقرار و شاکی خصوصی.. ۶۲

   ۲-۷ اقرار در دادگاه و اقرار در دادسرا ۶۳

   ۲-۷-۱ بررسی موضوع از نظر حقوقی.. ۶۳

   ۲-۷-۲ بررسی موضوع از نظر فقهی.. ۶۳

   ۲ ـ ۸ ـ انکار پس از اقرار. ۶۴

   ۲-۸-۱ بررسی موضوع از دیدگاه فقهی.. ۶۷

   ۲-۸-۲ بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی.. ۶۷

   ۲-۸-۳ موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار. ۶۹

   ۲-۸-۳-۱ فاسد بودن اقرار. ۷۰

   ۲-۸-۳-۲ مبتنی بر اشتباه بودن اقرار. ۷۱

   ۲-۸-۳-۲-۱ اشتباه موضوعی.. ۷۲

   ۲-۸-۳-۲-۲ اشتباه حکمی.. ۷۲

   ۲-۸-۳-۳ غلط بودن اقرار. ۷۳

   ۲-۸-۳-۴ مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار. ۷۴

   ۲-۸-۳-۵ کذب بودن اقرار. ۷۴

   ۲-۸-۴ آثار رجوع از اقرار. ۷۵

   ۲-۸-۴-۱ آثار رجوع از اقرار از نظر فقهای شیعه و حقوق ایران. ۷۵

   ۲-۸-۴-۱-۱ حدّ رجم. ۷۶

   ۲-۸-۴-۱-۲ اثبات فساد اقرار. ۷۶

   ۲-۸-۴-۲ آثا رجوع از اقرار از نظر فقهای اهل سنت… ۷۶

   فصل سوم: شهادت و رجوع از آن از دیدگاه فقه شیعه و حقوق ایران

   ۳-۱ شهادت یکی از دلایل اثبات در امور کیفری.. ۷۹

   ۳-۱-۱ شهادت در دعاوی کیفری در حقوق اسلامی و حقوق جزای عرفی.. ۸۰

   ۳-۱-۲ شهادت یکی از راههای ثبوت قتل.. ۸۱

   ۳-۲ مبانی قانونی شهادت… ۸۱

   ۳-۳ شرایط شاهد. ۸۲

   ۳-۳-۱ بلوغ. ۸۲

   ۳-۳-۲ عقل.. ۸۲

   ۳-۳-۳ ایمان. ۸۲

   ۳-۳-۴ عدالت… ۸۲

   ۳-۳-۵ طهارت مولد. ۸۳

   ۳-۳-۶ ذی‌نفع نبودن. ۸۳

   ۳-۳-۷ عدم تکدی‌گری.. ۸۳

   ۳-۴ شرایط شهادت… ۸۳

   ۳-۴-۱ قطعی و یقینی بودن شهادت… ۸۴

   ۳-۴-۲ تطبیق شهادت با دعوی.. ۸۴

   ۳-۴-۳ توافق شهادت شهود در معنی.. ۸۴

   ۳-۵ شهادت بر شهادت… ۸۵

   ۳-۶ جرح و تعدیل شاهد. ۸۵

   ۳-۷ چگونگی اداء شهادت… ۸۶

   ۳-۸ منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی.. ۸۷

   ۳-۹ آثار بعد از اداء شهادت… ۸۷

   ۳-۹-۱ شرایط تحقق جرم شهادت کذب… ۸۷

   ۳-۹-۲ شرط تعقیب شاهد کاذب… ۸۷

   ۳-۹-۳ آثار شهادت کذب… ۸۸

   ۳-۱۰ رجوع از شهادت… ۸۹

   ۳-۱۰-۱ موارد رجوع از شهادت… ۸۹

   ۳-۱۰-۱-۱ رجوع از شهادت در دعاوی مالی.. ۸۹

   ۳-۱۰-۱-۱ -۱ رجوع از شهادت قبل از صدور حکم. ۸۹

   ۳-۱۰-۱-۱ -۲ رجوع از شهادت پس از صدور حکم. ۹۰

   ۳-۱۰-۱-۲ رجوع شاهد در دعاوی کیفری.. ۹۲

   ۳-۱۰-۱-۲-۱ رجوع از شهادت قبل از صدور حکم. ۹۲

   ۳-۱۰-۱-۲-۲ رجوع از شهادت بعد از صدور حکم. ۹۲

   ۳-۱۰-۲ آثار رجوع از شهادت… ۹۳

   ۳-۱۰-۲-۱ مانع اجرای حکم. ۹۳

   ۳-۱۰-۲-۲ ضمانت… ۹۵

   ۳-۱۰-۲-۲-۱ضمان شهود بر مال. ۹۶

   ۳-۱۰-۲-۲-۲ضمان غیرمالی شهود. ۹۷

   ۳-۱۰-۲-۳ اجرای حد قذف بر شهود، مشهود به زنا ۹۷

   ۳-۱۰-۲-۴ تعزیر شهود. ۹۸

   نتیجه گیری.. ۹۹

   پیشنهادات… ۱۰۱

   فهرست منابع و مآخذ. ۱۰۲

  • سایز : ۴۹۱ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۳۱
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33589

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن