لودر سایت
  • این پژوهش به بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها می پردازد پایان نامه رشته بهداشت این فروشگاه دارای نماد اعتماد ملی بوده و این فایل دارای گارانتی بازگشت وجه است
  • دانلود تحقیقرشته بهداشت

   بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

   دارای گارانتی بازگشت وجه

   چکیده :

   توسعه سریع تکنولوژی های جدید، همراه با یکسری مشکلات محیطی از جمله آلودگی خاک، آب و هوا است. آلوده شدن خاک بوسیله فلزات سنگین ساختار و تنوع زیستی خاک را بهم می زند. گیاه پالایی از روش های نوین در پاکسازی خاک از فلزات سنگین می باشد. گیاه پالایی از جمله روش های پیشنهادی است که با انباشت عناصر سنگین در اندام هوایی گیاهان، خروج این عناصر از خاک های آلوده را امکان پذیر می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ژن های مسئول در تجزیه ترکیبات نفتی باکتری های مؤثر در زیست پالایی آلودگی های نفتی و انتقال این ژن ها به گیاهان مناسب و شناسایی گیاهانی که خود دارای قدرت تجزیه ترکیبات نفتی جهت حفظ محیط زیست است.این مطالعه به روش مروری-توصیفی بر روی مطالعات کتابخانه ای در مورد گیاه پالایی انجام گردید. نتایج نشان می دهد که تفاوت زیادی بین استفاده از گیاه پالایی و عدم استفاده از آن در کاهش آلودگی خاک وجود دارد وگیاه پالایی می تواند بین ۱۳ تا ۵۰ درصد کاهش آلودگی خاک را بهبود بخشد.

   کلمات کلیدی:

   فلزات سنگین

   آلودگی خاک

   گیاه پالایی

   آلودگی های نفتی

   زیست پالایی

   مقدمه:

   آلودگی زیست محیطی از جمله مسایلی است که بشر با آن روبرو است.فعالیت هایصنعتی،کشاورزی و… بشر باعث ایجاد و افزایش آلودگی درآبو خاک گردیدهاست. که این تغییرات روز به روز مشهودتر و ملموس تر گردیده ودیدهبانان محیط زیست را ملزم به بکار بردن روش هایی برای جلوگیری یا رفع آلودگی کرده است. یکی از مشکلات بشر در قرن حاضر مسئله آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سنگین است. معدن کاری وذوب سنگ های معدنی فلزدار به مقدار زیادی میزان فلزات سنگین را طی دو قرن گذشته افزایش داده است.خیلی از این عوامل آلوده کننده تأثیرات سمی وسرطان زایی در بدن دارند و اگر از خاک و آب حذف نشوند از طریق گیاهان وارد زنجیره غذایی شده و به بدن انسان راه می یابند.گیاهان، خاک های آلوده را پاک می کنند.گیاه پالایی؛ فصلی جدید در محافظت از محیط زیست است.گیاه پالایی یک تکنیک باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است که برای کشورهای در حال توسعه مناسب است و تجارت با ارزشی به حساب می آید. متاسفانه علی رغم این پتانسیل، هنوز در برخی از کشور ها مانند کشور ما به عنوان یک فناوری استفاده تجاری ندارد.

   گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده های محیط زیست نظیر فلزات سنگین،عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو به کار برده می شود.مهم ترین ترکیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میکرو ارگانیسم های خاک قادر به تجزیه آلاینده های آلی هستند، اما برای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آنها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می شود. اگرچه دغدغه دیگر برای کارشناسان، نحوه استفاده از گیاهانی است که به این شکل آلوده می شوند، اما راهکار تولید انرژی به عنوان یکی از ضروری ترین بخش های زندگی امروز، دریچه دیگری را برای دانشمندان باز کرد.

   فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده……………………………………………………………………………………………………….۱

   فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………۲

   ۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………۳

   ۱-۲ تعریف گیاه پالایی …………………………………………………………………………………….۴

   ۱-۲-۱ انواع روش های پاکسازی …………………………………………………………………………۴

   ۱-۲-۲ گیاه پالاییدو مکانیسم اصلی دارند…………………………………………………………….۴

   ۱-۲-۳ مشخصه گیاهان مناسب برایگیاه پالایی ……………………………………………………..۴

   ۱-۲-۴ انباشتگرها ………………………………………………………………………………………….۵

   ۱-۳ انواع فرایندهای گیاه پالایی …………………………………………………………………………۵

   ۱-۴ فلزات سنگین و دسترسی آنها در خاک ……………………………………………………………۶

   ۱-۴-۱ واکنش گیاهان به فلزات سنگین…………………………………………………………………۶

   ۱-۴-۲ پالایش فلزات سمی ……………………………………………………………………………….۶

   ۱-۴-۳ باکتری ها به دو دلیل فلزات را جذب خود می کنند …………………………………………….۷

   ۱-۴-۴ مکانیسم های اتصال فلز بهجدار خارجی سلول را می توان بهسه دسته تقسیم کرد…..۷

   ۱-۴-۴-۱ متیله کردن فلز درچند مرحله انجام می گیرد ………………………………………………..۸

   ۱-۴-۴-۲ ترکیب گروه متیل تولید شده با فلز …………………………………………………………….۸

   ۱-۴-۵ فیتواکسترکشن …………………………………………………………………………………….۹

   ۱-۴-۵-۱ خصوصیات بهترین گیاهانی کهبرای فیتواکسترکشن مورد استفاده قرار می گیرند……..۱۱

   ۱-۵ گیاه پالایی طبیعی و گیاه پالایی تیمارشده با مواد شیمیایی …………………………………..۱۲

   ۱-۵-۱ نقش قارچArbuscular mzcorrhiyaدرگیاه پالایی……………………………………………..۱۳

   ۱-۵-۲ خصوصیات باکتریهای مؤثر در پالایش سبز ………………………………………………………۱۴

   ۱-۵-۳ نقش باکتریها و جمعیت میکروبی خاک در پالایش سبز خاکهای آلوده ……………………….۱۴

   ۱-۶ بیوتکنولوژی و گیاه پالایی ……………………………………………………………………………۱۷

   ۱-۶-۱ کاربرد مهندسی ژنتیک برای بهبود گیاه پالایی…………………………………………………۲۵

   -۶-۲ امکان استفاده از گیاهان بعد از فرایند گیاه پالایی ………………………………………………۲۵

   ۱-۶-۳ مصرف تولیدات گیاه پالایی………………………………………………………………………..۲۶

   ۱-۶-۴ تولید انرژی…………………………………………………………………………………………۲۶

   ۱-۶-۵ آینده گیاه پالایی……………………………………………………………………………………۲۷

   ۱-۶-۶ مزیت های گیاه پالایی……………………………………………………………………………..۲۸

   ۱-۶-۷ محدودیت های گیاه پالایی………………………………………………………………………..۲۹

   ۱-۶-۸ گیاه پالایی خاک های آلوده به ” فنانترن” با استفاده از گیاهسورگوم………………………۳۰

   ۱-۶-۹ تاثیرمخلوط دوگیاه یونجه و فسکیو درگیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام سبک …………….۳۰

   ۱-۶-۱۰ قابلیت زیست پالایی خاکهای آلوده به آرسنیک توسط کلم زینتی …………………………۳۲

   ۱-۷ فناوری زیست پالایی برای حذف آلودگی های نفتی در خاک وآب …………………………….۳۳

   ۱-۷-۱ حذف آلودگی های نفتی …………………………………………………………………………۳۴

   ۱-۷-۱-۱ سه فرم کلی برای زیست پالایی وجود دارد ………………………………………………..۳۵

   ۱-۷-۲ ساختار نفت ……………………………………………………………………………………….۳۶

   ۱-۷-۲-۱ میکرو ارگانیزم های مسئول تجزیه نفت ……………………………………………………..۳۷

   ۱-۷-۲-۲ مکانیزم های تجزیه اجزای نفت خام ………………………………………………………….۳۷

   ۱-۸ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………۳۹

   ۱-۸-۱ هدف اصلی طرح (General Objective) …………………………………………………………39

   1-8-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) …………………………………………………………39

   1-8-3 اهداف کاربردی …………………………………………………………………………………….۳۹

   ۱-۸-۴ فرضیات یا سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………۳۹

   ۱-۹ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………۳۹

   فصل دوم مواد و روش ها ………………………………………………………………………………….۴۱

   ۲-۱ مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………..۴۲

   فصل سوم یافته ها و نتایج ………………………………………………………………………………..۴۳

   ۳-۱ گیاه پالایی در کجا استفاده می شود ؟ ……………………………………………………………۴۴

   ۳-۲ مزیت ها و معایب گیاه پالایی ……………………………………………………………………….۴۴

   ۳-۲-۱ مزیت های گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک …………………………………………..۴۴

   ۳-۲-۲ معایب گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک ………………………………………………..۴۵

   ۳-۳ هدف از گیاه پالایی و تکنولوژی زیستی ……………………………………………………………۴۵

   ۳-۳-۱ ارزیابی خطر …………………………………………………………………………………………۴۶

   فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………..۴۷

   ۴-۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….۴۸

   ۴-۱-۱ بررسی و مقایسه تاثیر گیاه پالایی بر روی دفع آلودگی خاک …………………………………۴۸

   ۴-۲ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………..۴۸

   فصل پنجم منابع …………………………………………………………………………………………….۵۰

   ۵-۱ منابع ……………………………………………………………………………………………………..۵۱

   فهرست جداول

   عنوان جدول صفحه

   جدول(۳-۱): آزمایش های گیاه پالایی در نواحی مختلف از آمریکا ……………………………………۴۴

   جدول(۴-۱): مقایسه ای بین روش های بدون گیاه و گیاه پالایی جهت کاهش آلودگی نفتی خاک…………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

   بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

  • سایز : ۳۵۴ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۶۶
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20921

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/CYptD
<<ادامه  پاورپوینت بیماری ديفتري

نویسنده پست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن