لودر سایت
  • تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ دارای ۹۶ صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
  • تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

   تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ دارای ۹۶ صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

   فهرستمطالب:


   ﻣﻘﺪﻣﻪ

   ﻓﺼﻞ اول آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

   ﻓﺼﻞ دوم پیشاﻣﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺎ

   ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺳﻮم ﺧﺸﻢ و ﻃﺮح یﻛﻨﺘﺮل

   ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم داﻳﺮهﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

   ﻓﺼﻞﭘﻨﭽﻢ ﺑﺎزﺳﺎزیﺷﻨﺎختی

   ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ دوره

   ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻤﺎﺟﺖ و اﻟﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردارادی

   ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢﺧﺸﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده

   ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ دوره

   ﻓﺼﻞدوازدﻫﻢ ﭘﺎﻳﺎن آﻣﻮزشی

   قسمتی از متن :


   ﻓﺼﻞ اول
   آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪ ﺑﺎ روش ﻳﺮﻳﺖﺧﺸﻢ

   در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دﻳﺪﻛﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش درﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﭘ ﻴـﺪا ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﻛﺮد. ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﮔـﺮوه، ﺗﻌـﺎرﻳﻒ، ﺧـﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی اﻓـﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ)ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ (درﺑﺎره ﺧﺸﻢ، ﺧﺸﻢ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻪﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﺎدت، و آﺷﻨﺎ ﻳﻲ ﺑﺎ(ﺧﺸﻢ ﺳﻨﺞ)ﻣﻘﻴﺎس ﺧـﺸﻢ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺧـﺸﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

   ۱ ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه

   اﻟﻒ) ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﺎرا ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ و

   ب)ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ وﻳﺎﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ

   ج)ﮔﺴﺘﺮش” ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد” ﺑﺮ روی اﻓﻜﺎر و اﻋﻤﺎل

   د)درﻳﺎﻓﺖﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از دﻳﮕﺮان

  • سایز : ۴۳۲ کیلو بایت
  • فرمت : pdf
  • تعداد صفحات : ۹۶
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33377

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/hCuxe
<<ادامه  مقیاس خودپنداره کودکان

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن