لودر سایت
  • قانون آیین دادرسی
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده: ۱

   مقدمه: ۲

   الف- بیان مسئله. ۴

   ب- سوالات تحقیق.. ۴

   ج- اهداف تحقیق.. ۵

   د- فرضیه‌های تحقیق.. ۵

   هـ – پیشینه پژوهش… ۵

   و- روش کار. ۷

   ز- سازماندهی تحقیق: ۷

   فصل اول: کلیات (تاریخچه، تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱ تعاریف… ۱۰

   ۱-۱-۱ آیین دادرسی کیفری.. ۱۰

   ۱-۳ انواع اعاده دادرسی.. ۱۱

   ۱-۴ چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی.. ۱۲

   ۱-۵ مرجع اعاده دادرسی.. ۱۲

   ۱-۶ مهلت درخواست اعاده دادرسی.. ۱۳

   ۱-۶-۱ تمدید مهلت… ۱۴

   ۱-۷ جهات درخواست اعاده دادرسی.. ۱۵

   ۱-۸ جهت اعاده دادرسی جدید. ۱۶

   ۱-۹ آثار اعاده دادرسی.. ۱۶

   ۱—9-1 اثر تعلیقی.. ۱۶

   ۱-۹-۱-۱ اثر تعلیقی بر اجرای حکم. ۱۶

   ۱-۹-۱-۲ اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی.. ۱۷

   ۱-۹-۲ اثر انتقالی.. ۱۷

   ۱-۹-۳ اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص…. ۱۷

   ۱-۱۰ چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی.. ۱۸

   ۱-۱۰-۱ رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی.. ۱۸

   ۱-۱۰-۲ تصحیح رأی.. ۱۹

   ۱-۱۰-۳ چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی.. ۱۹

   ۱-۱۱ اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹. ۱۹

   ۱-۱۲ اعاده دادرسی در حکم دیوان عالی کشور. ۲۰

   ۱-۱۳ اعاده دادرسی در رای دیوان عدالت اداری.. ۲۱

   ۱-۱۴ اعاده دادرسی در آرای مراجع شبه قضایی.. ۲۲

   ۱-۱۵ اعاده دادرسی در قانون امور حسبی.. ۲۲

   ۱-۱۵-۱ حکم حجر و رفع آن. ۲۳

   ۱-۱۵-۲ حکم موت فرضی.. ۲۴

   ۱-۱۵-۳ حکم تقسیم ترکه. ۲۵

   ۱-۱۵-۴ رد درخواست حصر وراثت… ۲۵

   ۱-۱۵-۵ احکامی که فصل خصومت می کند. ۲۵

   ۱-۱۶ اعاده دادرسی گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی) ۲۶

   ۱-۱۷ اعاده دادرسی در حقوق سایر کشورها ۲۷

   ۱-۱۷-۱ اعاده دادرسی در نظام دادرسی فرانسه. ۲۷

   ۱-۱۷-۱-۱ رسیدگی دوباره نسبت به حکم دارای اعتبار امر مختوم. ۲۸

   ۱-۱۷-۱-۲ درخواست اعاده دادرسی به طرفیت تمامی اطراف حکم مختوم. ۲۸

   ۱-۱۷-۱-۳ جهات اعاده دادرسی در فرانسه. ۲۹

   ۱-۱۷-۲ اعاده دادرسی در نظام دادرسی آمریکا ۳۰

   ۱-۱۷-۲-۱ مفهوم اعاده دادرسی.. ۳۰

   ۱-۱۷-۲-۲ جهات اعاده دادرسی.. ۳۱

   ۱-۱۷-۳ اعاده دادرسی در نظام دادرسی انگلستان. ۳۲

   ۱-۱۷-۳-۱ تجویز اعاده دادرسی بر مبنای تئوری عدالت… ۳۳

   ۱-۱۷-۳-۲ بازگشایی دادرسی مرحله تجدید نظر. ۳۵

   فصل دوم: اصول حاکم بر اعاده دادرسی

   ۲-۱ فوق‌العاده بودن طریق اعاده دادرسی.. ۳۸

   ۲-۲ اعاده دادرسی از حکم قطعی دادگاه ۴۰

   ۲-۳ درخواست اعاده دادرسی از سوی محکومٌ‌علیه. ۴۲

   ۲-۴ دو مرحله‌ای بودن رسیدگی در اعاده دادرسی.. ۴۶

   ۲-۴-۱ مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی در امور کیفری.. ۴۷

   ۲-۴-۲ مراحل رسیدگی به اعاده دادرسی در امور مدنی.. ۴۹

   ۲-۵ انحصار رسیدگی به جهت یا جهات مورد استناد متقاضی.. ۵۳

   ۲-۵-۱ استناد و اعلام جهت اعاده دادرسی توسط متقاضی.. ۵۳

   ۲-۵-۲ انحصار مراحل رسیدگی به جهت استنادی متقاضی اعاده ۵۴

   ۲-۶ مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی کیفری.. ۵۶

   ۲-۶-۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸. ۵۶

   ۲-۶-۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱. ۵۸

   ۲-۶-۳ قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵. ۵۹

   ۲-۶-۴ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۵۶. ۶۰

   فصل سوم: اعاده دادرسی در قانون جدید آ.د.ک و نوآوری‌های آن

   ۳-۱ اشتباه قاضی در تناسب کیفر با جرم. ۶۳

   ۳-۲ تخفیف مجازات در قانون لاحق.. ۶۵

   ۳-۳ عدم اعمال اعاده دادرسی در جرائم غیرقابل گذشت… ۶۹

   ۳-۴ متقاضیان اعاده دادرسی.. ۷۰

   ۳-۴-۱ محکوم علیه. ۷۰

   ۳-۴-۲ جانشینان محکوم علیه. ۷۲

   ۳-۴-۲-۱ در صورت حیات محکوم علیه. ۷۲

   ۳-۴-۲-۲ در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه. ۷۳

   ۳-۴-۳ دادستان کل کشور. ۷۶

   ۳-۴-۴ دادستان مجری حکم. ۷۶

   ۳-۵ خلاف شرع بیّن بودن رأی.. ۷۸

   ۳-۵-۱ سابقه اعتراض قاضی‌القضات به آرای د‌اد‌گاه‌ها ۸۰

   ۳-۵-۲ موارد خلاف بین شرع. ۸۲

   ۳-۶ مواد قانونی اعاده دادرسی با توجه به قانون جدید. ۸۳

   ۳-۶-۱ درخواست اعاده دادرسی.. ۸۴

   ۳-۶-۲ متقاضیان اعاده دادرسی.. ۸۴

   ۳-۶-۳ توقف یا عدم اجرای حکم. ۸۶

   ۳-۶-۴ رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۸۷

   ۳-۶-۳-۱ صدور رای وحدت رویه. ۸۷

   ۳-۶-۴-۲ صدور رای اصراری.. ۸۸

   نتیجه گیری.. ۹۰

   پیشنهادات… ۹۰

   منابع و مآخذ. ۹۳

  • سایز : ۳۳۴ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۲
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33579

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن