لودر سایت
  • خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۴

   ب- سؤالات تحقیق.. ۶

   ج- سوابق تحقیق.. ۷

   ه – اهداف تحقیق.. ۸

   و- روش تحقیق.. ۹

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۹

   فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم و تاریخچه)

   ۱-۱- تعاریف… ۱۱

   ۱-۱-۱- خسارت… ۱۱

   ۱-۱-۲- تأخیر. ۱۱

   ۱-۱-۳- تأدیه. ۱۱

   ۱-۱-۴- تأخیر تأدیه. ۱۲

   ۱-۱-۵- خسارت تأخیر تأدیه. ۱۲

   ۱-۱-۶- ربا ۱۲

   ۱-۱-۷- سود. ۱۳

   ۱-۲- سیر تاریخی خسارت تأخیر تأدیه. ۱۳

   ۱-۲-۱- خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب اسلامی.. ۱۴

   ۱-۲-۲- خسارت تأخیر تأدیه از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی.. ۱۴

   ۱-۳- جریمه تاخیر در قوانین ایران. ۱۵

   ۱-۴- علل تأخیر پرداخت بدهی.. ۱۷

   ۱-۴-۱- اعسار و ناتوانی.. ۱۷

   ۱-۴-۲- تغییر شرایط اقتصادی.. ۱۸

   ۱-۴-۳- تخلف و نقض تعهد. ۱۹

   ۱-۵- آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون. ۱۹

   ۱-۵-۱- اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی.. ۱۹

   ۱-۵-۲- خسارت اقتصادی طلبکاران. ۱۹

   ۱-۵-۲-۱- خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات… ۲۰

   ۱-۵-۲-۲- خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی.. ۲۰

   ۱-۵-۲-۳- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول. ۲۰

   ۱-۵-۲-۴- خسارت ناشی از عدم نفع. ۲۰

   ۱-۵-۳- گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. ۲۱

   ۱-۵-۴- سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها ۲۱

   ۱-۵-۵- افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی.. ۲۲

   ۱-۵-۶- از دست دادن مشتریان ممتاز. ۲۲

   فصل دوم: خسارت تأخیر تأدیه در فقه

   ۲-۱- خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی.. ۲۴

   ۲-۱-۱- مشروعیت جریمه دیرکرد. ۲۴

   ۲-۱-۲- عدم مشروعیت جریمه دیرکرد. ۲۹

   ۲-۲- نظریات و ادله فقهی برگرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی.. ۳۱

   ۲-۲-۱- نظریات فقهی.. ۳۱

   ۲-۲-۲- ادلّه فقهی.. ۳۲

   ۲-۲-۲-۱- شرط در ضمن عقد اصلی.. ۳۲

   ۲-۲-۲-۲- شرط در ضمن عقد خارج لازم. ۳۴

   ۲-۲-۲-۳- ضمان کاهش ارزش پول. ۳۴

   ۲-۲-۲-۴- ضمان خسارت عدم‌النفع. ۳۶

   ۲-۳- مستندات فقهی قوانین مصوب جدید. ۳۷

   ۲-۳-۱- میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید. ۳۸

   ۲-۳-۲-تبیین مستند فقهی قوانین مصوب… ۳۹

   ۲-۳-۲-۱- جواز اشتراط جریمه تأخیر ضمن عقد. ۳۹

   ۲-۳-۲-۲- احتمال صدق ربای قرضی و معاملی.. ۳۹

   ۲-۳-۲-۳- احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی.. ۴۲

   ۲-۳-۲-۴- شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا ۴۲

   ۲-۴- قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها ۴۴

   ۲-۵- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم. ۴۴

   ۲-۶- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم. ۴۵

   ۲-۶-۱- تبیین مستند فقهی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌4 قانون چک… ۴۷

   ۲-۶-۲- دلایل فقهی استدلال نظریه سررسید. ۴۸

   ۲-۶-۲-۱- لزوم جبران ضرر طلبکار. ۴۸

   ۲-۶-۲-۲- لزوم تدارک اتلاف مالیت… ۴۹

   ۲-۷- جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان ۵۰

   فصل سوم: خسارت تأخیر تأدیه در حقوق موضوعه ایران

   ۳-۱- قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه. ۵۲

   ۳-۲- خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب… ۵۳

   ۳-۳- خسارت تأخیر تأدیه در سال‌های پس از انقلاب… ۵۷

   ۳-۳-۱- مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره ۶۰

   ۳-۴-نقد و بررسی نظریات شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام. ۶۲

   ۳-۴-۱- بررسی نظریات شورای نگهبان. ۶۲

   ۳-۴-۲- برسی مصوبه و استفساریه شورای تشخیص مصلحت نظام. ۶۶

   ۳-۵- قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال ۱۳۷۹. ۶۷

   ۳-۵-۱-نقد و بررسی مواد قانونی جدید. ۶۸

   ۳-۵-۱-۱- نقد و بررسی ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی.. ۶۸

   ۳-۵-۱-۳- تمکن داین و امتناع وی از پرداخت… ۷۰

   ۳-۶- نقد و بررسی ماده ۵۱۵ آیین دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه. ۷۱

   ۳-۷- رویکرد محاکم به خسارات تاخیر تادیه. ۷۳

   ۳-۸- مبدا محاسبه‌ی خسارت تاخیر تادیه. ۷۵

   ۳-۸-۱- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه. ۷۶

   ۳-۸-۲- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه. ۷۷

   ۳-۸-۲-۱- نظریه سررسید. ۷۷

   ۳-۸-۲-۲- نظریه مطالبه. ۸۰

   ۳-۹- معیارهای راهکار مطلوب برای حل مشکل تأخیر تأدیه. ۸۱

   ۳-۹-۱- جواز شرعی.. ۸۱

   ۳-۹-۲- تفکیک بین عوامل تأخیر. ۸۱

   ۳-۹-۳- ایجاد انگیزه ۸۱

   ۳-۹-۴- جبران خسارت… ۸۲

   ۳-۹-۵- کارایی.. ۸۲

   ۳-۱۰- راه حل بانکداری متعارف برای حل مشکل تأخیر تأدیه. ۸۲

   ۳-۱۰-۱- اجرای وثیقه‌ها و ضمانت… ۸۳

   ۳-۱۰-۱-۱- افزایش هزینه‌های وصول مطالبات… ۸۳

   ۳-۱۰-۱-۲- کاهش تسهیلات مالی و ایجاد شکاف طبقاتی.. ۸۴

   ۳-۱۰-۱-۳- عدم جبران خسارات طلبکار. ۸۴

   ۳-۱۰-۱-۴- عدم تفکیک بین عوامل تأخیر. ۸۴

   ۳-۱۰-۲- اشتراط جریمه تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد. ۸۴

   ۳-۱۰-۳- اشتراط خسارت تأخیر تأدیه. ۸۶

   ۳-۱۰-۴- تعزیر مالی متخلف… ۸۸

   ۳-۱۰-۴-۱- مجازات مالی متخلف به نفع بیت‌المال. ۸۹

   ۳-۱۰-۴-۲- تشکیل صندوق خیریه. ۸۹

   ۳-۱۰-۴-۳- تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران. ۸۹

   ۳-۱۰-۴-۴- تفویض امر قضایی به بانکها ۹۰

   ۳-۱۰-۴-۵- الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) ۹۱

   نتیجه. ۹۲

   پیشنهادات… ۹۶

   چکیده انگلیسی.. ۱۰۳

  • سایز : ۲۳۹ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33593

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن