لودر سایت
  • بررسی اصول و تشریفات دادرسی در داوری
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۳

   ب- سؤالات تحقیق.. ۴

   ج- سوابق تحقیق.. ۴

   هـ – اهداف تحقیق.. ۶

   و- روش تحقیق.. ۷

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۷

   فصل اول: کلیّات (تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف… ۸

   ۱-۱-۱- داور. ۸

   ۱-۱-۲- داوری.. ۹

   ۱-۱-۳- اصول. ۹

   ۱-۱-۳-۱- مبنا و منشأ اصول. ۱۱

   ۱-۱-۴- تشریفات… ۱۲

   ۱-۱-۴- ۱- تشریفات در قوانین موضوعه. ۱۲

   ۱-۱-۴-۲- معیار تشریفات… ۱۳

   ۱-۱-۵ دادرسی.. ۱۳

   ۱-۲- روشهای حل و فصل اختلافات… ۱۴

   ۱-۲-۱- قضاوت دولتی.. ۱۵

   ۱-۲-۲- سازش… ۱۶

   ۱-۲-۳- داوری.. ۱۸

   ۱-۳-سیر تحولات قانونی داوری.. ۲۰

   ۱-۴- صلاحیت و اختیارات داوران. ۲۳

   ۱-۵- چگونگی انتخاب داور. ۲۴

   فصل دوم: اصول و تشریفات حاکم بر داوری

   ۲-۱- اصول و تشریفات در داوری.. ۲۶

   ۲-۱-۱- اصول حاکم بر داوری.. ۲۹

   ۲-۱-۱-۱- اصل ابلاغ به موقع. ۲۹

   ۲-۱-۱-۱-۱- ضمانت اجرایی عدم ابلاغ صحیح و به موقع. ۳۱

   ۲-۱-۱-۲- اصل رفتار مساوی با طرفین.. ۳۱

   ۲-۱-۱-۲-۱- ضمانت اجرای رفتار نامساوی با طرفین.. ۳۴

   ۲-۱-۱-۳- اصل تناطر. ۳۶

   ۲-۱-۱-۳- ۱- ضمانت اجرای رعایت نکردن اصل تناظر. ۳۷

   ۲-۱-۲- ملاک‌های تشخیص تشریفات در داوری.. ۴۰

   ۲-۱-۲-۱- بی تاثیری احقاق حق.. ۴۰

   ۲-۱-۲-۲- قابل حذف بودن. ۴۰

   ۲-۱-۲-۳- مقرارت مربوط به نحوه ادعای مدعی و استماع دفاعی مدعی علیه و دلایل وی.. ۴۱

   ۲-۱-۲-۴- مقرارتی که اصول دادرسی محسوب نمی شوند. ۴۱

   ۲-۱-۲-۵- تفاوت در مبنا ۴۱

   ۲-۱-۳- تفکیک اصول دادرسی از تشریفات دادرسی در داوری.. ۴۲

   ۲-۱-۴- نقش داور در شناخت محتوا ۴۳

   ۲-۲- تفاوت‌ها و شباهت‌های آرای داوری با احکام دادگاه ها و نحوه رسیدکی آنها ۴۵

   ۲-۲-۱- تفاوتهای آرای داوری با احکام دادگاه‌ها ۴۵

   ۲-۲-۱-۱- رعایت اصول و استناد به مواد قانونی هنگام انشاء رأی.. ۴۵

   ۲-۲-۱-۲- رعایت تشریفات و مقررات دادرسی در صدور رأی.. ۴۶

   ۲-۲-۱-۳- آراء از حیث تجدید نظر خواهی.. ۴۶

   ۲-۲-۱-۴- قابلیت فرجام، اعاده دادرسی، واخواهی.. ۴۷

   ۲-۲-۱-۵- صدور رأی توسط قضات و داوران. ۴۸

   ۲-۲-۱-۶- شرایط شکلی در انشاء رای.. ۴۹

   ۲-۲-۱-۷- رعایت ذکر قابلیت تجدید نظر بودن یا نبودن رای.. ۵۰

   ۲-۲-۱-۸- قابلیت ورود ثالث، جلب ثالث… ۵۰

   ۲-۲-۱-۹- ویژگی آراء از حیث توان اثباتی.. ۵۱

   ۲-۲-۱-۱۰- امکان صدرو درخواست تامین خواسته و دستور موقت… ۵۲

   ۲-۲-۱-۱۱- تصحیح رای.. ۵۲

   ۲-۲-۲ تشابهات آرای داوری با احکام دادگاه‌ها ۵۴

   ۲-۲-۲-۱- ویژگی های آراء از حیث اعتبار امر مختومه. ۵۴

   ۲-۲-۲-۲- صلاحیت صدور گزارش اصلاحی.. ۵۵

   ۲-۲-۲-۳- صلاحیت صدور قرار مقدماتی (اعدادی) ۵۵

   ۲-۲-۲-۴- مهلت اعتراض رأی.. ۵۶

   ۲-۲-۲-۵- قابلیت اعتراض ثالث به رأی.. ۵۷

   ۲-۲-۲-۶-داشتن اثر نسبی.. ۵۸

   ۲-۲-۲-۷- تغییر رأی (فراغ دادرس، فراغ داور) ۵۸

   ۲-۲-۲-۹- ابلاغ رأی.. ۵۹

   ۲-۲-۳- نحوه رسیدگی داوری با دادگاه ها ۶۰

   ۲-۲-۳-۱- رسیدگی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی.. ۶۰

   ۲-۲-۳-۲- رسیدگی تابع اصول دادرسی (اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین) ۶۱

   ۲-۲-۳-۳- صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی.. ۶۱

   ۲-۲-۳-۴- شروع به رسیدگی.. ۶۲

   ۲-۲-۳-۵- محدوده رسیدگی.. ۶۲

   ۲-۲-۳-۶- محل رسیدگی.. ۶۳

   فصل سوم: نحوه اجرای رأی داور و ضمانت اجرایی آن

   ۳-۱- نحوه اجرای رأی داور در داوری داخلی.. ۶۵

   ۳-۱-۱- قراردادی بودن یا قضایی بودن رای داور. ۶۶

   ۳-۱-۲- داوران و دعاوی قابل ارجاع به داور. ۶۷

   ۳-۱-۳- نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری.. ۶۸

   ۳-۱-۳-۱- مقررات ابلاغ اوراق قضایی برای داور. ۶۹

   ۳-۱-۳-۲- امکان غیابی بودن رای داور. ۷۱

   ۳-۱-۳-۳- شرایط ابلاغ رای داور. ۷۲

   ۳-۱-۳-۴- قابلیت رای برای اجرا ۷۵

   ۳-۱-۳-۵- مهلت تقاضای ابلاغ رای داور. ۷۶

   ۳-۱-۳-۶- نحوه ابلاغ رای داور. ۷۶

   ۳-۱-۳-۷- حق ابلاغ رای صادره به اصحاب دعوی توسط داور. ۸۰

   ۳-۱-۳-۸- آثار ابلاغ رای داور. ۸۲

   ۳-۱-۴- ضمانت اجراء آراء داوری داخلی.. ۸۲

   ۳-۱-۴-۱- اجرای اختیاری رای داور. ۸۵

   ۳-۱-۴-۲- اجرای اجباری رای داوری.. ۸۶

   ۳-۲- اجرای احکام داوری خارجی.. ۸۷

   ۳-۲-۱- شناسایی احکام داوری خارجی.. ۸۸

   ۳-۲-۱-۱- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی.. ۸۸

   ۳-۲-۱-۱-۱- رفتار متقابل.. ۸۹

   ۳-۲-۱-۱-۲-عدم مبانیت با نظم عمومی.. ۹۰

   ۳-۲-۱-۱-۳- قطعی و لازم الاجراء بودن حکم. ۹۱

   ۳-۲-۱-۱-۴- اموال غیر منقول. ۹۱

   ۳-۲-۱-۲- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها ۹۲

   ۳-۲-۱-۳- تشابه به احکام داوری ملی.. ۹۳

   ۳-۲-۲- اجرای احکام داوری خارجی.. ۹۴

   ۳-۲-۲-۱- مرجع تقاضای اجرای حکم. ۹۴

   ۳-۲-۲-۲- کنترل حکم. ۹۵

   ۳-۲-۲-۳- تجدید نظر در تصمیم دادگاه ۹۷

   ۳-۳- اجرای احکام داوری بین المللی.. ۹۸

   ۳-۳-۱- شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی.. ۹۸

   ۳-۳-۱-۱- توصیف بین المللی احکام. ۹۸

   ۳-۳-۱-۲- ضمانت اجرای اخلاقی احکام بین المللی.. ۱۰۰

   ۳-۳-۱-۳- ضمانت اجرای قانونی احکام داوری.. ۱۰۱

   ۳-۳-۲- اجرای احکام داوری علیه دولت… ۱۰۵

   ۳-۳-۲-۱- داوری بین المللی و مصونیت قضایی.. ۱۰۵

   ۳-۳-۲-۱-۱- استناد به مصونیت قضایی در دادگاه داوری.. ۱۰۶

   ۳-۳-۲-۱-۲- استناد به مصونیت قضایی به مناسبت داوری در دادگاه دولتی.. ۱۰۷

   ۳-۳-۲-۲- داوری بین المللی و مصونیت اجرایی.. ۱۱۰

   ۳-۳-۲-۲-۱- استنباط انصراف مصونیت اجرایی از قرارداد داوری.. ۱۱۱

   ۳-۳-۲-۲-۲- آثار رای داوری و امتیاز مصونیت اجرایی.. ۱۱۲

   ۳-۴- امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی.. ۱۱۴

   ۳-۴-۱- تفسیر قانون با قانون. ۱۱۴

   ۳-۴-۲- تفسیر تاریخی.. ۱۱۵

   ۳-۴-۳- بررسی هفت دهه رویه قضایی.. ۱۱۶

   ۳-۴-۴- آرای علمای حقوق.. ۱۱۸

   ۳-۴-۵- مخالف با قواعد شرعی.. ۱۲۱

   ۳-۴-۶- بررسی رویه قضایی و دکترین مسایل مرتبط.. ۱۲۲

   نتیجه. ۱۲۵

   فهرست منابع. ۱۲۹

  • سایز : ۲۱۶ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۳۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33587

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن