لودر سایت
  • اصل نسبی احکام دادگاهی
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۳

   ب- سؤالات تحقیق.. ۴

   ج- سوابق تحقیق.. ۴

   ه – اهداف تحقیق.. ۵

   و- روش تحقیق.. ۶

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۶

   فصل اول: کلیات(تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف… ۸

   ۱-۱-۱- شخص ثالث… ۸

   ۱-۱-۲- اعتراض ثالث… ۸

   ۱-۱-۳- اثر رأی.. ۹

   ۱-۱-۴- اعتراض طاری (غیر اصلی) ۹

   ۱-۲-انواع اعتراض ثالث… ۹

   ۱-۳-مبنای حقوقی اعتراض ثالث… ۱۰

   ۱-۳-۱- شرایط اعتراض ثالث… ۱۰

   ۱-۳-۲-مهلت اعتراض ثالث… ۱۱

   ۱-۳-۳- آثار اعتراض…. ۱۱

   ۱-۴- ورود شخص ثالث… ۱۱

   ۱-۴-۱- شرایط ورود شخص ثالث… ۱۲

   ۱-۴-۲- اقسام وارد ثالث… ۱۲

   ۱-۴-۳-معایب دعوای وارد ثالث… ۱۲

   ۱-۴-۴- تفکیک دعوای ثالث… ۱۲

   ۱-۴-۵- تشریفات دادخواست وارد ثالث… ۱۳

   ۱-۵- جلب شخص ثالث… ۱۳

   ۱-۵-۱- شرایط جلب ثالث… ۱۴

   ۱-۵-۲- جریان دادرسی جلب ثالث… ۱۴

   ۱-۵-۳-آثار دخالت اشخاص ثالث… ۱۵

   ۱-۶- آثار اعتراض شخص ثالث… ۱۵

   ۱-۶-۱- تأخیر در اجرای حکم. ۱۵

   ۱-۶-۲- اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری.. ۱۶

   ۱-۶-۲-۱- ابقاء و یا الغای حکم معترض علیه. ۱۷

   ۱-۶-۲-۲- اثر اعتراض شخص ثالث به سایر اشخاص…. ۱۷

   ۱-۶-۲-۳- اثر انتقالی.. ۱۸

   ۱-۷- جایگاه ثالث در دعاوی مدنی.. ۱۸

   ۱-۸- اصل نسبی بودن احکام دادگاهی.. ۱۹

   ۱-۸-۱- مفهوم اصل نسبی بودن احکام دادگاهی.. ۱۹

   ۱-۸-۲- زمان اثرگذاری اصل نسبی بودن احکام. ۲۱

   ۱-۸-۳- آثار اصل نسبی بودن احکام دادگاهی.. ۲۲

   فصل دوم: شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

   ۲-۱- دعوای متقابل و رابطه آن با دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث… ۲۶

   ۲-۱-۱- دعوای متقابل.. ۲۶

   ۲-۱-۲- فوائد دعوای متقابل.. ۳۳

   ۲-۱-۳- ضررهای دعوای متقابل.. ۳۶

   ۲-۲- ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی.. ۳۸

   ۲-۲-۱- شرایط دعوی ورود ثالث… ۳۸

   ۲-۲-۲- آثار ورود ثالث… ۳۹

   ۲-۲-۳- قواعد پذیرش اعتراض ثالث… ۴۱

   ۲-۲-۳-۱- قواعد پذیرش دعوی ورود ثالث اصلی.. ۴۱

   ۲-۲-۳-۲- قواعد پذیرش ورود ثالث تبعی.. ۴۳

   ۲-۲-۴- آیین ورود ثالث… ۴۳

   ۲-۳- مسائل مطروحه در خصوص دعوای ورود شخص ثالث… ۴۵

   ۲-۴- شخص ثالث در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی.. ۴۸

   ۲-۴-۱-تعهد به نفع شخص ثالث… ۴۸

   ۲-۴-۲- ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی.. ۴۹

   ۲-۴-۳- جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی.. ۴۹

   ۲-۴-۴- هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث… ۵۰

   ۲-۴-۵- تشابه و تمایز ورود و جلب ثالث… ۵۰

   ۲-۴-۶- اعتراض ثالث… ۵۱

   ۲-۴-۶-۱- انواع اعتراض ثالث… ۵۲

   ۲-۴-۶-۲- آثار اعتراض ثالث… ۵۲

   ۲-۴-۶-۲-۱- ورود ثالث (مواد ۲۷۰تا ۲۷۴ ق . آ. د. م) ۵۳

   ۲-۴-۶-۲-۲- چگونگی اقامه دعوی ورود ثالث و تشریفات رسیدگی.. ۵۴

   ۲-۴-۶-۲-۳- موعد تقدیم دادخواست ورود ثالث… ۵۵

   ۲-۴-۶-۳- ابطال دادخواست ورود ثالث… ۵۵

   ۲-۴-۶-۴- ایراد به ورود ثالث… ۵۵

   ۲-۴-۶-۵- تفکیک دعوی ثالث از دعوی اصلی.. ۵۶

   ۲-۴-۶-۶- ورود ثالث در دعوی تصرف عدوانی.. ۵۶

   ۲-۴-۷- خسارت دادرسی ورود ثالث… ۵۷

   ۲-۵- اصل نسبی بودن رأی و حجیّت احکام دادگاهی.. ۵۸

   ۲-۵-۱- نیروی اثباتی رأی و اصل نسبیت آن. ۵۹

   ۲-۵-۲- اثر رأی نسبت به شخص ثالث… ۶۰

   فصل سوم: نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام

   ۳-۱- شخص ثالث در روند اجرای احکام. ۶۳

   ۳-۱-۱- مفهوم شخص ثالث در دعوی.. ۶۳

   ۳-۱-۲- شرایط شخص ثالث برای ورود به مرحله اجرا ۶۴

   ۳-۱-۳- ابلاغ شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد. ۶۷

   ۳-۱-۴- شرایط و شیوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقیف شده ۷۳

   ۳-۲- تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه. ۷۶

   ۳-۲-۱- بررسی مفاهیم در قانون ابران و فرانسه. ۷۶

   ۳-۲-۲- اعتراض ثالث از نظر مواد قانون دادرسی ایران مدنی و فرانسه. ۷۷

   ۳-۲-۳- مبنای حقوقی اعتراض ثالث… ۷۸

   ۳-۲-۴- عقیده محدود بودن دائرهء اعتراض ثالث. ۷۹

   ۳-۲-۴-۱- عقیدهء وسعت دائرهء اعتراض ثالث… ۸۰

   ۳-۲-۵- اصل اختیاری بودن اعتراض‏ ثالث… ۸۲

   ۳-۲-۶- چگونه احکامی قابل اعتراض ثالث است؟. ۸۶

   نتیجه. ۹۱

   پیشنهادات… ۹۳

  • سایز : ۲۰۲ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33582

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن