لودر سایت
  • پروپوزال مطالعه تطبیقی نظام برنامه های درسی علمی و کاربردی در کشور آلمان و مقایسه آن با ایران

   پروپوزال-مطالعه-تطبیقی-نظام-برنامه-های-درسی-علمی-و-کاربردی-در-کشور-آلمان-و-مقایسه-آن-با-ایرانپروپوزال مطالعه تطبیقی نظام برنامه های درسی علمی و کاربردی در کشور آلمان و مقایسه آن با ایران
   واژه برنامه درسی در آموزش و پرورش کشور ما یک واژه جدید است که تاکنون به وسیله افراد مختلف براساس معانی متفاوتی که از این واژه به عمل امده است، مورد استفاده قرار گرفته است. برنامه درسی به عنوان مسئله مورد علاقه بشر، تازگی نداشته و عمرآن به قدمت عمر انسان میرسد. رهبران سیاسی، فیلسوفان و نظریه پردازان اجتماعی، معلمان و والدین، متخصصان علوم تربیتی توجه خاصی به این پرسش داشته اند که چه چیزی باید آموزش داده شود؟(مهرمحمدی ، ۲۰۱۳).
   اگرچه برنامه درسی برنامه ای نسبتاً فراموش شده در مباحث عمومی و سیاست گذاری و حتی تـا انـدازه ای اصـطلاحی مغفـول در متـون آموزشـی در جامعــه دانشـگاهی اسـت برداشتهای متفاوتی نیز از آن در میان اعضـای هیـات علمـی وجـود دارد حال جایگاه و نقش این برنامه ها که فراهم آورنده اصلی فرصت های یادگیری مناسـب در دانشگاهها هستند، در آموزش عـالی بـه ویـژه در بعـد آمـوزش و همچنـین سـایر فعالیـتهـای هـای آکادمیـک ماننـد پـژوهش و ارائـه خـدمت بـه جامعـه غیرقابـل انکـار اسـت(اسمیت ، ۲۰۱۴). یکـی از ویژگـی های برنامه درسی، تغییرپذیری و تحول مداوم آن با توجه بـه شـرایط مت غیـر دنیـای مـدرن مـی باشـد و بنابراین میان برنامه های درسی و تحولات علمی در آموزش عالی و محیطهـای ملـی و بـین المللـی پیرامونی، تعامل زیادی وجود دارد. برنامه های درسی همچنین از علوم مختلف تأثیر می پذیرند و بـر ها تأثیر می آن گذارند. درواقع برنامـه هـای درسـی بخشـی از درون داد نظام آموزش عالی به شمار می روند و در صورتی که به طور مداوم بررسی شده و متناسـب بـا تحولات بیرونی و درونی سیستم تغییر یابند، می توانند در بهبود کارایی نظام آموزشی مـؤثر باشـند.
   کسانی که به مطالعه تاریخ تحول برنامه درسی پرداخته اند، میزان توجه به منابع گوناگون اطلاعات، یعنی دانش آموزان، جامعه، و موضوعهای درسی مدون رادر مقاطع زمانی مختلف، مهمترین و تعیین کننده ترین عامل در تحول برنام درسی معرفی کرده‌اند(واکر ، ۲۰۱۲). بنابراین، می توان مشاهده کرد که تاریخ برنامه درسی در دوران رسمی آن سرشار از تلاش ها و نهضت هائی است که در توجه کم و بیش انحصاری و محدود به یکی از این سه منبع اطلاعاتی ریشه داشته با معارض پنداشتن آنها با یکدیگر یکی را به قیمت کاستن اهمیت و حتی حذف دو منبع دیگر مبنای کار برنامه درسی قرارداده اند. به طوری که به تعبیر کلیبارد، کلیه « خون ریزی های ایدئولوژیک» یا مناقشه های این عرصه را می توان درآن جستجو کرد.
   از دهه ۱۹۷۰ میلادی نوعی نو مفهوم پردازی بنیادی درحوزه تخصصی برنامه درسی بوجود آمد که عمدتاً به صورت تغییر در پارادایم تفکر و تحلیل برنامه درسی ظاهر شد(رضایی زاده، ۱۳۹۱). تأکید برهرسه منبع اطلاعاتی، یعنی موضوعات درسی، جامه و دانش آموز برای طراحی برنامه درسی، تلفیق دیدگاه ها و نظریه های برنامه درسی در قالب فرادیدگاه و فرا نظریه ها وازهمه مهمتر، تأکید برفهم و درک برنامه درسی به عنوان یک پدیده و مطالعه ابعاد پیچیدهآن به جای تأکید بر برنامه ریزی درسی از نتایج این تغییر پارادایم است.
   بررسی سیر تحول برنامه درسی به عنوان یک حوزه تخصصی نشان می دهد که واژه برنامه ریزی درسی مبدل به واژه ای کوتاه تری یعنی برنامه درسی شده است و برنامه ریزی با تدوین ازآن حذف شده است(آراسته، ۱۳۸۵). در این راستا، عناوین نشریه های علمی، انجمن ها، کتب، و گروه های آموزشی در سطح دانشگاه های جهان گویای این مطلب است که از عنوان برنامه درسی به جای برنامه ریزی درسی استفاده شده است. بنابراین، تاریخ برنامه درسی در دوران رسمی را می توان با عبارت” از برنامه ریزی درسی تا درک و فهم برنامه درسی” خلاصه نمود.

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File226461

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن