لودر سایت
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری

   مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-پرخاشگریمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری
   خصوصیات محصول:
   منابع فارسی و انگلیسی دارد.
   ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
   رفرنس دهی استاندارد دارد.
   کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
   گارانتی بازگشت وجه دارد.
   فرمت : doc
   تعداد صفحات : ۲۷
   بخشی از متن :
   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری
   تعریف پرخاشگری
   محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ، تجربه و اعتقادات جوامع متفاوت است (ایزدی طامه و همکاران، ۱۳۸۹).

   پرخاشگری درروان شناسی مرضی بسیار موردتوجه محققان قرار گرفته و تحقیقات مبسوطی را به خود جذب کرده است پرخاشگری زیرمجموعه گرفته (Aggredi) اختلال سلوکی و از ریشه لاتین شده که به معنای پیش رفتن و نزدیک شدن به هدف است.

   هرچند تعاریف زیادی برای پرخاشگری ارئه شده است، تعریف این اصطلاح به آسانی میسر نیست.رفتار پرخاشگرانه درانسان ها به شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می شود،که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل آنان گردد (پوسترناک وزیمرمن [۱]،۲۰۰۲،به نقل ازعبدالهی،۱۳۸۷).

   از دیدگاه ارونسون [۲](۱۳۸۷) پرخاشگری رفتار آگاهانه ای است که هدفش اعمال درد و رنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج انجام می گیرد. این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد. خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است.

   هیلگارد واتکینسون[۳] (۱۹۹۶) پرخاشگری را رفتاری می دانندکه قصد آن صدمه زدن (جسمانی و کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست. مفهوم اساسی در این تعریف قصد است. اگر کسی پای شما را لگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.پرخاشگری وسیله ای رفتاری است در جهت رسیدن به هدفی؛ در جهت آسیب رساندن به دیگران.پرخاشگری، یک کشش و یا یک گرایش در فرد است که به صورت زدن و کشتن و ویران کردن را نشان می دهد. امری که فرد به عنوان عکس العمل از خود بروز می دهد و به گونه ای است که بایدگفت مناسب عمل یا رفتار طرف مقابل نیست (درویش،۱۳۸۶).

   به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:

   الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمدا” انجام می دهد.

   ب) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.

   پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.

   ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت، آن مسیر را پیموده است(ایزدی طامه و همکاران، ۱۳۸۹).

   درزبان فارسی ،پرخاشگری به معنی ستیزه جویی آمده است وبه نظردانشمندان رفتارگرایی علم روانشناسی پرخاشگری رفتاری است که ازجهت اجتماعی مخرب وصدمه زننده است وپرخاشگری به حالتی گفته می شود که درآن فرد منفی باف است، نسبت به همه چیز شک وتردید دارد وبا نظر منفی به آنها می نگرد .ازویژگی های غریزی است و انسان ، حیوانی پرخاشگر وستیزه جوست. بدین ترتیب هر یک از متخصصان علوم رفتاری به برخی از ویژگی های پرخاشگری توجه دارند ودرعین حال دریک محوریعنی صدمه رسانی به دیگران هم رأی هستند.

   تعریف کامل وجامع که بتواندزوایای متعددپرخاشگری رابیان کندعبارت است ازظلم به دیگران و آزاررسانی مالی وجانی به همنوعان وحتی حیوانات نباتات وجامدات رادربرگیرد.به عبارت دیگر پرخاشگری به رفتاری گفته می شود ، که منجربه تجاوز به حقوق فردی واجتماعی دیگران می گردد.پس هررفتاری که به صورت گفتاری و جسمانی باعث آزار رسانی به دیگران شود ، پرخاشگری نام می گیرد(شکرکن،۱۳۹۱).

   [۱] – Pasternak& Zimmerman

   [2] -Aronson

   [3] -Hilgard’ s’ &Atinson

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری

   منابع فارسی

   – آتش پور،ح.،و شفتی،س.ع.(۱۳۷۷).اضطراب جدایی .مجله تربیت ، سال۴(۴).

   -آقاجانی ، م.(۱۳۸۱). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهراء.

   -آلبرتی،ر.،وامونز،م.(۱۳۸۹).روانشناسی ابرازوجودحق مسلم شما.ترجمه قراچه داغی،م. تهران،انتشارات علمی، ویرایش اول،چاپ پنجم.

   -ابولقاسمی،ش. (۱۳۸۹).مقایسه اثربخشی آموزش مصون سازی دربرابراسترس وابراز وجود برمیزان رضایت وفرسودگی شغلی.فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی وسازمانی،دانشگاه آزاد واحد تنکابن ،۲،۴۹-۵۸.

   -اتکینسون،ر.،اتکیتسون،ر.،وهیلگارد،ا.(۱۳۷۸).زمینه روانشناسی هیلگارد.ترجمه براهنی،م. تهران،انتشارات رشد، چاپ هشتم، جلد دوم، ۱۵۲.

   -احمدی،ع.، و سلسله،م.(۱۳۹۰).رفتارسازمانی “رویکردکاربردی”.تهران،انتشارات پیام نور.

   -ارونسون، ا. (۱۳۹۱). روان شناسی اجتماعی،ترجمه شکرشکن،ح. تهران ،انتشارات رشد ،ویرایش هشتم ،چاپ هفتم.

   – اسالیوان، ت. (۱۳۸۵). مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه رئیس زاده،م.تهران، نشر فصل نو،چاپ اول،۹۶-۹۷.

   -استواری،ع.(۱۳۸۸).بررسی رابطه بین سبک های حل تعارض با توانمند سازی ومهارت های ارتباطی دربین کارکنان مجتمع پتروشیمی شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی وسازمانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ،دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.

   -اسکندری،ح.(۱۳۸۵). مقاله سایه ی فرهنگ بر رفتار فرد.ماهنامه روان‌شناسی رشد، مشاور مدرسه، سال۶،۱۴-۱۵.

   -الیس،آ.(۱۳۸۶).رفتاردرمانی،عقلانی،هیجانی:راهنمای درمانگران،ترجمه فیروزبخت،م. تهران، انتشارات موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا.

   -اشرفی، م.،و منجزی، ف.(۱۳۹۰). اثربخشی آموزش مهار تهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه. مجله علمی- پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، سال۳(۱)، ۸۱-۹۸.

   -اشرفی سلطان احمدی ،ح.، مهرمند ،ا.، غلامیان،ع.،و عزیزی نژاد ، ب. (۱۳۸۹).بررسی رابطه ی تعهد سازمانی بافرسودگی شغلی دبیران مدارس مقطع راهنمایی شهرستان مهاباد.فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز . سال۵(۱۸).

   -امامی نائینی، ن.(۱۳۸۹). مهارت برقراری ارتباط مؤثر.تهران، انتشارات معاونت فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

   -ایزدی طامه،ا.، برجعلی،ا.، دلاور،ع.، واسکندری،ح.(۱۳۸۹). مقایسه تاثیر آموزش صبر و حل مساله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای مقابله ای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی،سال ۱۱(۳).

   -باستانی، ق.(۱۳۸۶).اصول و تکنیک های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران.تهران،انتشارات ققنوس.

   – بدار،ل.، دزیل،ژ.، ولامارش،ل.(۱۳۸۹).روان‌شناسی اجتماعی.ترجمه گنجی،ح. تهران،انتشارات ساوالان، چاپ هفتم، ۱۸۲-۱۸۱.

   -بدری گرگوری ،ر.(۱۳۷۴).سندرم روانشناختی فرسودگی شغلی معلمان ومکانیزم مقابله ای .پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.

   -بردبار،ع.(۱۳۸۷). فرسودگی شغلی و شیوه مقابله با آن . ماهنامه اصلاح و تربیت ،دوره۷۴، ۱۲-۱۴.

   -بردبار،ع. (۱۳۸۶).سوءمصرف موادوخشونت خانوادگی.ماهنامه اصلاح وتربیت ،جلد هفتم،۸۴،۲۵.

   – بهنر، ج.،و وانک ،م. (۱۳۸۴). نگرش‌ها وتغییرآن‌ها.ترجمه بهداد،ع.تهران،انتشارات جنگل،۲۰۷ -۲۰۹.

   – بیرو، آ. (۱۳۸۰).فرهنگ علوم اجتماعی.ترجمه ساروخانی،ب. تهران،انتشارات کیهان،چاپ چهارم،۶۲.

   -پارساییان،ع.،واعرابی،س.م.(۱۳۸۸).مبانی رفتارسازمانی،تهران،انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی،چاپ بیست ودوم،۴۰۸-۴۱۱.

   – پاکی،ف. (۱۳۸۰).ساخت وهنجاریابی آزمون فرسودگی شغلی وپیش بینی عوامل فرسودگی شغلی درمعلمان شهرستان اسلام شهر. پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد سنجش واندازه گیری ،دانشگاه علامه طباطبایی.

   – پاول،ت.ج.(۱۳۷۸).کنترل اضطراب وفشارهای روانی،ترجمه پژوهان ،م. اصفهان،انتشارات غزل .

   – پتریک،ف. (۱۳۸۱).نظریه رفاه،سیاست اجتماعی چیست؟ترجمه همایون­پور،ه.تهران،انتشارات گام نو،چاپ اول ،۱۸۳.

   -ثنایی ،ب.(۱۳۸۷).روان درمانی ومشاوره گروهی،تهران،انتشارات چهر.

   -تقوی لاریجانی ، ت.، شریفی ،ن.، آقاجانی،م.،وعباس ،م.(۱۳۸۸).ارتباط قاطعیت و اضطراب در دانشجویان پرستاری ومامایی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره۱۵(۲)،۶۷-۶۱.

   –توزنده جانی،ح.(۱۳۷۴).شناخت درمانی افسردگی واضطراب.مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی،۱۷-۱۸.

   -توزنده جانی، ح.،و کمال پور، ن.(۱۳۷۹). بررسی کارآمدی نسبی درمان ها ی ، شناختی-رفتار ی در کنترل پرخاشگری . فصلنامه پیام مشاور ، ۷،۱۱۲-۱۱۷.

   -ثقتی، ط. ،شفیع آبادی،ع.،وسودانی،م. (۱۳۸۸) اثربخشی آموزش گروهی مبتنی برتحلیل ارتباط محاوره ای برکاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دخترشهر رشت .پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان،فصلنامه اندیشه های تازه درعلوم تربیتی.سال۵(۱)،۲۳-۳۹.

   -جعفرپور،ح.(۱۳۷۶).ارتباط بین سخت رویی و فرسودگی شغلی درمعلمان مدارس عادی و استثنایی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، چاپ نشده .

   -جلدکار،م.(۱۳۷۹).مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران بخش های روانپزشکی وغیر روانپزشکی مراکز پزشکی نور،فارابی وتوانبخشی مدرس.پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشدروانشناسی،دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان.

   -حاتمی،ز.،و مارین،ا.(۱۳۸۸).بررسی ومقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان وارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک در سال تحصیلی ۸۷. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان،دوره۱۴(۴). ۹۹-۱۰۵.

   -حاج امینی،ز.، اجلی،ا.، آشتیانى، ع.، عبادى، ع.، دیبایى ،م.، ودلخوش،م.(۱۳۸۷). تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر واکنش های هیجانی نوجوانان. مجله علوم رفتاری،دوره۲(۳)، ۲۶۳-۲۶۹.

   -حسین چاری،م.، وفداکار،م.(۱۳۸۴).بررسی تاثیر دانشگاه برمهارت ارتباطی براساس مقایسه دانش آموزان ودانشجویان .دوماهنامه علمی –پژوهشی دانشور رفتار،دوره۱۲(۱۵).

   -خدابخش،م.،ومنصوری،پ.(۱۳۸۹). فراوانی ابعاد فرسودگی شغلی در پرستاران زن و مرد.مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره۱۳(۴)، ۴۰-۴۲.

   -خدیوی زند، م.م. (۱۳۸۵).پرخاشگری و ناکامی. تهران،انتشارات تربیت.

   – خلعتبری،ج.،قربان شیرودی،ش.، ومبلغی،ن.( ۱۳۸۹). مقایسه اثربخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ،مجله یافته های نو در روان شناسی،سال۱(۳)،۹۳-۱۱۰.

   -خلیفه سلطانی،۱.(۱۳۷۷).بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزشی شهراصفهان.پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی،دانشگاه اصفهان.

   – دادستان، پ. (۱۳۸۴). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی، چاپ ششم، جلد دوم،

   تهران، انتشارات شابک،۳۶-۵۱.

   -درویش، ز. (۱۳۸۶).بررسی میزان رضایت مندی زناشویی و تأثیر آن بر پرخاشگری دانش آموزان مدارس راهنمایی دولتی دخترانه وپسرانه ناحیه۲ رشت. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.

   -ربیعی،ل.، اسلامی،ا.، مسعودی،ر.،وسلحشوری،آ.(۱۳۹۱).ارزیابی اثربخشی برنامه جرأت‌ورزی برمیزان استرس،اضطراب وافسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه روانشناسی اصفهان،مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت،دوره۸(۵)،۸۴۴-۸۵۶.

   -رحیمی،ش.(۱۳۷۹).فرسودگی مدیران وچگونگی آن.ماهنامه تدبیر، ۱۰۹،۸۳-۸۶..

   -رحیمی، ج.،حقیقی،ج.،مهرابی زاده هنرمند، م.، وبشلیده،ک. (۱۳۸۵).بررسی تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارتهای اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابرازوجود در دانش آموزان پسر سال اول دوره ی متوسطه. مجله علوم تربیتی و روانشناسی،سال۱۳(۱)، ۱۱۱-۱۲۴.

   -رشیدی،م.م.،تیموری نسب،آ.، واحرامی ، م.(۱۳۸۸).پیامد های وجود سندرم فرسودگی شغلی در مراکز تحقیقاتی صنعت نفت و راه کارهای مقابله با آن. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ، سال۳(۶) ، ۴۷-۶۵.

   – رضاپورمیرصالح،ی.،ابوترابی کاشانی،پ.،وابراهیمی قوام،ص.(۱۳۸۸). تاثیر آموزش مهارتهای ابراز وجود درافزایش جرات ورزی وعزت نفس دانش آموزان کم جرات دختر پایه سوم تاپنجم ابتدایی شهر تهران.مجله روان شناسی بالینی وشخصیت،سال۱۹(۷)،۷۷-۹۰..

   -رمضانی ، ح. (۱۳۷۳).کاربرد تکینک های آموزش ابرازوجود در درمان عدم قاطعیت دانشجویان . پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی ، دانشگاه فردوسی.

   -رنجبرکهن، ز.وسجادی نژاد، م.(۱۳۸۹ ). تأثیرآموزش ابرازوجودبرعزّت نفس وافسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.مجله علمی بیرجند، دوره۱۷(۴)، ۳۰۸-۳۱۵.

   -روزنهان،د.ا.، سلیگمن،م.(۱۳۸۵).روانشناسی نابهنجاری:آسیب شناسی روانی.ترجمه سید محمدی،ی. تهران،انتشارات ارسباران.

   -روشن ،م.، وآقا یوسفی ،ع.ر.(۱۳۹۰).مقایسه تغییرات شاخص های فیزیولوژیک کارکنان واجد فرسودگی شغلی بعد از خواندن متن انسی. فصلنامه تاز ه های روانشناسی صنعتی وسازمانی ، سال۲(۸)،۵۱-۵۹.

   -زرگری مرندی ،ا. (۱۳۸۵).شیوه های کنترل خشم، دو ماهنامه نگهبان،سال هشتم.

   – سادوک،ب.ج.،،سادوک،و.،وکاپلان،ه.(۱۳۸۹).خلاصه روانپزشکی:علوم رفتاری(ویرایش دهم). ترجمه پورافکاری ،ن.ا. تبریز،انتشارات شهرآب،جلد۱و۲.

   -سازمان جهانی بهداشت. (۱۳۷۹).برنامه آموزش مهارتهای زندگی .ترجمه نوری قاسم آبادی،ر.، و محمد خانی،پ.سازمان بهزیستی کشور.

   -ساعتچی،م.(۱۳۸۷).بهداشت روانی در محیط کار(با تاکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)، تهران ،انتشارات ویرایش،چاپ اول.

   – ساعتچی،م.(۱۳۸۶)،روانشناسی بهره وری :عوامل ومنابع انسانی بهره وری در سازمان( ویراست دوم )،تهران، نشر ویرایش.

   -ساعتچی،م.(۱۳۸۲).عوامل درون سازمانی مرتبط بافرسودگی شغلی کارگران نساجی تهران.تهران،انتشارات مؤسسه ی کار و تامین اجتماعی.

   -ساعتچی،م.، کامکاری،ک.،وعسکریان،م.(۱۳۸۹).آزمونهای روانشناختی .تهران،انتشارات ویرایش.

   – سلطانی،س.(۱۳۸۷). مدیریت خانواده.اصفهان ،انتشارات بهارعلم ،جلد۴.

   -شارع‌پور،م.(۱۳۸۹). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران،انتشارات سمت، چاپ هشتم، ۲۱۳-۲۱۴.

   -شاملو،ا.(۱۳۸۹).بررسی رابطه میان ساختارخانواده واختلات رفتاری.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران.

   -شرقی،ح.(۱۳۸۳).بررسی تاثیر ابرازوجود برعملکرد تحصیلی،افسردگی وپرخاشگری دانشجویان مراکز تربیت معلم اهواز ،پژوهشکده تعلیم وتربیت استان خوزستان.

   -شریفی راد،غ.ر.،محبی،س.، مطلبی،م.،شاه سیاه، م.، وتبرایی،ی.(۱۳۹۰). تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،دوره۱۸(۲)،۸۲-۹۰.

   -شکوفه‌فرد،ش.، وخرمایی،ف.(۱۳۹۱).صبروبررسی نقش پیش‌بین مؤلفه‌های آن درپرخاشگری دانشجویان. فصلنامه روان شناسی ودین ،سال۵(۲)، ۹۹ ـ ۱۱۲.

   -شولتز،د.، وشولتز،س.ا.(۱۳۸۹).نظریه‌های شخصیت. ترجمه سیدمحمدی،ی. تهران ،انتشارات ویرایش،چاپ هفدهم، ۴۵۴-۴۵۵.

   -صادقی ، ع.، و مشکبید حقیقی، م. (۱۳۸۵). مدیریت پرخاشگری .تهران،انتشارات حق شناس.

   -صادقی موحد،ف.،نریمانی، م.،ورجبی، س.(۱۳۸۷).بررسی تأثیرآموزش مهارت های مقابله ای بر وضعیت سلامت روانی دانشجویان، مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل،سال ۸ (۳)، ۲۶۱-۲۶۹.

   -صفرزاده، م.(۱۳۸۳). تأثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش توانایی تصمیم گیری، انتقال پیام رسا،احترام به حقوق دیگران، خودشناسی، توانایی بیان محبت، توانایی بیان قاطع بر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده)، دانشگاه علامه طباطبایی.

   -طارمیان ،ف.،وماهجویی،م.(۱۳۸۰).مهارتهای زندگی .تهران،انتشارات تربیت،۱.

   -طوبایی،ش.، وصحرائیان،ع.(۱۳۸۵)مقایسه فرسودگی شغلی بین پرستاران بخشهای داخلی، جراحی، روانپزشکی و سوختگی.افق‌دانش،مجله دانشکده علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گناباد ،دوره۱۲(۴)،۴۰-۴۵.

   -عاشوری، ا.، ترکمن ملایری، م.، فدایی، ز. (۱۳۸۷). اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. مجله روانپزشکی و روان بالینی ایران، سال۱۴(۴)،۳۸۹-۳۹۳

   -عبدالله پور، م ،.(۱۳۸۵). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس ،خودپنداره و سلامت روان

   دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهرستان کهکیلویه (دهدشت). پایان نامه کارشناسی ارشد،واحد علوم و تحقیقات اهواز.

   -عبدالهی،ر.(۱۳۸۷).بررسی رابطه شیوه فرزندپروری مادران با پرخاشگری فرزندان آن ها .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

   -عبدی ماسوله،ف.،کاویانی،ح.،خاقانی زاده،ح.، مؤمنی عراقی ،ا. (۱۳۸۶). بررسی رابطه فرسودگی شغلی باسلامت روان:مطالعه در۲۰۰پرستار.مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره۶۵(۶)،۵۶-۷۵.

   -عزیزنژاد،پ.، وحسینی،س.ج. (۱۳۸۴). فرسودگی شغلی و علل آن در پرستاران بالینی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل (۱۳۸۳.( مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل،دوره۸(۲)، ۶۳-۶۹.

   -علوی،س.س. وجنتی فرد،ف.،داوودی،ع.(۱۳۸۸).بررسی و مقایسه سلامت روانی وفرسودگی شغلی در کارکنان و کارگران شرکت سایپا.ماهنامه مهندسی خودرووصنایع وابسته ، سال۱(۶)،۲۱-۲۵.

   -غفاری، غ.ر.،.وتاج‌الدین ،م.ب.،(۱۳۸۴).شناسایی مؤلفه‌های محرومیت اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۴(۱۷)، ۵۵-۳۳.

   -غفوریان، ه.) ۱۳۷۷). عوامل استرس زا در مدیران. مجله تدبیر، ۸۶،۳۶-۳۹.

   -فتی،ل.، موتابی، ف.، محمدخانی، ش.، و کاظم‌زاده عطوفی، م. ( ۱۳۸۵).آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس. تهران،انتشارات دانژه.

   -فرامرزی نیا، ا.، وبشارت ،م.ع.(۱۳۸۸). بررسی رابطه اضطراب و خشم با فشار خون مزمن.مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی.دوره ۲۰(۲)، ۱۳۶-۱۴۱.

   -فرقانی ،آ.، ورئیسی،ا. (۱۳۸۵).پرخاشگری کودکان وارتباط آن باساخت خانواده .پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران.

   – فریره، پ‍. .(۱۳۵۷).فرهنگ سکوت. ترجمه شریعتمداری،ع.تهران، انتشارات چاپخش.

   -فقیرپور ، م. (۱۳۷۷). ابرازوجود و کاربرد آن . مجله تربیت ، سال ۱۳(۸).

   -فولادی ،ع.(۱۳۸۳). مشاوره همتایان ((چشم اندازها، مفاهیم بهداشت روان و مهارتها )) ،تهران،انتشارات طلوع دانش.

   -قاسم زاده،ف.(۱۳۸۴).جزوه آموزشی برگزاری کارگاه مهارت های زندگی .سازمان بهزیستی استان تهران،(چاپ نشده ).

   -قلی پور، آ. (۱۳۹۰).مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی). تهران،انتشارات سمت،۳.

   -کاسبان، ز.،حاجیان مطلق، ز.،و فلاح، م.(۱۳۸۷).جرأت مندی و ابراز وجود. فصلنامه بهورز، شماره پیاپی، سال ۱۹،۱۲-۱۸.

   -کاظمی،ح.( ۱۳۸۲). مقایسه تحریفهای شناختی دربیماران مضطرب وافسرده،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

   – کاویانی، ح.،صیفوریان ،ح.، شریفی،ن .،وابراهیم خانی،ن.،(۱۳۸۸). پایایی وروایی مقیاسبیمارستانی اضطراب وافسردگیAHDS:بیماران افسرده واضطرابی ایران.مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره ۶۷(۵)،۳۷۹ -۳۸۵.

   -کریمی، ی.(۱۳۸۷).روانشناسی اجتماعی:نظریه ها،مفاهیم وکاربردها(چاپ هفدهم).تهران ،انتشارات ارسباران.

   -کریمی ،ی. (۱۳۸۶).روان شناسی شخصیت .تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.

   -کریمی دشتکی، ا.(۱۳۷۴). بررسی عوامل مؤثر برفرسودگی شغلی ومیزان آن درمعلمان ابتدایی شهرستان شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

   -کدیور،پ.(۱۳۸۵).روان‌شناسی تربیتی.تهران،انتشارات سمت،چاپ نهم،۱۲۸.

   -کلینکه، ا.ر. (۱۳۸۳).مهارت های زندگی.ترجمه محمدخانی،ش.تهران،انتشارات اسپند هنر.

   – کوئن ،ب. (۱۳۸۸). مبانی جامعه‌شناسی.ترجمه توسلی،غ.ع.، وفاضل ،ر.تهران،انتشارات سمت،چاپ بیست ودوم.

   – کوئن، ب. (۱۳۸۳). درآمدی برجامعه‌شناسی .ترجمه ثلاثی،م.تهران،انتشارات توتیا، (چاپ بیستم)،۳۷.

   -کیخای فرزانه، م.م.(۱۳۹۰). اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال ۲(۱) ،۱۰۳-۱۱۶.

   -حمیدی،ه.،دانایی،ن.، وزمقابل،ف. (۱۳۶۸). آموزش ابراز وجود بعنوان روشی جهت رفع مشکلات ارتباطی افراد . پایان نامه کارشناسی روانشناسی، دانشگاه فردوسی .

   -گریفین،م. (۱۳۸۸).رفتارسازمانی.ترجمه الوانی،م.، ومعمار زاده،غ.ر.تهران،انتشارات گلشن.چاپ چهاردهم. ۱۱۹-۱۲۵.

   -گلبرگ ،ر.(۱۳۸۹). اضطراب .ترجمه پورافکاری،ن.ا. تبریز،انتشارات تابش.

   -گل پرور،م.،نیری،ش.، ومهداد،ع.(۱۳۸۹). الگوی پیشگیری از استرس شغلی، فرسودگی هیجانی و رفتارهای انحرافی از طریق مدیریت، رهبری و ارزشهای اخلاقی . فصلنامه روانشناسی کاربردی. سال ۴(۱)، ۷-۲۵.

   -گنجی ،ح.( ۱۳۸۵).بهداشت روانی. تهران،انتشارات ارسباران، چاپ هفتم .

   -گودرزی،ا.، وگمینیان،و.، (۱۳۸۱).اصول ومبانی نظریه های جوسازمانی.اصفهان،انتشارات جهاددانشگاهی .

   -گودرزی،س.،صولتی،ق.ا.، ونوری،ا.(۱۳۸۰).بررسی رابطه بین نوع شخصیت وفرسودگی شغلی در مدیران.مجله توسعه مدیریت ، ۳۰، ۴-۱۰.

   – گولد ،ج.، وکولب، و.(۱۳۸۴) . فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه پرهام، ب. تهران،انتشارات مازیار، چاپ دوم. ۶۲۹-۶۳۰.

   – گیدنز، آ.، و بردسال، ک.(۱۳۸۶). جامعه‌شناسی.ترجمه چاوشیان،ح. تهران،انتشارات نی، چاپ اول،۴۶۹.

   – گیدنز، آ.(۱۳۷۷).جامعه‌شناسی.ترجمه صبوری،م. تهران،انتشارات نی، چاپ چهارم،۶۰۶ و ۱۴۰.

   -لوگال،آ.(۱۳۷۱).نگرانی واضطراب.ترجمه شجاع رضوی،م.ر.مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

   – ماسن، پ.، وهمکاران(۱۳۹۲). رشد و شخصیت کودک. ترجمه یاسایی،م. تهران،انتشارات مرکز(ماد). چاپ هیجدهم. ۴۲۵ – ۴۲۶.

   -مالتز ، م.(۱۳۸۶). روانشناسی تصویر ذهن – علم کنترل ذهن . ترجمه قراچه داغی،م..تهران،انتشارات شباهنگ، چاپ سوم.

   -محمدی فرود ،ح. (۱۳۸۳). فشار روانی و فرسودگی شغلی و راه های مقابله با آن. مجله اصلاح و تربیت . سال ۲(۲۰).۱۷-۱۹.

   – محمدی،ش.(۱۳۸۵).فرسودگی شغلی وسلامت روان شناختی دبیران.مجله روانشناسی وعلوم تربیتی،۹،۱۵-۲۴.

   -محمودی عالمی،ق.، عظیمی ،ح.، وضرغامی،م.(۱۳۸۳).تأثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرأت ورزی دانشجویان پرستاری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال ۶(۱۴)، ۶۶ تا۷۲.

   -مردانی حموله،م.، وحیدری ، ه.(۱۳۸۹).بررسی تاثیر ابراز وجود بر میزان افسردگی بعد از زایمان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال ۸(۴)، ۲۶۵ تا ۲۷۰ .

   -معتمدین،م.،وبدری،ر.(۱۳۸۴).مقایسه اثربخشی دوروش آموزش ابرازوجود(ایفای نقش وبروشور)بربهداشت روانی،اضطراب اجتماعی،ابرازوجودوعملکردتحصیلی پایه اول تحصیلی استان آذربایجان شرقی.پژوهشکده کاربردی آموزش وپرورش آذربایجان شرقی.

   -معماریان،ا.(۱۳۸۳).مهارت های ارتباطی وسازمان های غیردولتی .تهران،انتشارات برگ زیتون.

   -موتابی،ف. وکاظم زاده عطوفی،م.(۱۳۹۱).مهارت رفتارجرات مندانه.تهران،انتشارات میانکوشک ،چاپ اول.

   -موسوی، م.، حق شناس، ح .،علیشاهی، م.ج.،ونجمی، ب. (۱۳۸۷). اضطراب امتحان و برخی عوامل فردی- اجتماعی مرتبط به آن در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره۶(۱)، ۲۵-۱۷.

   -مؤمنی،ح.،صالحی،ا.، و سراجی،ا. (۱۳۸۸).مقایسه فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بخش درمان وآموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک در۱۳۸۷.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،سال۱۲(۴)،۱۱۳-۱۲۳.

   -نادری، ف.(۱۳۸۸). تأثیرآموزش مهارتهای زندگی براضطراب وابراز وجود دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بهبهان. فصلنامه یافته های نو روان شناسی ،دوره۲(۶)،۴۳-۵۳.

   -نجاریان، م.، اصغری‌مقدم،ع.، ودهقانی،م.(۱۳۷۳).روان‌شناسی مرضی، تهران،انتشارات رشد، جلد دوم .

   -نوری قاسم آبادی ،ر. ‌(۱۳۷۹). برنامه آموزش مهارتهای زندگی . معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان. بهزیستی کشور، تهران.

   – نولن هوکسما، س.،لافتس،ج.،وَگِنار،و.،و فردریکسون،ب.(۱۳۸۸).زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد. ترجمه گنجی،م. تهران،انتشارات فارسی ساوالان.

   -نیسی،ع.،وشهنی ییلاق،ن.(۱۳۸۰).تأثیرآموزشی ابرازوجودبرابرازوجود،عزت نفس،اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پرمضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سال ۸(۱و۲)،۱۱-۳۰.

   -نیک پرورفرد،ر. (۱۳۸۴). مهارتهای برای زندگی . تهران ،انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور. چاپ اول .

   -نیکزاد، م.(۱۳۷۹). اصول مشاوره گروهی. تهران،انتشارات کیهان، چاپ اول،۴۵.

   -واحدی، ش.، فتحی آذر، ا.، حسینی نسب، س.د.، مقدم، م. (۱۳۸۷). بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه. فصلنامه اصول بهداشت روانی. شماره ۳۷۰.

   -وود،ج.ت. (۱۳۷۹).ارتباطات میان فردی ،روان شناسی تعامل اجتماعی.ترجمه فیروزبخت،م. تهران،انتشارات مهتاب.

   -هارجی،ا.،ساندرز،ک.، ودیکسون,د.(۱۳۹۰).مهارت های اجتماعی درارتباطات میان فردی .ترجمه فیروزبخت،م.، وبیگی،خ. تهران،انتشارات رشد، چاپ پنجم.

   -هرسی،پ.، وبلانچارد،ک.،(۱۳۸۹).مدیریت رفتارسازمانی”کاربرد منابع انسانی”.ترجمه علاقه بند،ع. تهران،انتشارات سپهر،چاپ سی ودوم،۱۶-.۱۷

   -هورنای ،ک.(۱۳۹۰) . تضادهای درونی ما.ترجمه مصفا،م.ج..تهران،انتشارات بهجت.ویرایش اول. چاپ چهاردهم .

   -یعقوبی، ک.، سهرابی ،ف.، مفیدی، ف. (۱۳۹۰). بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی. فصلنامه مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء. دوره ۷(۱).

   – یعقوبی،م. (۱۳۷۷). تأثیر جرأت آموزی به روش گروهی ایفای نقش بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری

   منابع لاتین

   -Alberti,R.E.,& Emmons, M. L.(1977).Your Perfect Right. Human Sciences Press.

   – Alberti, R.E.,& Emmons, M.L. (2001). Your Perfect Right:Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships. Eight ed.Impact Publishers, Atascadero, CA: USA.

   -Baker,L., & Scarth,K. (2005). Congnitve-behavioural therapyfor conduct disorder. Edition six.U.S.A.

   -Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.

   -Butler, P. (1981). Self assertion for women. New York: Harper & Row.

   – Baron, A. R.(1991). Social psychology,Edition six, U.S.A.

   -Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. University Of Chicago Press.

   -Beck,A. T.,&Emery,G.(1985). Anxiety disorders and phobias. A cognitive perspective, New York: Basic Books.

   -Bolton,R.(1993).People Skills.Published in Australia by simon Schuster.

   – Botvin ,G. J., & Griffin,K.W.(2001). Life skill training:empirical finding and future direction. Journal of primary prevention, 25(2), 10-21.

   -Botvin,G. J., & Botvin, E. M.(1997). School-based programs. In J.Lowinson, P. Ruiz, R. B. Millman, & J. Langrod (Eds.), Substance abuse: A comprehensive textbook (3rd Ed). Baltimore:Williams &Wilkins.

   -Botvin,G.j., & kantor, L.W.( 2000).Preventing alcohol and tobacoo use through life skill training.Journal of alcohol research&health,24(4) , 10-21.

   -Buss,A.H., & Perry,M.(1992).The Aggression Questionnaire.Jornal of Personality and Social Psychology, vol 63, 452-459.

   -Chan, D. W. (1993). Components of assertiveness: Their relationships with assertive rights and depressed mood amongChinese college students in Hong Kong. Behaviour Research and Therapy, 31(5), 529-538.

   -Cherniss,C.(2005).The Business case for Emotional Intelligence. www.Eiconsortium. Org.

   -Comer, J. R. (2001), Abnormal psychology, Edition Fourth, U.S.A .

   -Cook, D.J., & Lawrence, J.S.(1990). Variations in Presentation Format: Effect on Interpersonal Evaluations of Assertive and Unassertive Behavior. Behavior Modification. 14(1) , 21–۳۶.

   -Conger,D.,&Stuart,C.(1979).Life Skills:What Is Life Skills,School Guidance Worker.Vol.34,No.2, 31-37.

   -Crick,N.R., & Grotpeter,J.K.(1995). Relational aggression,gender and social psychological adjustment. Child Development, vol 66, 710-722.

   -Crothers,L.M.,Schreiber,J.B.,Field,J.E.,&Kolbert,J.B.(2009).Development and MeasurementThrough Confirmatory Factor Analysis ofthe Young Adult SocialBehavior Scale(YASB): An Assessment of RelationalAggression in AdolesenceandYoungAdulthood,Journal of Psychoeducational Assessment, 27(1) , 17-28.

   -Cupach, W. R., & Metts, S. (1992). The effects of type of predicament and embarrassability on remedial responses to embarrassing situations. Communication Quarterly, 40, 149-161.

   -Dadge,K.A., Mc Claskey, c.l.,& Feldman, E. (1985). Situationl approach to the assess ment of social competence ind children. Journal of consulting and clinical psychology, 53,344-353.

   -Darden,C.A.,&Gazda, M. (1996). Life skills and mental health counseling. Journal of Mental Health Counseling, 18(2), 128-134.

   -Daum, H.(2010). Childhood learning, life skills and well-being in adult life: a Senegalese case, Comparative Education, Vol. 46, No. 4,409-428.

   -Dawley, H.H., & Wenrich,W.W. (1976). Achieving assertive behavior: A guide to assertive training. Pacific Grove, CA: Brroks/Cole.

   -Dawn, M.B.,&Alyson M.W. (2012) . Reducing student anxieties through assertiveness training workshops: Research outcomes, Virginia Tech.

   -Debbie T.K., Gabriel R.L. ,& Krish ,B. (2002). Reflection on occupational therapy and assertive community treatment. Canadian association of occupational therapists.,15(5) ,284-93.

   -Deloty ,R.H. (1981). Alternative ghinking ability of aggressive, assertive, cognitive. the rap andresearch, 5,306-312.

   -Dekoek, K., & Douglas, P. (2000) .The role of coworker burden in organizational and occupational stress. DAI, Vol. 3 (3) , 11-19.

   -Deluty,R.H.(1981).Assertiveness in children:Some research considerations. Journal of Clinical Child Psychology, Vol.10,Iss.3, 149-155.

   -Eisler, R. M., Hersen, M., Miller, P. M., & Blanchard, E. B. (1975). Situational determinants of assertive behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 330-340.

   -Ellis, A., & Dryden, W. (2007). The practice of rational emotive behavior therapy (2nd ed.). New York: Springer Publishing Company.

   -Elksnin, L.K,& Elksnin, N.(2005).TeachingSocial Skills to Students with Learning and Behavior Problems, Intervention in Schooland Clinic, 33 (3) , 131-140.

   – Evers, W. , Tomic, W., &Andr´e Brouwers W.,(2011). Effects of aggressive behaviorAndperceived self-efficacy on burnout amongbstaff of homes for the elderly.Issues in Mental Health Nursing, 22,439–۴۵۴.

   – Farber, B.A. (2003). Treatment Strategies for Different Types of Teacher

   Burnout, Journal of Clinical Psychology, 56, 675-689.

   – Farber, B. A.(1983). Stress and burnoutin the human service professions. New York: pergamon press.

   -Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues. 30, 159-165.

   – Frye, M.(1983). The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory, The Crossing Press, 175.

   -Freudenberger, H.J.(1983).Burnout: Contemporary issues, trends, andconcerns. In: Farber BA, editors. Stress and burnout in humanservice professions. Great Britain: Pergamon Press, 23-28.

   – Furnham, A.(1979). Assertiveness in three cultures: Multidimensionality and cultural differences. Journalof Clinical Psychology, 35(3) , 522-527.

   -Galassi, M. D., & Galassi, J. P. (1981). The effects of role playing variations on the assessment of assertive behavior. Behavior Therapy, 7, 343-347.

   -Galen,B.r., & Underwood,M.K.(1997). A developmental investigation of social aggression among children. Developmental Psychology, vol 33, 589-600.

   -Garden, A.M. (1987) .”Depresonalization :A validdimension of burnout”.Journa occupational behavior,vol.2.

   -Grover,S.M.(2005).Shaping effective communication skills and therapeutic relation ship at work : the foundation of collaboration. AAOHN Journal,53(4) ,82-177.

   -Gulshen,A.)2003). The effect of an assertiveness training on the assertiveness and self-esteem level of 5th grade children [dissertation]. Middle East Technical Univresity.

   -Hargie,O.(1994).Socialskillinterpersonal ommunication.London,Newyork :Routledge.

   -Hargie,O.,&Deckson.D.(2004).Skilled interpersonal communication. Research, Theory and Practice, Hove, England: Routledge.

   -Hartup,W.W.(1994). Aggression in childhood. American Psychologist, vol 29, 336-341.

   -Hensel, J. M., Lunsky ,Y., &Dewa, C.S.(2011). Exposure to client aggression and burnout among community staff who support adults with intellectual disabilities in Ontario, Canada. Journal of Intellectual Disability Research.

   – Huey, W., & Rank, R. (1984) .Effects of counselor and peer-led group assertive training on Black adolescent aggression.Journal of Counseling Psychology,Vol 31(1(, 95-98.

   -Jakubowski, P., & Lange, A. (1976). Responsible assertive behavior: Cognitive-behavioral procedures for trainers.Champaign,Illinois: Research Press.

   -Jeffrey, P. (1993). Competency coping and contributory life skills. Journal of AgriculturalEducation, 1, 68-74.

   -Kamile ,K., Kadriye, B., Ozen ,K.,&Can Deniz, K.(2006). The effects of locus of control, communication skills and social support on assertiveness in female nursing students. Soc Behavd Pers,34(1) ,27-40.

   -Kegel,K.(2009).Homesickness in international college students. Compelling Counseling Interventions, American Counseling Association, 67-76.

   -Kern, J. M. (1982). Predicting the impact of assertive, empathic-assertive, and nonassertive behavior: The assertiveness of the assertee. Behavior Therapy, 13, 486–۴۹۸.

   -Kendall,P.C.(2000). Child and adolescent therapy : Cognitive-behavioral procedures(2nd ed). New York : Guilford.

   -Kolotkin, R. A., & Wielkiewicz, R. M. (1984). Effects of situational demand in the role-play assessment of assertive behavior. Journal of Behavioral Assessment, 6, 59-70.

   -Kuperminc, M., & Heimberg, R. G. (1983). Consequence probability and utility as factors in the decision to behave assertively. Behavior Therapy, 14, 637-646.

   -Lancaster ,J., &Stanphone, M. (2004). Community Health Nursing. 6th ed, USA: Mosby Co.

   -Larijani,T.T., Aghajani,M., Baheiraei,A., & Neiestanak.,N.S.( 2010). Relation of assertiveness and anxiety among Iranian University students. J Psychiatr Ment Health Nurs, 17(10) ,893-9.

   -Larkin K.T., & Zayfert.C.2002). Anger management training with mild essential hypersensive patients. J Behav Med, 19(5) ,415-33.

   -Laswell,H.(1998).Porevention Of marital distress.Jornalof family,Vol.21.

   – Lazarus, A. A. (1971). On assertive behavior: A brief note. Behavior Therapy, 4(5), 697-699.

   -Lent, R.W., Brown, S.D., & Hackett ,G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice. Journal of Counseling Psychology, 47(6) , 36-49.

   – Lesure-Lester, G.D.(2001). Dating competence, social assertion and social anxiety among college student statisticaldata included. Coll Stud J,1(3) ,4-10.

   – Lewis, P.N., & Gallois, C. (1984). Refusals, disagreements, or negative feelings: Perceptions of negatively assertive messages by friends and strangers. Behavior Therapy, 15, 353-368.

   -Lin B.C.,& Ployhart ,R.E.(2004). Transformationalleadership: Relations to the Five- FactorModel and Team Performances in typical andmaximum contexts. J Applied Psychology,12 (89) , 610-621.

   – Lin, Y., Shiah, I.,Chang, Y.,Lai ,T.,Wang ,K., &Chou, K.(2004).Evaluation of an assertiveness training programon nursing and medical student’s assertiveness,self-esteem, and interpersonal communication satisfaction. Nurs Edu Today ,24, 656-659.

   -Lin, Y.R., WuM,H., Yang, C.I., Chen ,T.H., Hsu ,C.C., Chang, Y.C.,& et al.(2008). Evaluation of assertiveness training forpsychiatric patients. J Clin Nurs, 17(21) , 2875-2883.

   -Linehan, M. M., & Egan, K. J. (1979). Assertion training for women. In A. S. Bellack & M.Hersen (Eds.), Research and practice in social skills training. New York: Plenum.

   -Lothans, f. (2009) .Organizational Behaviour ( 3rd edition).Allyn and Bacon.

   – Lohr, J. M., Nix, J., Dunbar, D., & Mosesso, L. (1984). The relationship of assertive behavior in women and a validated measure of irrational beliefs. Cognitive Therapy and Research, 8, 287-297.

   -Macdonald, I.(2005). Inappropriate Aggressive Response in puppies, A.P.A.

   -Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 85-86.

   -Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). The measurement of experienced burnout. Journal ofOccupational Behavior, 2, 99-113.

   – Maslach, C., & Jackson, S. E. (1991). The maslach burnout inventory. Palo alto. CA. counseling psychologist.

   – Maslach, C., & Jackson, S. E. (1993). Maslach burnout invenotry manual. 2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, Inc. Lanham, Md, & London, 191-217.

   -McCartan, P.J.,& Hargie, O.D.(1990).Assessing assertive behaviour in student nurses: a comparison of assertion measures. J Adv Nurs, 15(12) ,1370-6.

   -McIntyre, T. J., Jeffrey, D. B., & McIntyre, S. L. (1984). Assertion training: The effectiveness of a comprehensive cognitive – behavioural treatment package with professional nurses. Behaviour Research & Therapy, 22(3), 311-318.

   -Michi, S.,&Abraham,C.(2004).Healthpsychology inpractice.UK:Blackwell cience.

   -Moss.L.(1981).Managementstress.Reading.M.A:AddisonWesley.

   – Mousa , A. , Imam, S., &Sharaf, A.(2011). The Effect of an Assertiveness Training Program on Assertiveness Skills and Social InteractionAnxiety of Individuals with Schizophrenia. Journal of American Science, 7(12).

   – Nahapiet, J., & Ghoshal ,S. (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage.” Academy of Management Review, 23(2) , 242-266.

   -Nota, L.,& Soresi, S.(2003). An assertiveness training program for indecisive student attending an Italian University. Career Development Quarterly, NewYork: Mosby,15(4) , 47-63.

   -Onyeizugbo, E.U.(2003). Effects of gender, age and education on assertiveness in an Nigerian sample. Psychology of Women Quarterly ,27(1) ,12-6.

   -Pareek,U.(1982).Executive slow up and burnout. Summary of Larsen &Tourbro lecture, Indian Institute of Management.

   – Paterson ,M., Green, Y.M., Basson, C.Y.,& Ross, F.(2002). Probability of assertive behavior, interpersonal anxiety and self efficacyof South African register dietitians. Journal of Human Nutr ition Dietetics, .15(1) ,9-17.

   -Persons ,D., Jacqueline, B.(1999). Cognitive-behavior therapy,U.S.A.

   -Pharaoh, H,. Fratz, J,. & Smith, M. ( 2011). Life skills as predictors of engagement in health risk behaviors: A survey of secondary school learners, African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 70-81.

   -Phelps,S., & Austin , N. )1975). The Assertive Woman (Personal Growth). Impact Publishers.

   -Porritt,L.(1984).Communication: Choices for Nurses.Churchill Livingstone, Medical , 196 .

   -Poyrazli, S.( 2002). Relation between assertiveness,academic selfefficacy andpsychosocialadjustmentamonginternationalgraduatestudents.Journal College Student Development ,6(42) ,32-42.

   -Rakos, R. F. (1991). Assertive behavior: Theory, research, and training. New York: Routledge.

   -Rapee, M., Thompson, s. (2008). The effect ofsituational structure on the socialperformance of socially anxious and nonanxiousparticipants, Journal of BehaviorTherapy and Experimental Psychiatry, 33(2) , 91-102.

   -Rakos, R. F. (1991). Assertive behavior: Theory, research, and training. London: Routledge.

   -Rask, M.T., Jensen ,M.L., Andersen ,J., &Zachariae ,R.( 2009). “Effects of an intervention Aimed at improving nursepatient communication in an oncology outpatient clinic”,Cancer Nurs,32(1) , 1-11.

   -Ruiz,P., Millman, R.B., & Langrod, J.G.(2005).Substance abuse: A comprehensive textbook (3rd Ed.) , Baltimore: Williams & WUkins.

   -Roosenberg ,F. K.,&Hapco, A.( 1997).The teacher’s role in the application of assertive dicipline program forstudent in Venezuela and primary school. school psychology- International, 11(2) , 143-146.

   – Rose, Y. J., & Tryon, W. W. (1979). Judgments of assertive behavior as a function of speech loudness, latency, content, gestures, inflection, and sex. Behavior Modification, 3, 1

   دانلود فایل

 

FileHub ID : Looks File211791

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/4F8hW
<<ادامه  پرسشنامه كوتاه آمیختگی (همجوشی) فکر وعمل 2001TAF-R خصوصیات روانسنجی درایران

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن