لودر سایت

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

فهرست مطالب
مقدّمه. أ‌
فصلاوّل:کلّیاتتحقیقواهمیّتموضوع. ۱
۱-۱-بیانمسأله. ۳
۱-۲-سؤالاتپژوهش… ۸
۱-۲-۱- سؤالاتاصلی.. ۸
۱-۲-۲- سؤالاتفرعی :۹
۱-۳- اهمیّتوضرورتپژوهش… ۱۰
۱-۴- اهدافپژوهش… ۱۳
۱-۵- فرضیههایپژوهش… ۱۴
۱-۶- روشتحقیق. ۱۵
فصلدوّم:مفاهیمواصطلاحات.. ۳
طرحمطلب.. ۱۹
۲-۱-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی.. ۲۰
۲-۱-۱- تعهّد. ۲۰
۲-۱-۱-۱-تعریفتعهد. ۲۰
۲-۱-۱-۲- ارکانتعهد. ۲۲
۲-۱-۱-۳-اوصافتعهد. ۲۴
۲-۱-۱-۴- منابعتعهد. ۲۵
۲-۱-۱-۴-۱-منابعتعهددرقوانین.. ۲۵
۲-۱-۱-۴-۲- منابعتعهددرنظریاتحقوقی…..

4kia.ir

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/qqDr6
<<ادامه  تحقیق بررسی روشهای پرداخت بین المللی ثمن در تجارت بین الملل

نویسنده پست: مدیرفایل هاب

FileHub search engine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن