لودر سایت

آموزش بازرسی جوش – ۱۵۸ صفحه pdf


ntents فرآیندهای متداول جوشکاری در ساختمان. ۱ یونی زا سیون. ۲ مدار جوشکاری.. ۳ اتصال قطب ها ۴ جوشکاری قوسی با الکترود روپوشدار. ۵ انواع روپوش الکترود. ۶ ضخامت روپوش الکترودها ۶ عوامل مهم جوشکاری.. ۷ عوامل مهم جوشکاری.. ۹ مزایای جوشکاری با الکترود روپوشدار. ۱۱ معایب جوشکاری با الکترود روپوشدار. ۱۱ طبقه بندی الکترودهای جوشکاری فولادها ۱۲ طبقه بندی الکترودهای جوشکاری فولادهای  کم آ لیاژ طبق AWS-A5.5. 14 جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گازGMAW.. 16 مزایای جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز. ۱۷ معایب جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز. ۱۷ شناسا ی ی سیم جوش GMAW.. 18 جوشکاری قوسی ز یر پودری ( SAW). 19 مزایایSAW.. 20 معایبSAW.. 21 طبقه بندی سیم جوش و پودر جوشکاری قوسی.. ۲۱ جوشکاری قوسی توپودری (FCAW) 23 دستگاه کنترل. ۲۳ طبقه بندی سیم جوش توپودری.. ۲۴ طبقه بندی سیم جوش توپودری طبقAWS-A5.20. 26 حالتهای جوشهای شیاری.. ۳۰ حالتهای جوشهای گوشه ای.. ۳۱ حالتهای استاندارد آزمون جوش شیاری.. ۳۳ حداقل تعداد پاس جوش… ۳۵ دستگاههای برق جوشکاری.. ۴۱ پیش گرمای …

FileHub ID : FileSell-2164378

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن