لودر سایت
  • اهلیت مجنون و بیماران روانی در حقوق ایران و انگلستان
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده. ۱

   مقدمه. ۱

   الف) بیان مسأله. ۳

   ب) سوالات تحقیق.. ۶

   ج) فرضیه‌های تحقیق.. ۶

   د) ضرورت تحقیق.. ۷

   ح) پیشینه تحقیق.. ۷

   هـ) اهداف تحقیق.. ۱۰

   و) روش تحقیق.. ۱۱

   ی) ساماندهی تحقیق.. ۱۱

   فصل اوّل: کلیات تحقیق

   ۱-۱- تعاریف… ۱۳

   ۱-۱-۱- تعریف اهلیت… ۱۳

   ۱-۱-۱-۱- تعریف‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌… 13

   1-1-1-2- تعریف‌ حقوقی‌ اهلیت‌… 14

   1-1-1-3- انواع اهلیت در قانون مدنی.. ۱۵

   ۱-۱-۱-۳-۱- اهلیت تمتع.. ۱۵

   ۱-۱-۱-۳-۱-۱- معنای لغوی.. ۱۵

   ۱-۱-۱-۳-۱-۲- معنای اصطلاحی.. ۱۵

   ۱-۱-۱-۳-۱-۳- معنای حقوقی.. ۱۶

   ۱-۱-۱-۳-۱-۴- شرایط‌ اهلیت‌ تمتع‌.. 17

   1-1-1-3-2- اهلیت استیفاء (اهلیت‌ قانونی‌ یا اهلیت‌ اجراء) ۱۷

   ۱-۱-۳-۲-۱-تعریف لغوی استیفاء. ۱۸

   ۱-۱-۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی.. ۱۸

   ۱-۱-۲-۲-۳- شرایط اهلیت استیفاء. ۱۹

   ۱-۱-۲- حجر. ۲۳

   ۱-۱-۲-۱- تعریف لغوی حجر. ۲۳

   ۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی حجر. ۲۴

   ۱-۱-۲-۳- تقسیمات حجر. ۲۵

   ۱-۱-۲-۳-۱- حجر عام و خاص… ۲۵

   ۱-۱-۲-۳-۲- حجر حمایتی و حجر سوء ظنی.. ۲۶

   ۱-۱-۲-۳-۳- حجر قانونی و حجر قضایی.. ۲۶

   ۱-۱-۲-۳-۴- حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده. ۲۷

   ۱-۱-۲-۳-۵- حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیر مالی.. ۲۷

   ۱-۱-۲-۳-۶- حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد. ۲۷

   ۱-۲- تعریف بیماری‌ها و حالتهای روانی.. ۲۷

   ۱-۲-۱- مجنون.. ۲۸

   ۱-۲-۲- دیوانه(بیمار روانی) ۲۹

   ۱-۲-۳- دیوانگی(بیماری روانی) ۲۹

   ۱-۲-۴- تجنن.. ۲۹

   ۱-۲-۵- سفه. ۳۰

   ۱-۲-۶- اختلال مشاعر. ۳۰

   ۱-۲-۷- اختلال دماغ.. ۳۰

   ۱-۲-۸- فاقد شعور. ۳۱

   ۱-۲-۹- اختلال تام قوۀ تمییز. ۳۱

   ۱-۲-۱۰- اختلال تام قوۀ اراد. ۳۲

   ۱-۲-۱۱- اختلال نسبی شعور. ۳۲

   ۱-۲-۱۲- اختلال نسبی قوۀ تمییز. ۳۳

   ۱-۲-۱۳- اختلال نسبی اراده. ۳۳

   ۱-۲-۱۴- زوال عقل.. ۳۳

   ۱-۳- درجات جنون.. ۳۴

   ۱-۳-۱- گروه‌های اصلی بیماری‌های روانی.. ۳۶

   ۱-۳-۱-۱- سایکوز. ۳۶

   ۱-۳-۱-۲- اسکیزوفرنی.. ۳۷

   ۱-۳-۱-۳- اختلال شبه اسکیزوفرنی.. ۳۸

   ۱-۳-۱-۴- سایکوز واکنشی کوتاه. ۳۸

   ۱-۳-۱-۵- اختلالهای هذیانی.. ۳۹

   ۱-۳-۱-۶- جنون ادواری.. ۳۹

   ۱-۳-۱-۷- نوروزها یا اختلالات عصبی خفیف… ۴۰

   ۱-۳-۱-۸- اختلال شخصیت… ۴۰

   ۱-۳-۱-۹- عقب افتادگی ذهنی.. ۴۱

   ۱-۳-۱-۱۰- اختلالهای کنترل تکانه. ۴۱

   ۱-۳-۱-۱۱- اختلالهای روان تنی.. ۴۲

   ۱-۳-۱-۱۲- اختلالهای خلقی.. ۴۲

   ۱-۳-۱-۱۳- سایکوزهای عضوی.. ۴۲

   ۱-۳-۱-۱۴- جنون دایمی.. ۴۳

   ۱-۳-۱-۱۵- جنون متصل به صغر. ۴۳

   ۱-۳-۱-۱۶- جنون غیرمتصل به صغر. ۴۴

   ۱-۳-۲- سایر بیماری‌های مخلّ عقل.. ۴۴

   ۱-۳-۲-۱- بیماری آلزایمر. ۴۴

   ۱-۳-۲-۲- بیماری افسردگی.. ۴۶

   ۱-۳-۲-۳- اعتیاد به مواد مخدر. ۴۶

   ۱-۳-۲-۴- اعتیاد به الکل.. ۴۷

   فصل دوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق انگلیس

   ۲-۱- اثر بیماری بر اهلیت اشخاص در قرارداد در حقوق انگلیس… ۵۰

   ۲-۲- تاثیر جنون بر اهلیت حقوقی اشخاص… ۵۳

   ۲-۲-۱- وجود نقصان عقل بر اثر بیماری روانی.. ۵۴

   ۲-۲-۲- نا آگاهی فرد از کیفیت و ماهیت اعمال خود. ۵۶

   ۲-۳- قراردادهایی مربوط به شرایط اضطراری توسط فرد دارای معلولیت ذهنی.. ۵۶

   ۲-۳-۱- مستی و عدم صلاحیت ذهنی.. ۵۷

   ۲-۳-۲- اشخاص دارای اختلالات ذهنی.. ۵۸

   ۲-۳-۳- فروش اقلام ضروری به شخص دچار اختلالات ذهنی.. ۵۹

   ۲-۴- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق انگلیس… ۶۰

   فصل سوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق ایران

   ۳-۱- اثر بیماری جنون بر عدم اهلیت… ۶۲

   ۳-۱-۳- تأثیر جنون بر اعمال حقوقی.. ۶۴

   ۳-۱-۳-۱- زوال اهلیت… ۶۴

   ۳-۱-۳-۲- بطلان اعمال حقوقی.. ۶۵

   ۳-۱-۳-۳- اثر جنون بر مسئولیت مدنی.. ۶۵

   ۳-۲- اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری) ۶۵

   ۳-۲- ۱- جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی.. ۶۶

   ۳-۲-۱-۱- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی.. ۶۷

   ۳-۲-۱-۲- مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی.. ۶۸

   ۳-۲-۱-۳- تردید در حالت مجنون ادواری.. ۶۹

   ۳-۲-۲- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری و اختیار تصرف.. ۷۰

   ۳-۲-۲-۱- اجرای قواعد عمومی بیع.. ۷۰

   ۳-۲-۲-۱-۱- اهلیت در عقد بیع.. ۷۱

   ۳-۲-۲-۱-۲- عدم اهلیت خاص… ۷۱

   ۳-۲-۲-۱-۳- اختیار تصرف (مجنون ادواری) ۷۲

   ۳-۲-۲-۲- اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض… ۷۳

   ۳-۲-۲-۲-۱- اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض… ۷۴

   ۳-۲-۲-۳- مجنون ادواری در نکاح.. ۷۴

   ۳-۲-۲-۳-۱- جنون ادواری در فسخ نکاح.. ۷۵

   ۳-۲-۲-۴- مجنون ادواری در طلاق.. ۷۶

   ۳-۳- معاملات مجانین.. ۷۷

   ۳-۳-۱- معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی.. ۷۸

   ۳-۳-۲- معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری.. ۷۹

   ۳-۴- بیماری سفاهت و تأثیر آن بر اهلیت… ۸۰

   ۳-۴-۱- اعمال حقوقی سفیه. ۸۲

   ۳-۴-۱-۱- مسؤولیت مدنی سفیه. ۸۳

   ۳-۴-۱-۲- مسؤولیت کیفری سفیه. ۸۳

   ۳-۴-۲- معاملات سفیه. ۸۴

   ۳-۲-۲-۱- معاملات مالی سفیه. ۸۴

   ۳-۴-۲-۲- تملکات بلاعوض سفیه. ۸۵

   ۳-۴-۲-۳- اعمال سفیه در امور غیر مالی.. ۸۵

   ۳-۴-۳- نقش حکم دادگاه در حجر سفیه. ۸۶

   ۳-۴-۴- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری در برخی عقود. ۸۷

   ۳-۴-۴-۱- تأثیر سفاهت بر عقد نکاح.. ۸۷

   ۳-۴-۴-۲- تأثیر سفاهت بر طلاق.. ۹۴

   ۳-۴-۴-۳- تأثیر سفاهت بر اقرار. ۹۷

   ۳-۴-۴-۴- تأثیر سفاهت بر حدود و قصاص و دیات.. ۹۸

   ۳-۶- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق ایران.. ۹۹

   نتیجه گیری.. ۱۰۱

   منابع و مأخذ. ۱۰۴

  • سایز : ۱۹۷ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33596

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن