لودر سایت
  • ادبیات و پیشینه پژوهش بخش بندی و تعیین نیمرخ مشتریان با استفاده ازالگوریتم شبکه های عصبی خودسازمانده

   ادبیات-و-پیشینه-پژوهش-بخش-بندی-و-تعیین-نیمرخ-مشتریان-با-استفاده-ازالگوریتم-شبکه-های-عصبی-خودسازماندهادبیات و پیشینه پژوهش بخش بندی و تعیین نیمرخ مشتریان با استفاده ازالگوریتم شبکه های عصبی خودسازمانده
   بخشبندی بازار به عنوان مفهومی بنیادین در بازاریـابی در عصـر صـنعت تبلـور یافـت و در عصر اطلاعات به واسطه سهولت دریافت اطلاعات غنی درباره مشتریان پررنگ تر شده است. بخش بندی فرصتی برای توجه به نیازهایی است کـه در پرتـو بازاریـابی انبـوه مجـالی برای ابرازشان نبوده است. در سایه بخش بنـدی مـؤثر بـازار، امکـان یـافتن فرصـتهـا در بازارهای موجود، جایگاه یابی بـرای محصـولات و دسـتیابی بـه مزیـت رقـابتی از طریـق ایجاد تمایز در محصولات نسبت به رقبا فراهم مـی¬شـود و البتـه افـزایش سـودآوری پیامـد چنین هدف گیری اثربخشی خواهد بود(احمدی، ۱۳۹۷، ۵۵).
   طی سالهای اخیر صنعت خدمات پـولی و مـالی در ایـران تغییـرات زیـادی را شـاهد بـوده اسـت. تاسیس بانکهای خصوصی، صندوقهـای قـرض الحسـنه و موسسـات مـالی و اعتبـاری، منجـر بـه وضعیت رقابتی شده است. به علاوه ورود فن آوری¬های جدید و تغییـر قـوانین و مقـررات، محیط این بازار را بسیار پیچیـده و پویـا کـرده اسـت. در ایـن شـرایط، کفییـت خـدمات بـه عنـوان اساسی ترین ابزار رقابتی به شمار می آید. بانکهایی که در کیفیت خدمات برترند، مزیـت بیشـتری کسب می کنند و با توجه به سطح بهبود یافته کیفیـت خـدمات از درآمـدهای بـالاتر، نسـبت بـالاتر استفاده مشتری از خدمات دیگر موسسـه، حفـظ بیشـتر مشـتریان و توسعه سهم بازار برخوردار می شـوند. ایسـینوود و اسـتوری بیان مـی دارنـد کـه کیفیـت جـامع مهمتـرین عـاملی اسـت کـه در موفقیـت خـدمات جدیـد مـالی نقش آفرینی می کند. همچنین بنت و هیجن معتقدنـد مزیـت رقـابتی در صـنعت بانکـداری منحصرا از طریق کیفیت خدمات حاصل می گردد. به علاوه ایین امر نیز حائز اهمیت است که تعیین شود کـدام یـک از عناصـر کیفیـت خـدمات بـرای مشـتریان متفـاوت، اهمیت بیشـتری دارد. ایـن اطلاعات به بانکها کمک مـی¬کنـد بـه جـای آنکـه در تمـام جهـات رقابـت کننـد، تنهـا بـر روی گروه های خاصی از مشتریان یا بخش¬های بازار کـه مـی¬تواننـد کارآمـدتر بـه آن خـدمت رسـانند، تمرکز یابند(بحرینی زاده، ۱۳۹۵ ۹۰).
   در بازار رقابتی امروز، تلاش بازاریابان سازمان¬ها در جهت درک نیازهای متفاوت مشتریان است تـا بتواننـد
   در کمترین زمان و با حداقل هزینه نیازهای آنان را برطـرف نموده و رضامندی آنان از سـازمان را افـزایش دهنـد. نتـایج تحقیقات نشـان داده کـه رمـز بقـای سـازمان¬هـا در کسـب رضایت مشتریان است، مدیران و بازاریابان می کوشند تا از راه¬های مختلفـی رضـامند مشـتریان را شناسـایی و تـأمین کننـد. در واقـع مشـتری و جلـب رضـایت او از موضـوعات کلیدی است که در دنیای رقـابتی حاضـر می توانـد موجبـات ترقــی یــک مجموعـــه را فــراهم آورد. از طرفـی بـا توجـه بـه افـزایش هزینـه¬هـا سازمان ها قـادر بـه تـأمین همـه نیازهـای مشـتریان و نیـز نیازهای همه مشتریان نیستند؛ یا حداقل با یـک روش مشـابه نمی تـوان کلیـه مشـتریان را راضــی نگـاه داشت. بنـابراین بجاست که شرکت ¬ها به جای تلاش بر رقابت در یک بازار تمام عیار و در مقابل رقبای برتـر، قسـمت هـایی از بـازار را برای فعالیت خـود انتخـاب کننـد کـه در خـدمت بـه آن از توانمنـدی بیشـتری برخوردارند(ورای ، ۲۰۱۴، ۸۸).

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File226401

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

موبایلتو شارژ کن