لودر سایت
  • در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فرانسه
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۳

   ب- سؤالات تحقیق.. ۴

   ج- سوابق تحقیق.. ۵

   ه – اهداف تحقیق.. ۶

   و- روش تحقیق.. ۶

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۶

   فصل اول: کلیات(تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف… ۸

   ۱-۱-۱- اشتباه ۸

   ۱-۱-۲- قضا ۸

   ۱-۱-۳- ضرر. ۹

   ۱-۱-۴- مسئولیت… ۱۰

   ۱-۱-۵- مسئولیت اخلاقی.. ۱۰

   ۱-۱-۶- مسئولیت کیفری.. ۱۰

   ۱-۱-۷- مسئولیت مدنی.. ۱۱

   ۱-۲- قضاوت در اسلام. ۱۱

   ۱-۳- مفهوم ضرر. ۱۲

   ۱-۳-۱- انواع ضرر و زیان. ۱۴

   ۱-۴- مفهوم اشتباه ۱۸

   ۲-۵- اقسام اشتباه ۲۱

   ۲-۱-۱-۱- شبهه موضوعیه. ۲۱

   ۲-۱-۱-۲- شبهه حکمیه. ۲۱

   ۲-۶- اشتباه در امور کیفری.. ۲۱

   ۲-۶-۱- قلمرو تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری.. ۲۱

   ۲-۶-۲- ضابطه در تحقق اشتباه ۲۲

   ۲-۶-۳- مصادیق قانونی اشتباه ۲۲

   فصل دوم: اشتباه حکمی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

   ۲-۱- مصادیق اشتباه حکمی.. ۲۵

   ۲-۱-۱- اشتباه ناشی از جهل به قانون. ۲۵

   ۲-۱-۲- اشتباه ناشی از تفسیر نادرست قانون. ۲۶

   ۲-۲- اشتباه حکمی در حقوق کیفری ایران. ۲۷

   ۲-۲-۱- تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در حدود. ۲۹

   ۲-۲-۲- تأثیر اشتباه بر مسؤولیت کیفری در قصاص…. ۳۰

   ۲-۲-۳- اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه. ۳۳

   ۲-۲-۳-۱- اشتباه در تشخیص مجنی علیه با قصد مجرمانه. ۳۳

   ۲-۲-۳-۲- اشتباه در تشخیص مجنی علیه بدون قصد مجرمانه. ۳۴

   ۲-۳- اشتباه حکمی در حقوق کیفری فرانسه. ۳۵

   ۲-۳-۱- علل موجهه. ۳۵

   ۲-۳-۱-۱- حالت اضطرار. ۳۵

   ۲-۳-۱-۲- امر آمر قانونی و حکم قانون. ۳۵

   ۲-۳-۱-۳- دفاع مشروع قانون جدید. ۳۶

   ۲-۳-۲- علل رافع مسئولیت… ۳۷

   ۲-۳-۲-۱- جنون. ۳۷

   ۲-۳-۲-۲- اشتباه حکمی.. ۳۷

   ۲-۳-۲-۳- اجبار و اکره ۳۸

   ۲-۳-۲-۴- صغر. ۳۸

   ۲-۴- مقایسه اشتباه حکمی در حقوق کیفری ایران و فرانسه. ۳۸

   ۲-۵-۲- مبنای مسؤولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق فرانسه. ۴۱

   فصل سوم: اشتباه موضوعی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

   ۳-۱- مصادیق اشتباه موضوعی.. ۴۵

   ۳-۱-۱- اشتباه در عناصر اصلی و تشکیل‌دهنده جرم. ۴۶

   ۳-۱-۲- اشتباه در عناصر فرعی جرم. ۴۶

   ۳-۱-۳- اشتباه عنصر معنوی جرائم عمدی.. ۴۷

   ۳-۱-۳-۱- شعور یا قدرت تشخیص…. ۴۷

   ۳-۱-۳-۲- اراده ۴۸

   ۳-۱-۳-۳- سو نیت یا قصد مجرمانه. ۴۸

   ۳-۱-۳-۴- اشتباه در نتایج حاصل از جرم. ۴۸

   ۳-۲- تاثیراشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای اسلام. ۴۹

   ۳-۲-۱-جرائم مستوجب حد. ۴۹

   ۳-۲-۱-۱- جرم زنا ۴۹

   ۳-۲-۱-۲- جرم سرقت… ۵۲

   ۳-۲-۱-۳- جرم شرب خمر. ۵۴

   ۳-۲-۲- جرائم مستوجب قصاص…. ۵۴

   ۳-۲-۲-۱- ضرب و جرح عمدی.. ۶۱

   ۳-۲-۲-۲- جرم قتل.. ۶۳

   ۳-۲-۳- قانون و رویه قضایی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۶۵

   ۳-۲-۴- بررسی و تحلیل ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۸۷

   ۳-۲-۵- اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی.. ۹۲

   ۳-۳- تأثیر اشتباه موضوعی بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی.. ۹۶

   ۳-۳-۱- جرائم عمدی.. ۹۶

   ۳-۳-۱-۱- عنصر معنوی در جرائم عمدی.. ۹۷

   ۳-۳-۱-۱-۱- اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم. ۹۹

   ۳-۳-۱-۱-۱-۱- اشتباهی که موجب زوال وصف مجرمانه میشود. ۱۰۰

   ۳-۳-۱-۱-۱-۲- اشتباهی که موجب تغییر عنوان مجرمانه میشود. ۱۰۲

   ۳-۳-۱-۱-۱-۳- اشتباهی که موجب تخفیف مجازات می شود. ۱۰۳

   ۳-۳-۱-۲- اشتباه در عناصر فرعی جرم. ۱۰۴

   ۳-۳-۱-۳- اشتباه در نتایج سوء حاصله ازعمل ارتکابی.. ۱۰۵

   ۳-۳-۲- جرائم غیر عمدی.. ۱۰۸

   ۳-۴- اشتباه موضوعی در حقوق ایران. ۱۰۹

   ۳-۴-۱- اشتباه موضوعی در جرایم عمدی.. ۱۱۱

   ۳-۴-۲-اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی.. ۱۱۱

   ۳-۵- قاعده درأ در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۱

   ۳-۵-۱- حکم به برائت در صورت تردید وقوع جرم. ۱۱۲

   ۳-۵-۲- مبنای حجیت قاعده درأ ۱۱۳

   ۳-۵-۳- قاعده درأ در قانون مجازات جدید. ۱۱۳

   ۳-۶- حقوق فرانسه. ۱۱۴

   ۳-۷- اشتباه قاضی در قوانین.. ۱۱۶

   ۳-۷-۱- اشتباه ناشی از تقصیر قاضی.. ۱۱۷

   ۳-۷-۲- اشتباه ناشی از سهو قاضی.. ۱۱۸

   ۳-۷-۳- مصادیق اشتباه قاضی در قانون. ۱۱۸

   ‌3-7-3-1- اشتباه قاضی در موضوع دعوی.. ۱۱۸

   ‌3-7-3-2- اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص…. ۱۱۸

   ۳-۷-۴- ظابطه تشخیص تقصیر شغلی وحرفه ای قاضی.. ۱۱۹

   ۳- ۷-۵- چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم. ۱۲۰

   ۳-۷-۶- مرجع اعلام اشتباه قاضی.. ۱۲۱

   ۳-۷-۷- مرجع تشخیص اشتباه قاضی.. ۱۲۲

   ۳-۷-۸- تشریفات و چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی.. ۱۲۴

   ۳-۷-۹- خسارت ناشی از اشتباه قاضی.. ۱۲۶

   ۳-۷-۹-۱-خسارت مادی.. ۱۲۷

   ۳-۷-۹-۲- خسارت معنوی.. ۱۲۷

   ۳-۷-۱۰- جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی.. ۱۲۷

   ۳-۷-۱۱- طرق جبران خسارت… ۱۲۹

   ۳-۷-۱۱-۱- ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق.. ۱۲۹

   ۳-۷-۱۱-۲- جبران مالی.. ۱۲۹

   ۳-۷-۱۱-۳- اعاده حیثیت… ۱۳۰

   نتیجه. ۱۳۲

   پیشنهادات… ۱۳۵

   فهرست منابع. ۱۳۶

  • سایز : ۲۶۶ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۲۵
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33586

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن