لودر سایت
  • بررسی قبض در عقد هبه و آثار آن از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده ۱

   مقدمه. ۲

   الف) بیان مسأله. ۳

   ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

   ج) مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه تحقیق.. ۵

   ه) اهداف تحقیق.. ۵

   و) سؤالات تحقیق.. ۵

   ز) فرضیه‏های تحقیق.. ۶

   ح) نوع روش تحقیق.. ۶

   ی) ساماندهی تحقیق.. ۶

   فصل اول: کلیات تحقیق

   ۱- ۱- تعاریف… ۷

   ۱-۱-۱-مفاهیم اصلی.. ۷

   ۱-۱-۱-۱- هبه. ۷

   ۱-۱-۱-۲- واهب.. ۱۱

   ۱-۱-۱-۳- متهب.. ۱۱

   ۱-۱-۱-۴- تسلیم (اقباض) ۱۲

   ۱-۱-۱-۵- قبض… ۱۴

   ۱-۱-۱-۵-۱- ماهیت حقوقی قبض… ۱۷

   ۱-۱-۱-۵-۱-۱- ماهیت حقوقی قبض به عنوان شرط صحت، لزوم و مشخص مافی‌الذمه. ۱۷

   ۱-۱-۱-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی قبض به عنوان اثر و لازمه اعمال حقوقی.. ۱۸

   ۱-۱-۲- مفاهیم مرتبط.. ۱۹

   ۱-۱-۲-۱- عقد. ۱۹

   ۱-۱-۲-۱-۱- معنای لغوی عقد. ۱۹

   ۱-۱-۲-۱-۲- معنای اصطلاحی عقد. ۱۹

   ۱-۱-۲-۲- معامله. ۲۰

   ۱-۱-۲-۳- مورد معامله. ۲۲

   ۱-۱-۲-۴- شرط صحت.. ۲۶

   ۱-۱-۲-۵- شرط لزوم. ۲۷

   ۱-۲- ماهیت هبه و قابلیت رجوع از آن. ۲۸

   ۱-۲-۱- موارد غیر قابل رجوع از هبه. ۲۸

   ۱-۲-۲- عدم قابلیت رجوع به لحاظ خروج ازملکیت متهب.. ۳۰

   ۱-۲-۳- عدم قابلیت رجوع به لحاظ تغییر در عین موهوبه. ۳۱

   ۱-۳- تفاوت هبه با عناوین مشابه. ۳۴

   ۱-۳-۱- تفاوت هبه با وصیت.. ۳۴

   ۱-۳-۲- تفاوت هبه با بیع. ۳۴

   ۱-۳-۳- تفاوت هبه با صلح.. ۳۵

   ۱-۳-۴- تفاوت هبه با هدیه. ۳۶

   ۱-۳-۵- تفاوت هبه با صدقه. ۳۶

   ۱-۴- اوصاف عقد هبه. ۳۷

   ۱-۴-۱- عقد بودن هبه. ۳۸

   ۱-۴-۲- مجانی بودن عقد هبه. ۳۸

   ۱-۴-۳- تملیکی بودن عقد هبه. ۳۸

   ۱-۴-۴- عینی بودن عقد هبه. ۳۹

   ۱-۴-۵- لازم یا جایز بودن عقد هبه. ۳۹

   فصل دوم : شرایط قبض در عقد هبه

   ۲-۱- شرایط اعتبار قبض… ۴۲

   ۲-۱-۱- وجود متعاملین.. ۴۲

   ۲-۱-۲- اهلیت متعاملین.. ۴۳

   ۲-۱-۳- جایگاه اذن در تحقق قبض در عقد هبه. ۵۰

   ۲-۱-۳-۱- ضرورت اذنِ خاص مالک درتحقق قبض… ۵۲

   ۲-۱-۳-۲- تأثیر رجوع مالک از اذن. ۵۲

   ۲-۱-۵- تأثیر اذن طرف معامله در تحقق قبض… ۵۵

   ۲-۲- تأثیر فوریت قبض در تحقق عقد هبه. ۵۶

   ۲-۳- شرایط قبض در عقد هبه. ۶۰

   ۲-۳-۱- قبض به عنوان شرط صحت عمل حقوقی.. ۶۰

   ۲-۳-۲- قبض به عنوان شرط لزوم. ۶۱

   ۲-۳-۳- قبض به عنوان نتیجه و لازمه عقد. ۶۱

   ۲-۳-۴- سقوط خیار تأخیر ثمن.. ۶۲

   ۲-۳-۵- سقوط حق حبس… ۶۲

   ۲-۳-۶- انتقال ضمان معاوضی.. ۶۳

   ۲-۳-۷- تأثیر مقدوریت و غیر مقدوریت قبض… ۶۳

   ۲-۳-۸- تأثیر تأخیر معذوریت اقباض… ۶۳

   ۲-۳-۹- قبض و اقباض به عنوان وسیله اعلام اراده ۶۳

   ۲-۴- موضوع قبض در عقد هبه. ۶۴

   ۲-۴-۱- عین.. ۶۴

   ۲-۴-۱-۱- عین معین.. ۶۴

   ۲-۴-۱-۲- کلی در معین.. ۶۵

   ۲-۴-۱-۳- کلی فی الذمه. ۶۵

   ۲-۴-۲- منفعت.. ۶۶

   ۲-۴-۳- حقوق. ۶۶

   ۱- حقوق مالی.. ۶۶

   ۱-۱- حق عینی.. ۶۷

   ۱-۲- حق دینی.. ۶۷

   ۲- حقوق غیر مالی.. ۶۷

   ۲-۴-۳-۱- حقوق غیر مالی و عینی.. ۶۷

   ۲-۴-۳-۲- حقوق دینی.. ۶۷

   ۲-۴-۳-۲-۱- هبهی دین به مدیون. ۶۸

   ۲-۴-۳-۲-۲- هبه دین به ثالث.. ۶۸

   ۲-۴-۴- زمان تحقق قبض در عقد هبه. ۶۸

   ۲-۵- مسولیت تلف در دوران قبل از قبض… ۶۹

   ۲-۵-۱- تلف مبیع قبل از قبض… ۶۹

   ۲-۵-۲- قاعدۀ ضمان مقبوض به عقد فاسد. ۷۲

   فصل سوم: نقش و آثار قبض در عقد هبه در فقه و حقوق موضوعه

   ۳-۲- نقش قبض در فقه امامیه. ۸۱

   ۳-۳- نقش قبض در حقوق موضوعه. ۸۴

   ۳-۴- نقش قبض در عقد هبه. ۸۴

   ۳-۴-۱- نقش قبض در هبه در میان فقهای امامیه. ۸۵

   ۳-۴-۲- نقش قبض در هبه در میان حقوقدانان. ۸۷

   ۳-۵- نقش قبض نزد فقهای عامه. ۸۹

   ۳-۶- آثار قبض… ۹۰

   ۳-۶-۱- اثر فوت واهب یا متهب قبل از قبض در هبه. ۹۱

   ۳-۶-۲- اثر قبض در نمائات حاصل در بین عقد و قبل از قبض… ۹۲

   نتیجه. ۹۳

   پیشنهادات تحقیق.. ۹۶

   منابع و مآخذ. ۹۷

   چکیده انگلیسی.. ۱۰۱

  • سایز : ۲.۰۵۱ مگا بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33610

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن