لودر سایت

چگونگی ساختن ساختمان


اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ما شین آلات ساختمانی ، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . ا ین روابط و یژ گی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیر وی انسـانی را افـزا یش می دهـنـد . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از ا همیت و یژ ه ای برخوردار اسـت . از ا ین رو بـا ید ابـزار و ما شین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها ا طمینا ن حاصل شود . در بکار گیر ی ما شین ها نیز با ید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تا مین ا یمنی کارگاه هـای ساختمانی بـا ید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ر یز ی د قیق انجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسا یگان و سا یرین ا یجا د نشود. همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود با ید قبلا اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود .(ورد ۲۵ صفحه) …

FileHub ID : FileSell-2159101

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/y9WDY
<<ادامه  ارسال پیام کوتاه (SMS) با استفاده از میکرو و ماژول RF

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن