لودر سایت
  • فایل ترجمه ۵۴۸۲ کلمه می باشد که در مجموع ۲۲ صفحه می باشد ، نشریه الزویر، ۲۰۱۹
  • چکیده

   شیوه های مناسب خاکورزی باعث کاهش اثر(میزان انتشار) کربن یک گیاه زراعی (CF) و کاهش تغییرات آب و هوایی، می شود. با این حال ، چیزهای کمی در موردCFتولید گندم زمستانه و ذرت بهاره تحت روشهای مختلف خاکورزی در فلات لس چین، مشخص شده است. برای تعیین کمیت اختلاف خاکورزی و تفاوت نوع گیاه زراعی درCF، یک آزمایش مزرعه در سال ۲۰۰۷ شکل گرفت که در آن شش روش خاکورزی زیر ارزیابی شد: خاکورزی با گاوآهن (PT) ، بدون خاکورزی (NT) ، خاکورزی زیر خاکی (ST)، تناوبPT/NT، تناوبNT/STو تناوبST/PT. نتایج نشان داد کهPTدارای ارزشCFمثبت (۴۸۸ کیلوگرمCO2-eqدر هکتار) است که منبع کربن را نشان می دهد. با اینحال ،NT،ST،ST/PT،PT/NTوNT/STبه طور معنی داری یک کاهش درCF(-628، -۱۳۸۲، -۲۳۲۸، -۳۰۳۸ و ۳۵۴۵- کیلوگرمCO2-Eqدر هکتار ۱) را نشان داد، که موید این مساله است این روشهای خاکورزی به عنوان مخزن کربن، عمل می کند.CFهای مقیاس پذیر عملکردی (CFدارای مقیاس عملکردی ،CFدر مقیاس هزینه،CFدر مقیاس ارزش تولید وCFدر مقیاس درآمد خالص)، روند مشابهCFرا نشان داد که به ترتیب زیر نمایش داده می شود:NT/ST>PT/NT>ST/PT>ST>NT>PT.CFوCFهای مقیاس پذیر تولید گندم زمستانه، معنی داری بالاتری نسبت به ذرت بهاره، نشان داده است.CFوCFبا مقیاس واحد عملکردی با افزایش سال کاشت، کاهش می یابد. علاوه بر این ، افزایش ذخیرهSOCو عملکرد دانه برای کاهشCFسودمند بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تناوبNT/STبیشترین عملکرد دانه و ذخیرهSOCرا با کمترینCFوCFبا واحد عملکردی، ایجاد کرده و بنابراین به عنوان بهترین روش خاکورزی برای تعادل تولید پایدار با محیط زیست در فلات لس، تعیین شد.

   Abstract

   Appropriate tillage practices reduce a crop’s carbon footprint (CF) and mitigate climate change. However little is known about the CF of winter wheat and spring maize production under different tillage practices in the Loess Plateau of China. To quantify the tillage differences and crop type differences in CF a field experiment was established in 2007 in which the following six tillage practices were evaluated: plow tillage (PT) no-tillage (NT) subsoil tillage (ST) PT/NT rotation NT/ST rotation and ST/PT rotation. The results showed PT had the positive CF value (488 kg CO2-eq ha1 ) indicating a carbon source. However NT ST ST/PT PT/NT and NT/ST significantly decreased the CF (628 1382 2328 3038 and 3545 kg CO2-eq ha1 ) demonstrating these tillage practices served as carbon sinks. The functional unit-scaled CFs (yield-scaled CF cost-scaled CF production value-scaled CF and net income-scaled CF) were similar to the trend of CF which exhibited the following order: NT/ST > PT/NT > ST/PT > ST > NT > PT. The CF and functional unit-scaled CFs of winter wheat production were significantly higher than those of spring maize production. The CF and functional unit-scaled CFs decreased as planting year increased. In addition increasing SOC storage and grain yield were benefit for decreasing CF. The results of this study showed NT/ST rotation produced the highest grain yield and SOC storage with the lowest CF and functional unit-scaled CFs and was thus determined to be the best tillage practice for balancing sustainable production with the environment in the Loess Plateau.

  • سایز : ۴۱۷ کیلو بایت
  • فرمت : zip
  • تعداد صفحات : ۲۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID33132

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/MToa3
<<ادامه  جستجو با PCA-هدایت­شده برای K-means

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن