لودر سایت
  • تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۶

   ب- سوابق تحقیق.. ۱۲

   ج – اهداف و ضرورت تحقیق.. ۱۳

   ه- سؤالات تحقیق.. ۱۳

   د- فرضیه‌های تحقیق.. ۱۴

   و- روش تحقیق.. ۱۴

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۱۵

   فصل اول: کلیات

   ۱-۱- مقدمه. ۱۷

   ۱-۲- تعاریف… ۱۷

   ۱-۲-۱- تعذر. ۱۷

   ۱-۲-۲- تعذر اجرای قرارداد. ۱۸

   ۱-۲-۳- خیار تعذّر تسلیم. ۱۸

   ۱-۲-۴- عقیم شده قرارداد. ۱۸

   ۱-۲-۵- تعهد. ۱۸

   ۱-۲-۶- اجرای تعهد قراردادی.. ۱۹

   ۱-۲-۷- معنای‌ «لزوم‌» 20

   1-3-1- موضوع تعهد. ۲۱

   ۱-۳-۲- طرفین تعهد. ۲۲

   ۱-۳-۳- رابطه حقوقی.. ۲۳

   ۱-۴- ماهیت اجرای تعهد قراردادی.. ۲۴

   ۱-۵- اصل لزوم اجرای قرارداد. ۲۵

   ۱-۶- آثار قرارداد. ۲۷

   ۱-۶-۱- اثر قرارداد نسبت به اشخاص…. ۲۷

   ۱-۶-۲- اثر قرارداد از لحاظ موضوع. ۲۹

   ۱-۷- مفهوم قاعده تعذر اجرای قرارداد. ۳۰

   ۱-۸- اشکال تعذر اجرای قرارداد. ۳۳

   ۱-۸-۱- تعذر اصلی و تعذر طاری.. ۳۴

   ۱-۸-۲- تعذر دائمی و تعذر موقتی.. ۳۵

   ۱-۸-۳- تعذر کلی و تعذر جزئی.. ۳۶

   ۱-۸-۴- تعذر مطلق و تعذر نسبی.. ۳۸

   ۱-۸-۵- تعذر واقعی و تعذر اعتباری.. ۳۹

   فصل دوم: شرایط، علل و اثر تعذر اجرای قرارداد

   ۲-۱- مقدمه. ۴۲

   ۲-۲- شرایط تعذر اجرای قرارداد. ۴۲

   ۲-۲-۱- خارجی بودن حادثه(عدم دخالت متعاقدین در ایجاد حادثه) ۴۴

   ۲-۲-۲- اجتناب ناپذیر بودن حادثه. ۴۷

   ۲-۲-۳- غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. ۴۹

   ۲-۲-۴- موقتی نبودن حادثه خارجی.. ۵۴

   ۲-۲-۵- حوادث غیرمترقبه و غیرقابل اجتناب که اجرای قرارداد را متعذر سازد. ۵۴

   ۲-۳- علل تعذر اجرای قرارداد. ۵۵

   ۲-۳-۱- عدم امکان مادی اجرای قرارداد. ۵۶

   ۲-۳-۱-۱- ازبین رفتن مورد معامله (تلف موضوع قرارداد) ۵۶

   ۲-۳-۱-۲- عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله (در دسترس نبودن موضوع قرارداد) ۶۰

   ۲-۳-۲- عللی که به شخص متعهد و یا شخص متعهدٌله مربوط می‌گردد. ۶۴

   ۲-۳-۲-۱- مرگ… ۶۶

   ۲-۳-۲-۲- حجر. ۶۸

   ۲-۳-۲-۲-۱- صغر. ۷۲

   ۲-۳-۲-۲-۲- سفه. ۷۶

   ۲-۳-۲-۲-۳- جنون. ۸۰

   ۲-۳-۳- عدم امکان قانونی اجرای قرارداد. ۸۳

   ۲-۴- اثر تعذر اجرای قرارداد. ۸۷

   ۲-۴-۱- اثر تعذر اجرای قرارداد به صورت مانعی کلی، دائمی و بلند مدت… ۸۸

   ۲-۴-۱-۱- معافیت از مسئولیت قراردادی.. ۸۸

   ۲-۴-۱-۲- سقوط تعهدات… ۸۹

   ۲-۴-۱-۳- انحلال قرارداد. ۹۲

   ۲-۴-۱-۳-۱- مفهوم انحلال. ۹۳

   ۲-۴-۱-۳-۲- انحلال قهری قرارداد. ۹۴

   ۲-۴-۱-۳-۳- انحلال ارادی قرارداد. ۹۶

   ۲-۴-۱-۳-۴- فسخ.. ۹۸

   ۲-۴-۱-۳-۵- تعلیق اجرای قرارداد. ۹۹

   فصل سوم: تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه و کامن لا

   ۳-۱- مقدمه. ۱۰۴

   ۳-۲- تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. ۱۰۴

   ۳-۲-۱- مبنای فقهی قاعده تعذر اجرای قرارداد. ۱۰۷

   ۳-۲-۱-۱- تکلیف مالایطاق.. ۱۰۷

   ۳-۲-۱-۲- عدم مالیت و لزوم غرر. ۱۰۷

   ۳-۲-۱-۳- لزوم ارتفاع نقیضین.. ۱۰۸

   ۳-۲-۲- ادله اثبات قاعده تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. ۱۰۸

   ۳-۲-۲-۱- عقل.. ۱۰۸

   ۳-۲-۲-۲- بنای عقلا.. ۱۰۹

   ۳-۲-۲-۳- اجماع. ۱۰۹

   ۳-۳- تعذر اجرای قراداد در حقوق موضوعه ایران. ۱۰۹

   ۳-۴- تعذر اجرای قراداد در سیستم حقوقی کامن لا. ۱۱۳

   ۳-۵-۱- نظریه انتفای قرارداد. ۱۱۶

   ۳-۵-۲- نظریه انتفای هدف قرارداد. ۱۱۷

   ۳-۵-۳- نظریه غیر عملی شدن تجاری قرارداد. ۱۱۹

   ۳-۵-۴- نظریه دشواری.. ۱۲۲

   ۳-۵-۵-جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس… ۱۲۵

   ۳-۵-۵-۱- مبنای آموزه عقیم شدن قرارداد در حقوق انگلیس… ۱۲۹

   ۳-۵-۵-۱-۱- نظریه اساسی تعهد. ۱۲۹

   ۳-۵-۵-۱-۲- نظریه شرط ضمنی.. ۱۳۰

   ۳-۵-۱-۳- نظریه تغییر اوضاع و احوال. ۱۳۱

   ۳-۵-۶- جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در رویه قضایی آمریکا ۱۳۲

   ۳-۵-۶-۱- مبنای قاعده منتفی شدن هدف قرارداد در حقوق آمریکا ۱۳۴

   ۳-۵-۶-۱-۱- از بین رفتن مبنای قرارداد. ۱۳۴

   ۳-۵-۶-۱-۲- توافق ضمنی بر انتفای قرارداد. ۱۳۴

   ۳-۵-۶-۱-۳- فقدان عوض…. ۱۳۵

   ۳-۵-۶-۱-۴- رفع خلأ قرارداد. ۱۳۵

   نتیجه‌گیری.. ۱۳۷

   پیشنهادات… ۱۴۲

   منابع و مأخذ. ۱۴۳

  • سایز : ۲۳۰ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33595

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن