لودر سایت
  • خاکهای شور وسدیمی در جهان آبهای موجود در کره زمین دارای غلظت متفاوت نمک می باشند تقریباً۲۷۷ درصد آبهای سطحی زمین در مناطق یخچالی است و ۲۲% از آبهای کره زمین به صورت آبهای زیر زمینی است و هر دو از نظر اقتصادی قابل بهره برداری نمی باشد؛ در نتیجه مقدار کمی از آب قابل استفاده باقی می ماند (Todd1970) زمینهای شور و سدیمی حدود ۱۳% از کل زمینهای قابل ک
  • توضیحات:
   فایل پاورپوینت فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی،در حجم ۳۰ اسلاید قابل ویرایش.
   بخشی از متن:
   خاکهای شور وسدیمی در جهان :
   آبهای موجود در کره زمین دارای غلظت متفاوت نمک می باشند. تقریباً۲/۷۷ درصد آبهای سطحی زمین در مناطق یخچالی است. و ۲۲% از آبهای کره زمین به صورت آبهای زیر زمینی است و هر دو از نظر اقتصادی قابل بهره برداری نمی باشد؛ در نتیجه مقدار کمی از آب قابل استفاده باقی می ماند. (Todd/1970).
   زمینهای شور و سدیمی حدود ۱۳% از کل زمینهای قابل کشت جهان راتشکیل میدهد. ودربیش از ۱۰۰ کشورجهان وجود دارند. خاکهای شور و سدیمی نه تنها در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می شوند، بلکه در سایرشرایط آب و هوایی، به دلیل حمل نمکها توسّط سیلابها و رسوبات بادی، نیز یافت می شود.
   فهرست مطالب:
   گسترش خاکهای شور و سدیمی
   خاکهای شور و سدیمی در ایران
   خاکهای شور
   خاکهای سدیمی
   عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب
   اثر شوری و سدیم بر فرسایش پذیری
   این فایل با فرمت پاورپوینت در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
   پاورپوینت فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی
   فایل پاورپوینت فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی،در حجم ۳۰ اسلاید قابل ویرایش.

   بخشی از متن:
   خاکهای شور وسدیمی در جهان :
   آبهای موجود در کره زمین دارای غلظت متفاوت نمک می باشند. تقریباً۲/۷۷ درصد آبهای سطحی زمین در مناطق یخچالی است. و ۲۲% از آبهای کره زمین به صورت آبهای زیر زمینی است و هر دو از نظر اقتصادی قابل بهره برداری نمی باشد؛ در نتیجه مقدار کمی از آب قابل استفاده باقی می ماند. (Todd/1970).
   زمینهای شور و سدیمی حدود ۱۳% از کل زمینهای قابل کشت جهان راتشکیل میدهد. ودربیش از ۱۰۰ کشورجهان وجود دارند. خاکهای شور و سدیمی نه تنها در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می شوند، بلکه در سایرشرایط آب و هوایی، به دلیل حمل نمکها توسّط سیلابها و رسوبات بادی، نیز یافت می شود.

   فهرست مطالب:
   گسترش خاکهای شور و سدیمی
   خاکهای شور و سدیمی در ایران
   خاکهای شور
   خاکهای سدیمی
   عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب
   اثر شوری و سدیم بر فرسایش پذیری

   این فایل با فرمت پاورپوینت در ۳۰ اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

   اسلاید ۱:

   خاکهای شور وسدیمی در جهان :

   آبهای موجود در کره زمین دارای غلظت متفاوت نمک می باشند. تقریباً۲/۷۷درصدآبهای سطحی زمین در مناطق یخچالی است.
   و ۲۲%از آبهای کره زمین به صورت آبهای زیر زمینی است و هر دو از نظر اقتصادی قابل بهره برداری نمی باشد؛در نتیجه مقدار کمی از آب قابل استفاده باقی می ماند. (Todd/1970).

   اسلاید ۲ :

   جدول ۱گسترش خاکهای شور و سدیمی را در قاره های مختلف نشان می دهد. زمینهای شور و سدیمی حدود ۱۳% از کل زمینهای قابل کشتجهان راتشکیل میدهد. ودربیش از ۱۰۰ کشورجهان وجود دارند.خاکهای شور و سدیمی نه تنها در مناطق خشک و نیمه خشک به وفور یافت می شوند،بلکه در سایرشرایط آب و هوایی، به دلیل حمل نمکها توسّط سیلابها و رسوبات بادی،نیز یافت می شود.

   اسلاید ۳:

   جدول ۱ گسترش خاکهای شور و سدیمی در جهان(Szabolcs 1979)
   اعداد جدول به میلیون هکتار می باشد.

   اسلاید ۴:

   خاکهای شور و سدیمی در ایران

   ایران دارای وسعتی معادل ۱۶۴۸۸۰۰ کیلومتر مربع است که ۱۶ درصد آن را کوههایباارتفاع بیش از ۲۰۰۰ مترو ۳ درصدآن را زمینهایی باارتفاع بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترازسطح دریاتشکیل میدهد. مناطق مهم فیزیوگرافی ایران عبارتنداز: کوههای زاگرس، کوههای البرز، دشت مرکزی، دشت کنارۀ دریای خزر و بالاخره دشت خوزستان و سواحل جنوبی. غالب زمینهای کویر لوت از ماسه و سنگ پوشیده شده است در صورتی که کویر نمک نمکزار است. با استثنای فصول زمستان و بهار که مقداری بارندگی در این دو کویر دریاچه ها و اراضی باتلاقی فصلی را تشکیل می دهد، در سایر اوقات سال کاملاً خشک است.

   اسلاید ۵:

   غالب نزولات جوی در ایران به صورت باران است به استثنای مناطق کوهستانی که به صورت برف است. بارندگی غالباً در اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار میبارد.

   متوسط بارندگی سالیانه از ۵۰ میلیمتر در کویر تا بیش از ۱۶۰۰ میلیمتر است و بیش از ۹۰ درصد کشور در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد. تبخیر سالیانهاز ۷۰۰ میلیمتردرکناره دریای خزرتا بیش از ۴۰۰۰ میلیمتردرکویروجنوب شرقی استان خوزستان است.

   اسلاید ۶:

   از مهمترین مشکلات کشاورزی در ایران، شوری اراضی است. مشکل شوری به خاطر زیاد بودن تبخیر از سطح خاک، بارندگی کم،پستی وبلندیهای زمینها،آبیاری باآب دارای کیفیت نامناسب وسنگهای مادری است. عوامل فوق باعث به وجودآمدن شوره زارهای زیادی گردیده است.

   جمعاً ۱۸ میلیون هکتار و یا ده درصد خاکهای ایران را خاکهای شور و سدیمی تشکیل می دهد که از این مقدار ۷ میلیونهکتارباتلاقهای شورکویرلوت وکویرنمک میباشد.

   اسلاید ۷:

   خاک های شور:

   در این خاکها میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (ECe) بیش از چهاردسیزیمنس برمتردر ۲۵درجهسانتیگراد،درصد سدیم تبادلی (ESP) کمتر از ۱۵ درصد و اسیدیته(pH) خاک معمولاًکمتراز ۵/۸ میباشد.
   آنیونهای غالب دراین خاکها معمولاً کلراید وسولفات در درجه نخست و بی کربنات و کربنات در درجه دوممیباشد.

   خاکهای شور و سدیمی:

   میزانECeبیشاز ۴ دسی زیمنس بر متر،ESPبیش از ۱۵ درصد وpHکمتر از ۵/۸ می باشد.

   اسلاید ۸:

   خاکهای سدیمی:

   میزانESPبیش از۱۵،Eceکمتر از۴ds/mوPHمعمولاًبین ۵/۸ تا ۱۰ است. دراین خاکهاآنیونهای مهم عبارتند از:کلراید، سولفات، بی کربنات و گاهی اوقات کربنات. به علت ترسیب کاتیونهایی همانند کلسیم و منیزیم در این خاکها، سدیم کاتیون غالب بر عصاره اشباع و فاز تبادلی خاک می باشد.هیدرولیز عاملعمده افزایشpHدر این خاکها می باشد.

   اسلاید ۹:

   عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب

   ۱٫هوادیدگی

   اوٌلین عامل موثر در میزان نمک آبها و خاکها، پدیدههوادیدگی ژئوشیمیایی سنگهای موجود درسطح کره زمین میباشد. هوادیدگی یک پدیده خودبه خودی است وباعث تبدیل کانیهای اولیهبه کانیهای ثانویه دیگرمیشود.عوامل موثردرهوادیدگی ژئوشیمیایی عبارتنداز: آب موجود در اتمسفر، اکسیژن و دی اکسید کربن. مواد آلی می توانندباعث تولید دی اکسیدکربن واسیدهای آلی ودرنتیجه باعث افزایش هوادیدگی گردند.

   اسلاید ۱۰:

   ۲٫رسوبات ثانویه یا فسیلی

   در طی دوران های مختلف زمین شناسی آب شور دریا مناطق وسیعی را در برگرفته است واین موضوع میتواند یکی ازعوامل ایجاد نمک درخاکها باشد.

   ۳٫فرو نشستهای جوی

   موٌاد معلٌق در هوا، حاصله از دریا، می تواند هر سال در سواحل دریا ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم و مناطق دور از دسترس ۱۰ تا ۲۰ کیلو گرم نمک درهکتار به خاک اضافه کند.میزان نمک اضافه شده توسط این پدیده می تواند به ۱۰ تا۲۵درصد کل نمک اضافه شده در اثر هوادیدگی برسد.

  • سایز : ۷۴۵ کیلو بایت
  • فرمت : pptx
  • تعداد صفحات : ۳۳
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33540

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن