لودر سایت
  • دانلود فایل ورد مبانی نظری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌ها

   دانلود-فایل-ورد-مبانی-نظری-تاثیر-مدیریت-سرمایه-در-گردش-بر-قابلیت-سودآوری-شرکت‌هادانلود فایل ورد مبانی نظری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت‌ها

   فرمت فایل: ورد DOCX

   قابلیت تغییر: دارد

   تعداد صفحه: ۸

   فونت: ب نازنین ۱۴

   فایل حاوی مبانی نظری، فرضیه ها و منابع می باشد.

   قسمتی از متن:

   در تمام شرکت‌ها هدف اصلی از اقدامات مدیریت مالی، کنترل بخش‌های حیاتی، کنترل عملکرد شرکت و امید به پیشرفت عملکرد است. یکی از بخش‌های اصلی که نیاز به کنترل و مدیریت صحیح دارد، بخش دارایی‌ها و بدهی‌های جاری است. به‌طور کلی مدیریت سرمایه در گردش بیانگر سیاست‌ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه در گردش به منظور تغییر در انواع دارایی‌های جاری و منابع تامین مالی کوتاه مدت اعمال می‌شود (واعظ و همکاران، ۱۳۹۳). در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی‌های گوناگونی وجود داردکه از تلفیق استراتژی دارایی‌های جاری و استراتژی بدهی‌های جاری حاصل می‌شود. مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژی‌های مناسبی را برای شرکت انتخاب کند تا قادر باشد به نحو کارآمدی دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری را اداره نماید(شریف‏زاده و کاغذیان، ۱۳۸۷).

   دی‌لوف[۸] (۲۰۰۳)، ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت را برای یک نمونه متشکل از ۱۰۰۹ شرکت بلژیکی بررسی نمود. نتایج این بررسی نشان داد که مدیران می‌توانند سودآوری واحد تجاری را از طریق کاهش دادن روزهای حساب‌های دریافتنی معوق و موجودی‌ها افزایش دهند و به‌طور مشابه کم نمودن چرخه تبدیل وجه نقد باعث افزایش سودآوری شرکت می‌گردد. لازاریدس و تریفوندیس[۹](۲۰۰۶)، در راستای پژوهش دی‌لوف(۲۰۰۳) در یونان انجام شد. نتایج حاکی از این بود که رابطه معکوس معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکت‌ها وجود دارد و مدیران می‌توانند با نگهداری سطح مطلوبی از چرخه تبدیل وجه نقد و اجزا آن سودآوری شرکت را افزایش دهند 
   فرضیه فرعی اول: چرخه تبدیل وجه نقد بر سود عملیاتی با لحاظ نمودن چرخه‌های تجاری تاثیر دارد.

   فرضیه فرعی دوم: چرخه تبدیل وجه نقد بر بازده حقوق صاحبان سهام با لحاظ نمودن چرخه‌های تجاری تاثیر دارد.

   فرضیه فرعی سوم: چرخه تبدیل وجه نقد بر بازده دارایی‌ها با لحاظ نمودن چرخه‌های تجاری تاثیر دارد.

   .
   .
   .
   فرضیه فرعی دوازدهم: دوره گردش موجودی کالا بر بازده دارایی‌ها با لحاظ نمودن چرخه‌های تجاری تاثیر دارد.

   امامی کریم، علیا میترا (۱۳۹۱). ” برآورد شکاف تولید و تاثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران ” فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی- سال دوازدهم، ص ۵۹-۸۵
   ایزدی نیا ، ناصر و تاکی، عبدالله. (۱۳۸۹). “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه درگردش بر قابلیت سود دهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره ۵، ص:۱۳۹-۱۲۰ .
   پورحیدری، امید و عالی‏پور، داریوش (۱۳۹۰)، “بررسی ارتباط بین داده های حسابداری با چرخه‏های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران ” مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی(۸). تابستان صص ۱-۱۶
   رضازاده، جواد و حیدریان، جعفر. (۱۳۸۹). ” تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت های ایرانی ” تحقیقات حسابداری ، شماره ۷ ، ص : ۲۰-۱ .
   رهنمای رودپشتی،فریدون و کیائی،علی،(۱۳۸۷)، بررسی و تبیین استراتژی‏های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش و پژوهش حسابداری، شماره۱۳، ص: ۱۳-۶ و ۷۰-۶۰.
   ستایش، محمد حسین؛ کاظم نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی. (۱۳۸۷). “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” مطالعات حسابداری، شماره ۲۳، ص :۶۵-۴۳ .
   شریف آزاده، محمدرضا و کاغذیان، سهیلا. (۱۳۸۷). ” بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران ” فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال پنجم، شماره نهم، ص۲۳۶-۱۹۹.
   گلی، میترا؛ فولادی، مسعود و اکبری‌سامانی، محمدرضا (۱۳۹۴). “بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در چرخه‌های مختلف تجاری”. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، شرکت دانش محور ارتاخه. 
   مرادی، محمدعلی، نجار، مصطفی و ایزدپور، مصطفی (۱۳۹۴). “بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‏” فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی نهم. ص ۱۱۴- ۹۷
   موسوی، حمیده. (۱۳۹۳). بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده سهام و وضعیت اقتصاد کلان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تبریز
    واعظ، سید علی، قلبمر، محمدحسین، قنواتی، نسرین و رحمانی، فاطمه. (۱۳۹۳). ” برسی رابطه تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش ” فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی۴. ص ۱۲۸- ۱۱۳
   Dahiyat, A. (2016). “Does Liquidity and Solvency Affect Banks Profitability? Evidence from Listed Banks in Jordan”, International Journal of Academic Research in Accounting , Finance and Management Sciences Vol. 6, No.1, January 2016, pp. 35–۴۰
   Dalayeen, B. (2017). “Working Capital Management and Profitability of Real Estate Industry in Jordan: An Empirical Study”,  Journal of Applied Finance & Banking, vol. 7, no. 2, 49-57
   Enqvist, J.; Graham , M. and Nikkinen, J. (2014 ) . “The impact of Working Capital Management on firm profitability in different business cycles ”. International Business and Finance 32 (2014 ) 36-49.
   Garcia – Teruel, P. J., and P. M. Solano, (2007),’’Effects of Working Capital Management on Profitability‘’, International Journal of Managerial  Finance, Vol. 3 No. 2, 2007 pp. 164 – ۱۷۷
   Kowsari1, A. and Shorvarzi, M.R. (2017). “The Relationship between Working Capital Management, Financial Constraints and Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange”, Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 2.
   Lazaridis, J. and Tryfonidis, D. (2006). “Relationship between Working Captial Management and Profitability of Listed companies in the Athens Stock  Exchange’’ Journal of Financial  Management  and Analysis, Vol. 19 . pp: 26-35.
   Mohamad, B.N.E.A. and Saad, N.B.M. (2010). Working Capital Management: The Effect of Market Valution and Profility in Malaysia. International Journal of Business and Management, 5 (11), 140-147.
   Mwall, M. A. (2012). The Impact of Working Capital Management Policies on Firm s’ Profitability and Value: The Case of Jordan. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 85.
   Nazir, M. Sajid and Afza, T. (2009). Impact of Aggressive Working Capital Management Policy on Firm s’ Profitability . The IUP Journal of Applied Finance, 15(8), 19-30.
   Ogundipe, S.E.; Idown, A. and Ogundipe, L. O. (2012). Working Capital Management, Firm s’ Performance and Market Valuation in Nigeria. International Journal  of  Social and Human Sciences , 6, 143-147.
   Raheman and Nasr, 2007, “Working Capital Management and Profitability –Case of Pakistan Firms’’ International  Review  of Business Reserch Papers, Vol. 3, Pp. 279 – ۳۰۰ . 
   Raji, S. (2017). “Impact of Working Capital Management on Small and Medium Enterprises’ Performance in Nigeria”, Arabian Journal of Business and Management Review, 7:1.
   Salman, A.; Ahmad, N. and Shamsi, A. (2015). “Impact of Financial Leverage on Firms’ Profitability: An Investigation from Cement Sector of Pakistan”, Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.7.
   Samiloglu, F. and DemirgOnes, K. (2008). “The effect of Working Capital Management on Firm’s Profitability : Evidence from Turkey” The International Journal of Applied Economics and Finance, Vol. 2 .pp :44-50
   Vintilă, G. and Alexandra Nenu, E. (2016).” Liquidity and Profitability Analysis on the Romanian Listed Companies”, Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics http://www.ibimapublishing.com/journals/JEERBE/jeerbe.html Vol. 2016, Article ID 161707, p.8.

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File234216

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن