لودر سایت
  • بررسی و تحلیل بازداشت اموال منقول در اجرای احکام مدنی و اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف- بیان مسئله. ۴

   ب- سؤالات تحقیق.. ۶

   ج- سوابق تحقیق.. ۶

   ه – اهداف تحقیق.. ۷

   و- روش تحقیق.. ۷

   ژ- ساماندهی تحقیق.. ۸

   فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم)

   ۱-۱- تعاریف… ۱۰

   ۱-۱-۱- توقیف… ۱۰

   ۱-۱-۲- اموال. ۱۰

   ۱-۱-۳- محکومٌ‌علیه. ۱۰

   ۱-۱-۴- توقیف اموال. ۱۰

   ۱-۱-۵- اموال منقول. ۱۱

   ۱-۱-۶- سند لازم الاجرا ۱۱

   ۱-۱-۷- بازداشت… ۱۱

   ۱-۱-۸- مال استهلاکی.. ۱۱

   ۱-۱-۹- مال تبعی.. ۱۱

   ۱-۱-۱۰- مال تقدیری (مال فرضی) ۱۲

   ۱-۱-۱۱- مال ذمه. ۱۲

   ۱-۱-۱۲- مال الرهانه. ۱۲

   ۱-۱-۱۳- مال شاه ۱۲

   ۱-۱-۱۴- مال الشرکه. ۱۲

   ۱-۱-۱۵- مال الصلح یا مال المصالحه. ۱۲

   ۱-۱-۱۶- مال غیرقابل تقسیم. ۱۳

   ۱-۱-۱۵- مال غیرمنقول. ۱۳

   ۱-۱-۱۶- مال غیرمنقول حکمی.. ۱۳

   ۱-۱-۱۷- مال فعلی.. ۱۳

   ۱-۱-۱۸- مال قابل تفکیک…. ۱۳

   ۱-۱-۱۹- مال قابل تقسیم. ۱۳

   ۱-۱-۲۰- مال مثلی و مال قیمی.. ۱۴

   ۱-۱-۲۰- مال محترم. ۱۴

   ۱-۱-۲۱- مال مشاع. ۱۴

   ۱-۱-۲۲- مال معنوی.. ۱۴

   ۱-۱-۲۳- مال مفروز. ۱۴

   ۱-۱-۲۴- مال ودعی.. ۱۴

   ۱-۲- مفهوم اجرای احکام مدنی.. ۱۵

   ۱-۳- شرایط اجرای احکام. ۱۵

   ۱-۳-۱- قطعیت حکم. ۱۵

   ۱-۳-۲- معین بودن موضوع حکم. ۱۸

   ۱-۳-۳- درخواست صدور اجراییه. ۱۹

   ۱-۳-۴- صدور و ابلاغ اجراییه. ۱۹

   ۱-۴- اهمیت اجرای احکام. ۱۹

   ۱-۵- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری.. ۲۰

   ۱-۶- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت… ۲۱

   فصل دوم: قواعد عمومی بازداشت اموال

   ۲-۱- مقدمات و شرایط اجراء در اجرای مفاد رسمی لازم‌الاجراء. ۲۳

   ۲-۱-۱ اسنادی که می‌توان درخواست اجراء آنها را نمود. ۲۳

   ۲-۱-۲- اسناد منجز و معلق.. ۲۵

   ۲-۱-۳- وجود مبنا و جهت قانوین برای صدور اجرائیه. ۲۶

   ۲-۱-۴- تقاضای کتبی متعهدله. ۲۷

   ۲-۱-۵- فرا رسیدن زمان اجرای تعهد. ۲۸

   ۲-۲- مرجع صدور اجراییه. ۲۸

   ۲-۲-۱- دفتر اسناد رسمی.. ۲۸

   ۲-۲-۲- اجرای ثبت یا اداره ثبت… ۲۹

   ۲-۲-۳- اجرای سند توسط دادگاه ۳۰

   ۲-۳- صدور اجرائیه. ۳۲

   ۲-۳-۱- انواع اجرائیه. ۳۳

   ۲-۳-۳- تعداد برگ های اجراییه. ۳۵

   ۲-۳-۴- اشکالات مربوط به صدور اجرائیه. ۳۶

   ۲-۴- شروع عملیات اجرائی.. ۳۷

   ۲-۴-۱- مفهوم عملیات اجرائی.. ۳۷

   ۲-۴-۲- مراحل عملیات اجرائی.. ۴۰

   ۲-۴-۲-۱- صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور. ۴۰

   ۲-۴-۲-۲- ابلاغ اجراییه. ۴۱

   ۲-۴-۲-۲-۱- ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد. ۴۲

   ۲-۴-۲-۲-۲- ابلاغ اجرائیه به شرکتها ۴۲

   ۲-۴-۲-۲-۳- ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی.. ۴۳

   ۲-۴-۲-۲-۴- ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی.. ۴۴

   ۲-۴-۲-۲-۵- ابلاغ اجراییه به معرفی متعهد له. ۴۴

   ۲-۴-۲-۲-۶- ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد. ۴۴

   ۲-۴-۲-۲-۷- ابلاغ اجراییه به محجور. ۴۴

   ۲-۴-۳- تغییر محل اقامت متعهد. ۴۴

   ۲-۵- ترتیب اجراء. ۴۶

   ۲-۵-۱- اسناد بدون وثیقه. ۴۶

   ۲-۵-۱-۱- ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه. ۴۷

   ۲-۵-۱-۲- تأمین موضوع اجراییه. ۴۸

   ۲-۵-۱-۳- اجرائیه بر تسلیم مال منقول. ۴۹

   ۲-۵-۱-۴- اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول. ۴۹

   ۲-۵-۱-۵- انجام تعهد به وسیله متعهدله. ۵۰

   ۲-۵-۱-۶- وجه الالتزام. ۵۰

   ۲-۵-۱-۶-۱- وجه الالتزام در تأخیر انجام تعهد. ۵۱

   ۲-۵-۱-۶-۲- وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد. ۵۱

   ۲-۵-۱-۷- رسیدگی به مدارک متعهد. ۵۱

   ۲-۶- مقدمات و شرایط اجراء در قانون اجرای احکام مدنی.. ۵۲

   ۲-۶-۱- ترتیب اجراء. ۵۳

   ۲-۶-۲- مامورین اجراء. ۵۴

   ۲-۶-۲-۱- وظایف مامورین.. ۵۴

   ۲-۶-۲-۲- مصونیت مامورین اجراء. ۵۵

   ۲-۶-۲-۳- مسئولیت مامورین اجراء. ۵۵

   ۲-۶-۲-۴- موارد رد مامورین اجراء. ۵۵

   ۲-۶-۲-۵- اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مامور اجراء. ۵۶

   ۲-۶-۳- هزینه های اجراء (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۸ ق.ا.ا.م) ۵۶

   ۲-۶-۴- مرور زمان. ۵۸

   ۲-۶-۵- اقسام اجراء. ۵۸

   ۲-۶-۶- در توقیف اموال محکوم علیه. ۶۱

   ۲-۶-۶-۱- مقررات عمومی (مواد ۴۹ تا ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی) ۶۱

   ۲-۶-۶-۲- موارد رفع توقیف… ۶۳

   ۲-۶-۶-۳- در توقیف اموال منقول. ۶۳

   ۲-۶-۶-۴- در توقیف اموال غیرمنقول. ۶۵

   ۲-۶-۶-۵- در توقیف حقوق مستخدمین.. ۶۷

   ۲-۷- شرح موادی از قانون اجرای احکام. ۶۷

   فصل سوم: بازداشت اموال منقول در اجرای احکام مدنی و اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء

   ۳-۱- بازداشت اموال متعهد. ۸۰

   ۳-۱-۱- بازداشت اموال منقول. ۸۰

   ۳-۱-۱-۱- تقاضای متعهدله. ۸۰

   ۳-۱-۱-۲- ارزیابی.. ۸۰

   ۳-۱-۲- بازداشت اموال غیر منقول. ۸۲

   ۳-۱-۳- بازداشت اموال نزد شخص ثالث… ۸۳

   ۳-۱-۴- مزایده اموال بازداشت شده ۸۴

   ۳-۱-۵- مستثنیات دین.. ۸۴

   ۳-۱-۵-۱- اعتراض به بازداشت مستثنیات دین.. ۸۵

   ۳-۱-۶- آثار بازداشت اموال متعهد. ۸۶

   ۳-۲- اسناد دارای وثیقه. ۸۷

   ۳-۲-۱- اجراء اسناد دارای وثیقه. ۸۷

   ۳-۲-۱- اسناد مربوط به اموال غیر منقول. ۸۷

   ۳-۲-۲- اسناد مربوط به اموال منقول. ۸۷

   ۳-۲-۳- واگذاری ملک به بستانکار. ۸۸

   ۳-۲-۴- زمان حراج و ختم آن. ۸۸

   ۳-۲-۵- تنظیم سند انتقال اجرائی.. ۹۱

   ۳-۲-۷- تحویل مال منقول. ۹۳

   ۳-۲-۷-۱- تخلیه. ۹۴

   ۳-۲-۸- حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی.. ۹۵

   ۳-۲-۹- حقوق سایر بستگان و امکان استیفا آنها از مورد وثیقه. ۹۶

   ۳-۲-۱۰- هزینه های اجرایی.. ۹۷

   ۳-۲-۱۱- خاتمه عملیات اجرائی.. ۹۸

   ۳-۳- شکایت اجرایی.. ۹۹

   ۳-۳-۱ شکایت از اجراء سند. ۹۹

   ۳-۴- توقیف عملیات اجرائی.. ۱۰۳

   ۳-۴-۱- مفهوم توقیف… ۱۰۳

   ۳-۴-۲- توقیف عملیات اجرائی.. ۱۰۳

   ۳-۴-۳- موارد توقیف عملیات اجرائی.. ۱۰۳

   نتیجه. ۱۰۷

   پیشنهادات… ۱۱۲

   فهرست منابع. ۱۱۳

   پیوست… ۱۱۵

   چکیده انگلیسی.. ۱۲۲

  • سایز : ۲۳۷ کیلو بایت
  • فرمت : pdf
  • تعداد صفحات : ۱۳۰
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33577

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن