لودر سایت

آشنایی با دستگاه هارمونیک جراحی


دستگاه هارمونیک   دسـتگاه Scalpel Harmonic وسـیلهاى اسـت کـه بــا اســتفاده از ارتعاشــات مکانیکــى بــا فرکانــس ۵۵۵۵ کیلــو هرتــز، بــرش و کوآگولاســیون بافــت را بهطــور همزمــان انجــام مىدهــد. دســتگاه Scalpel Harmonic مىتوانــد برتــر از الکتروســرجرى باشــد زیــرا میتوانــد بافــت ضخیمتـر را بـرش دهـد، و دود جراحـى کمتـرى ایجـاد مىکنـد و همچنیـن دقـت بیشـترى را دارد. …

FileHub ID : FileSell-2159250

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/zbVgh
<<ادامه  تحقیق در مورد نانو تکنولوژی

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن