لودر سایت
  • بررسی مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و حقوق ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف) بیان مسأله. ۳

   ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۳

   ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه. ۴

   د) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۴

   ه) اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی) ۴

   و) سؤالات تحقیق: ۴

   ز) فرضیه‏های تحقیق.. ۵

   ح) نوع روش تحقیق.. ۵

   ط) روش گردآوری اطلاعات.. ۵

   ی) ساماندهی تحقیق.. ۵

   فصل اول: کلیات تحقیق

   ۱- تاریخچه و تعاریف… ۷

   ۱-۱- تاریخچه: ۷

   ۱-۱- ۱- تعریف… ۹

   ۱-۱-۱-۱- معنای لغوی ضرر و زیان. ۹

   ۱-۱-۱-۲- معنای فقهی ضرر و زیان: ۱۱

   ۱-۱-۱-۳- تعریف ضرر و زیان در قانون واز نظر حقوق دانان. ۱۲

   ۱-۱-۱-۴- تفاوت ضرر و زیان با خسارت: ۱۲

   ۱-۱-۱-۴- الف مفهوم ضرر و زیان ناشی از جرم: ۱۳

   ۱-۱-۱-۴- بخسارت.. ۱۵

   -۱-۱-۱-۴-ج واژه خسارت از نظر فرهنگ نویسان عرب.. ۱۶

   -۱-۱-۱-۴- دتعریف خسارت از دیدگاه فقها ۱۷

   ۱-۱-۱-۴- ه تعریف خسارت از دیدگاه حقوق دانان. ۲۰

   -۱-۱-۱-۴- و خسارت در حقوق خارجی.. ۲۳

   -۱-۱-۱-۴- زاقسام خسارت.. ۲۴

   ۱- انواع خسارت از جهت ماهیت و از جهت منشأ و دیدگاه برخی حقوقدانان. ۲۴

   ۲-تقسیم خسارت را جهت منشأ ۲۶

   ۳- منفعت اعاده، منفعت اعتماد، منفعت انتظار. ۲۶

   ۱-۲- انواع عدم النفع. ۲۷

   ۱-۲-۱- تفویت منفعت محقق.. ۲۷

   ۱-۲-۲- تفویت منفعت محتمل.. ۲۹

   ۱-۲-۳- از دست دادن فرصتها و موقعیتها ۳۰

   ۱-۲-۳- الفاز دست دادن فرصت و بخت.. ۳۰

   ۱-۲-۳- ب ضرر ناشی از تضییع حق از بین رفتن موقعیتها ۳۱

   فصل دوم: عدم النفع از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

   ۲-۱- بررسی خسارت عدم النفع از دیدگاه فقه. ۳۳

   ۲-۱-۱- عدم النفع در فقه امامیه. ۳۴

   ۲-۱-۲- مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع. ۳۷

   ۲-۱-۳- قائلین به عدم مسئولیت ناشی از خسارات عدم النفع. ۳۸

   ۲-۱-۳-۱- صاحب جواهر. ۳۹

   ۲-۱-۳-۲- میرزای قمی.. ۴۰

   ۲-۱-۳-۳- مرحوم نراقی.. ۴۰

   ۲-۱-۴- نقد و بررسی نظرات قائلین به عدم ضمان (مسئولیت) در خسارات ناشی از عدم النفع. ۴۰

   ۲-۱-۴-۱- عدم النفع لیس بضرر. ۴۰

   ۲-۱-۴-۱- الفعدم تحقق غصب.. ۴۰

   ۲-۱-۴-۱- ب عدم تحقق غصب در عدم النفع مانع ضمان نیست.. ۴۱

   ۲-۱-۴-۱- جعدم شمول قواعد اتلاف، تسبیب و لاضرر، مانع ضمان نیست.. ۴۲

   ۲-۱-۴-۱- د بررسی دو قاعده «الخراج بالضمان» و «کل مالا یضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» 43

   2-1-4-1- ه قائلین به وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النّفع. ۴۸

   ۲-۱-۴-۱- وضمان در منافع مستوفات.. ۴۸

   ۲-۱-۴-۱- ز دلایل ضمان منافع مستوفات.. ۴۸

   ۲-۱-۴-۱- ح دلائل عدم ضمان منافع مستوفات.. ۵۰

   ۲-۱-۴-۱- ط منافع غیر مستوفات.. ۵۲

   ۲-۲- عدم النفع در فقه اهل سنت.. ۵۲

   ۲-۲-۱- دیدگاه فقه حنفی به عدم النفع. ۵۲

   ‘۲-۲-۲- دیدگاه فقه شافعی به عدم النفع. ۵۴

   ۲-۲-۳- نظریه فقهای اهل سنت در باب عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع. ۵۴

   ۲-۲-۳-۱- فقهای مذهب حنفی.. ۵۴

   ۲-۲-۳-۲- فقهای مذهب شافعی.. ۵۶

   ۲-۲-۴- قائلین به وجود مسئولیت از اهل سنت.. ۵۷

   ۲-۲-۴-۱- استثنائات ضمان منافع در فقه حنفی.. ۵۷

   ۲-۲-۴-۲- دیدگاه شافعی.. ۵۷

   ۲-۳- ضمان در منافع مغصوبه. ۵۸

   ۲-۳-۱- ضمان منافع مغصوبه در فقه شیعه و قانون مدنی ایران. ۵۸

   ۲-۳-۱-۱- غصب و عناصر آن. ۵۸

   ۲-۳-۱-۲- شبه عقد. ۵۹

   ۲-۳-۱-۳- ضمان منافع. ۵۹

   ۲-۳-۱-۴- تکلیف غاصب نسبت به منافع مال مغصوب و اجرت المثل. ۶۱

   ۲-۳-۱-۴- الفمنافع گوناگون و متضاد. ۶۲

   ۲-۳-۱-۴- ب دیدگاه میرزا حسن موسوی بجنوردی.. ۶۳

   ۲-۳-۱-۴- جدیدگاه محمد حسن نجفی.. ۶۴

   ۲-۳-۱-۴- د ضمان یا عدم ضمان غاصب نسبت به کم شدن قیمت.. ۶۴

   ۲-۳-۲- ضمان در منافع مغصوبه در فقه اهل سنت.. ۶۵

   ۲-۳-۲- الف بررسی دیدگاه مذهب حنفی.. ۶۵

   ۲-۳-۲- ببررسی دیدگاه مذهب مالکیه. ۶۶

   ۲-۳-۲- جبررسی دیدگاه مذهب شافعی و حنبلی.. ۶۷

   ۲-۳-۳- بررسی خسارت عدم النفع از دیدگاه حقوق. ۶۷

   ۲-۳-۳-۱ حکم عدم النفع در علم حقوق. ۶۷

   ۲-۳-۳-۲- عنصر ممانعت در عدم النفع. ۶۸

   ۲-۳-۳-۳- خسارت و مسئولیت مدنی.. ۶۹

   ۲-۳-۳-۴- مبنای نظری تحقق مسئولیت.. ۶۹

   ۲-۳-۳-۴- الف نظریه تقصیر. ۷۰

   ۲-۳-۳-۴- ب نظریه ایجاد خطر. ۷۰

   ۲-۳-۴- جبران عدم النفع مطابق قوانین ایران. ۷۲

   ۲-۳-۴- الف رویه قضایی: ۷۵

   ۲-۳-۴- ب عدم النفع در حقوق کیفری.. ۷۵

   ۲-۳-۱- جبران مشروط در عدم النفع. ۷۷

   ۲-۴-۱- شرایط ضرر قابل مطالبه. ۷۷

   ۲-۴-۱-الف ضرر باید مسلم باشد. ۷۷

   ۲-۴-۱- بضرر باید مستقیم باشد. ۸۰

   ۲-۴-۱- ج ضرر باید جبران نشده باشد. ۸۰

   ۲-۴-۲- طریقه جبران تفویت منفعت.. ۸۰

   ۲-۴-۳-بررسی مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع از دیدگاه برخی

   حقوق دانان………………………………………………………………………………………………………..81

   2-4-3- الف نظرات برخی از حقوق دانان در عدم مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع. ۸۱

   ۲-۴-۳- ب دلائل وجود مسئولیت ناشی از خسارت عدم النفع در حقوق معاصر. ۸۳

   ۲-۴-۳- جنظریه دکتر سید حسن امامی.. ۸۴

   ۲-۴-۳- د نظریه دکتر کاتوزیان. ۸۴

   ۲-۴-۴- ضمان کار در قوانین جاری.. ۸۴

   ۲-۴-۴-۱- جبران خسارت در مصادیق عدم النفع. ۸۶

   ۲-۴-۴-۲- خسارت ناشی از عدم انجام تعهد. ۸۶

   ۲-۴-۴-۲- الف کاوشی در قانون مدنی، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن. ۸۷

   ۲-۴-۴-۲- ب کاوشی در قانون آیین دادرسی مدنی.. ۹۰

   ۲-۴-۴-۲- ج متن رای دادگاه ۹۰

   ۲-۴-۴-۳- جبران خسارت ناشی از جرم، شبه جرم و بازداشت موقت.. ۹۱

   ا۲-۴-۴-۳- لف جبران خسارت عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم. ۹۱

   ۲-۴-۴-۳- ب مستند قانونی.. ۹۲

   ۲-۴-۴-۳- ج حدود جبران خسارت در عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم. ۹۲

   ۲-۴-۴-۴- حق متهم بی گناه به جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت.. ۹۳

   – بررسی موضوع در حقوق ایران. ۹۳

   فصل سوم: مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر عدم النفع در فقه و مقررات قانونی

   ۳-۱- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع. ۹۴

   ۳-۱-۱- لزوم جبران ضرر عدم النفع (منافع ممکن الحصول) در موازین فقهی و حقوقی.. ۹۷

   ۳-۱-۱-۱- نظر فقهاء. ۹۷

   ۳-۱-۱-۲- نظریه حقوقدانان. ۱۰۰

   ۳-۱-۱-۲-۱ – نظریه مخالفین.. ۱۰۰

   ۳-۱-۱-۲-۲- نظریه موافقین.. ۱۰۱

   ۳-۱-۱-۲-۳- نقد و بررسی نظرات مخالفین.. ۱۰۲

   ۳-۲- مبانی و مستندات فقهی.. ۱۰۵

   ۳-۲-۱- قاعده لا ضرر. ۱۰۵

   ۳-۲-۱-۱- ادّله قاعده لاضرر. ۱۰۵

   ۳-۲-۱-۲- محتوی قاعده لاضرر. ۱۰۷

   ۳-۲-۱-۳- قاعده اتلاف.. ۱۰۹

   ۳-۲-۱-۴- قاعده تسبیب.. ۱۱۰

   ۳-۲-۲- سیره و بناء عقلاء. ۱۱۱

   ۳-۲-۲-۱- مبانی قانونی.. ۱۱۳

   ۳-۲-۲-۲- قوانین قبل از سال ۱۳۱۸. ۱۱۳

   -۳-۲-۲-۲- الف شق ۱۵ از ماده واحده قانون متمم دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب آبان ماه ۱۳۰۸. ۱۱۳

   ۳-۲-۲-۲- ب ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب تیر ۱۳۰۹. ۱۱۴

   ۳-۲-۲-۲- ج ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰. ۱۱۴

   ۳-۲-۲-۳- قوانین بعد از سال ۱۳۱۸. ۱۱۴

   ۳-۲-۲-۳- الف ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸. ۱۱۴

   ۳-۲-۲-۳- ب ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲. ۱۱۵

   ۳-۲-۲-۳- جبند ۲ ماده ۱۴ ق. آ. د. ک. ج با کمی تغییر نسبت به بند ۳ ماده ۹ ق. آ. د .ک

   مصوب ۱۳۱۸……………..……………………………………………….…………………………………..116

   3-2-2-3- د مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و نیز اطلاق ماده یک قانون مزبور.. ۱۱۶

   ۳-۲-۲-۳- ه ماده ۱۳۵ قانون مجازات عمومی سابق. ۱۱۷

   ۳-۲-۳- جبران خسارت ناشی از عدم النفع تأخیر تادیه. ۱۱۷

   ۳-۲-۳- ۱- خسارت تأخیر تادیه تبعی.. ۱۱۸

   ۳-۲-۳- ۲- خسارت تأخیر تأدیه در معاملات استقراضی.. ۱۱۹

   ۳-۲-۳-۲- الف قوانین موضوعه. ۱۱۹

   ۳-۲-۳-۲- ب آراء دیوان کشور و خسارت تأخیر تأدیه در معاملات استقراضی.. ۱۲۰

   ۳-۲-۳- ۳- خسارت تأخیر تأدیه در معاملات با حق استرداد. ۱۲۱

   ۳-۲-۳-۳- الف مبدأ خسارت تأخیر تأدیه. ۱۲۱

   ۳-۲-۳-۳- ب خسارت از خسارت.. ۱۲۳

   ۳-۲-۳-۳- ج نظرخواهی از فقهای شورای نگهبان پیرامون خسارت تأخیر تأدیه. ۱۲۴

   ۳-۲-۳-۳- د بررسی و تحلیل نظرات شورای نگهبان. ۱۲۶

   ۳-۲-۴- جبران عدم النفع ناشی از کاهش ارزش پول. ۱۲۷

   ۳-۲-۴-۱- ماهیت پول و ارزش آن. ۱۲۷

   ۳-۲-۴-۱- الف ماهیت پول. ۱۲۷

   ۳-۲-۴-۱- ب حفظ ارزش پول. ۱۲۸

   ۳-۲-۴-۱- ج تورم (Inflation) و اثرات آن. ۱۲۹

   ۳-۲-۴-۱- دکاهش ارزش مالی و قدرت خرید بر اثر تورم و نقش آن در امر قرض… ۱۳۰

   ۳-۲-۴-۲- استفتاء فقهاء. ۱۳۱

   ۳-۲-۴-۱- الف نظر حضرت آیت الله جعفر سبحانی.. ۱۳۱

   ۳-۲-۴-۱- ب نظر حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی.. ۱۳۲

   ۳-۲-۴-۱- ج نظر حضرت آیت الله مرعشی شوشتری.. ۱۳۳

   ۳-۳- جبران عدم النفع در حقوق سایر کشورها و حقوق بین الملل.. ۱۳۴

   ۳-۳- ۱- عدم النفع در حقوق فرانسه. ۱۳۴

   ۳-۳-۱- الف جبران خسارت عدم النفع در حقوق فرانسه. ۱۳۴

   ۳-۳-۱- ب خسارت حاصله از عدم انجام تعهد در حقوق فرانسه. ۱۳۵

   ۳-۳-۱- جشرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن. ۱۳۵

   ۳-۳- ۲-۲- عدم النفع در حقوق انگلیس… ۱۳۶

   ۳-۳-۲- الف خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق انگلیس… ۱۳۷

   ۳-۳-۳- ۳- عدم النفع در حقوق آلمان. ۱۳۸

   ۳-۳-۳-۳- الفجبران خسارت عدم النفع در حقوق آلمان. ۱۳۸

   ۳-۳-۳-۳- ب خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق آلمان. ۱۳۸

   ۳-۳-۳- ۴- عدم النفع در قراردادهای فروش از دیدگاه قواعد متحد الشکل تجاری آمریکا ۱۳۹

   ۳-۳-۳-۴- الف امتیاز برای فروشندگان آمریکایی (وضع ماده ۷۰۶- ۲): (u.c.c) 139

   3-3-3-4- ب شرح ماده ۷۰۸- ۲ متضمن عدم النفع است.. ۱۴۰

   ۳-۳- ۴- جبران عدم النفع در حقوق بین الملل. ۱۴۱

   ۳-۳-۴- الف اصل حاکم در حقوق بین المللی در مورد خسارات.. ۱۴۱

   ۳-۳-۴- ب رویه و دکترین بین المللی در مورد عدم النفع. ۱۴۲

   ۳-۳-۴- ج رد دعوی عدم النفع. ۱۴۲

   ۳-۳-۴- د شرایط عدم النفع قابل جبران در حقوق بین الملل. ۱۴۳

   نتیجه. ۱۴۵

   پیشنهادات تحقیق.. ۱۴۸

   منابع و مآخذ. ۱۴۹

   الف) منابع فارسی.. ۱۴۹

   ب) منابع عربی.. ۱۵۲

   ج) مقالات.. ۱۵۴

   د) تحقیق. ۱۵۴

   هـ ) مجموعه قوانین.. ۱۵۵

   و) منابع انگلیسی.. ۱۵۷

   چکیده انگلیسی………………….………….….…………………………………………….…………………157

  • سایز : ۲.۱۷۳ مگا بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33608

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن