مدیریت در معدن

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By
  • معدن
  • فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن

   ۱-۱- تاریخچه مدیریت

   ۱-۲- دلایل موفقیت مدیران

   ۱-۳- عوامل شکست مدیران

   ۱-۴- انواع مکاتب مدیریت

   ۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی

   ۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی

   ۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی

   ۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌

   1-6-مکتب سیستمهای اجتماعی

   ۱-۷-روشهای مدیریت‌

   فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن

   ۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت

   ۲-۲- خلاقیت و مدیریت

   ۲-۳- شخص نوآور و سازمان نوآور

   ۲-۴- نکات کاربردی در مدیریت

   ۲-۵-اهمیت نو آوری

   ۲-۵-۱-فایده های خلاقیت و نو آوری

   ۲-۵-۲- تکنولوژیها، محصولات و خدمات جدید

   ۲-۵-۳- متغیرهای محیطی و نوآوری

   ۲-۶- نوآوران

   ۲-۶-۱- عوامل روانی و اجتماعی

   ۲-۶-۲- شایستگی متمایز

   ۲-۷- تأسیس و راه اندازی یک سازمان جدید

   ۲-۸- انتخاب یک سازمان

   ۲-۹- خلاصه

   فصل سوم -نقش مدیران و مدیریت در معدن

   ۳-۱- مقدمه

   ۳-۲- عملکرد مدیریت و سازمان

   ۳-۳- فرآیند مدیریت

   ۳-۳-۱- برنامه ریزی

   ۳-۳-۲- در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد

   ۳-۳-۳- عوامل عدم موفقیت برنامه

   ۳-۳-۴- طبقه بندی برنامه ها

   ۳-۳-۵- روش Dispathing

   3-4-1- سازماندهی

   ۳-۵-۱- رهبری

   ۳-۶-۱- کنترل

   ۳-۲-۶-هشت عنصر مهم در نظام کنترلی

   ۳-۷- تصمیم گیری

   ۳-۷-۱- درخت تصمیم گیری

   ۳-۸- سطح مدیریت و مهارتهای مدیران

   ۳-۸-۱- سطوح مدیریت

   ۳-۹- نقش مدیریت

   ۳-۹-۱- نقشهای ارتباطی

   ۳-۹-۲- نقش اطلاعاتی

   ۳-۹-۳- نقشهای تصمیم گیری

   ۳-۱۰- چالشهای مدیریت

   فصل چهارم -مدیریت بهره وری در سطح مؤسسات

   ۴-۱- مقدمه

   ۴-۲- اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)

   4-3- کنترل طرح ایمپروشر

   ۴-۴- تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر

   ۴-۵- سقف درآمدها و بازخرید

   ۴-۶- تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی

   ۴-۷- اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر:

   ۴-۸- بنیان اندازه گیری ایمپروشر

   ۴-۹- چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین

   ۴-۹-۱- شاخصهای بهره وری

   ۴-۹-۲- شاخص روحیه کاری

   ۴-۹-۳- بهره وری ارزش افزوده

   ۴-۹-۴- بهره وری کارگران

   فصل پنجم -مدیریت بر مبنای هدف

   ۵-۱- انواع روشهای مدیریت

   ۵-۲- منظور و مقصود از M.B.O

   5-3- مراحل مدیریت بر مبنای هدف

   ۵-۳-۱- تعیین نقشها و مأموریتها

   ۵-۳-۲- اقدامات و نتایج مورد انتظار

   ۵-۳-۳- تعیین شاخصها

   ۵-۳-۴- تعیین هدفها

   ۵-۳-۵- طرحهای عملیاتی

   ۵-۳-۶- کنترل

   ۵-۴- لزوم تعریف نقشها و مأموریتها

   ۵-۵- تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار

   ۵-۶- شناخت و تعیین شاخصهای اثربخشی

   ۵-۷- انتخاب و تعیین هدفها

   ۵-۷-۱- دسته بندی هدفها براساس اولویت

   ۵-۸- تهیه طرح عملیاتی

   ۴-۸-۱- برنامه ریزی اجرایی

   ۵-۸-۲- تنظیم برنامه اجرایی:

   ۵-۸-۳- برنامه ریزی زمانی

   ۵-۸-۴- بودجه بندی

   ۵-۸-۵- تعیین مسئولیتها

   ۵-۸-۶- بازنگری اصلاح

   ۵-۸-۷- ایجاد مکانیسمهای کنترل

   ۵-۹- تعیین استانداردها

   ۵-۱۰- اثرات تکنیک M.B.O

   فصل ششم -بهره وری و شاخصهای مهم در اندازه گیری آن

   ۶-۱-مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی

   ۶-۲- مفهوم بهره وری

   ۶-۳- شاخصهای بهره وری

   ۶-۳-۲- بهره وری سرمایه

   ۶-۳-۳- بهره وری مواد اولیه

   ۶-۳-۴- بهره وری انرژی

   ۶-۳-۵- محاسبه بهره وری کل

   ۶-۴- مدیریت بهره وری

   ۶-۵- سطوح بهره وری

   ۶-۶- بهره وری و رقابت

   ۶-۷- ارتقاء بهره وری

   ۶-۸- طرح ریزی واحدهای صنعتی

   ۶-۹- مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی

   نتیجه گیری

   ۱-۱ دلایل موفقیت مدیران:

   دلایل موفقیت مدیران در جهان عبارتند از: ۱- صداقت ۲- جدّیت و سخت کوشی ۳- توانایی کار با مردم. سایر پارامترها عبارتند از: مهارت در برنامه ریزی و سازماندهی – تخصص حرفه ای – ایجاد انگیزه در پرسنل – هدایت و رهبری مؤثر – انعطاف پذیری – هوشیاری و درک موقعیت – قضاوت منصفانه

   ۱-۲- مکتب نئوکلاسیک یا روابط انسانی یا مدیرت ژاپنی:

   بنیانگذار این نظریه آقای مایو استاد دانشگاه هاروارد همزمان سرپرست برنامه های تحقیقاتی وستر الکتریک شهر شیکاگو و قبل از مرگ مشاور صنعتی دولت بریتانیا بود او اعتقاد دارد کارکنان سازمان پیچ و مهره و یا لوازم کار نیستند. هویت و روحیه بخشیدن بر آنها می تواند اثرات شگفتی در کمیت و کیفیت تولید داشته باشد.

   تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک:‌

   طرفدارن مدیریت نحوه کلاسیک توجه خاصی به انسان دارند و دیدگاه ماشین به این پارامتر در سازمان ندارند. اما طرفداران مدیریت علمی به افراد سازمان با دید اقتصادی نگاه می کنند و عقیده دارند افراد صرفاً تحت تأثیر انگیزه های مادی قرار می گیرند. احساس غرور و برتری، شخصیت و هویت دادن به افراد در مدیریت علمی جایگاهی ندارد.

   ۱-۳- مکتب سیستمهای اجتماعی:

   این روش بر مبنای ریاضیات کاربردی، ‌مدلهای ریاضی، علوم هندسی و کامپیوتر بود. پایه گذار این مکتب آقای هربرت سایون، سازمان را بعنوان یک سیستم وفاق پذیر تعریف کرد که بقائش منوط به تعدیل در مقابل تغییرات محیط خارج است. هر سیستم دارای ورودی و خروجی می تواند باشد ورودی می تواند پول، نیروی انسانی، انرژی، اطلاعات و هر نوع تقاضا یا نیاز باشد و خروجی می تواند محصول، نیروی انسانی متخصص، اطلاعات و یا هر نوع عرضه باشد. برای تبدیل ورودی به خروجی مجموعه فعالیتها انجام می شود که به آن پردازش می گویند.

   ۱-۴- روشهای مدیریت:‌

   1- مدیریت مبتنی بر هدف: در این شیوه مدیریت اهدافی بین مدیر و کننده کار معین می شود، اهدافی که ضمن عملی بودن قابل اندازه گیری و ارزیابی نیز باشند. سپس برنامه ریزی هماهنگ و دقیقی با در اختیار داشتن ابزار قابل دسترس طراحی می شود. اساس این روش بر دسترسی بر اهداف تعیین شده، بطوریکه در محدوده زمانی خاصی بکمک تمام ابزار ممکن اهداف تحقق بیابد (در این روش مدیریت قبل از توجه به نیازهای فردی به نیازهای سازمانی توجه می شود و هرگونه تغییر در وظایف، روابط و مسئولیتها براساس اهداف سازمان شکل می گیرد) شعار اصلی طرفداران این روش مدیریت اینست که: هدف وسیله را توجیه می کند.

   ۲- مدیریت اقتضائی: طرفداران این نظریه اعتقاد دارند شرایط این محیط روش مدیریت را دیکته می کند، استفاده از هر سبک مدیریت براساس شرایط محیط پی ریزی می شود. بهترین شیوه و رفتار برخورد مدیر، بسته به محیطی است که سازمان در آن قرار گرفته. در این روش مدیریت سازمانها را به دو گروه تقسیم می کنند:

   الف- سازمانهای با تولید کم نیروی متخصص، مشاغل بسیار تخصصی

   ب- سازمانهایی با تولید انبوه، یکنواختی در کارها

   در گروه اول تأکید مدیریت بر جنبه های فنی استوار است، بنابراین مکتب نئوکلاسیک (اخلاقی) توصیه می شود.

   در گروه دوم با توجه به وسعت کار، مدیریت کلاسیک یا علمی توصیه می شود. همچنین می توان بسته به شرایط محیط بعضاً از مدیریت کلاسیک یا نئوکلاسیک تواماً استفاده کرد.

   ۳- مدیریت ترکیبی: طرفداران این روش مدیریت اعتقاد دارند بایستی دو مکتب مدیریت را با یکدیگر ترکیب کرد و ضمن توجه به اهداف سازمان به روابط انسانی نیز توجه داشت.

   در این روش مدیریت شبکه ای از وظایف مدیر و روابط اجتماعی او ترسیم می کند.

   ۴- نظریه مدیریت مقداری: از ریاضیات در حل معزلات سازمان استفاده می شود مدیری که به این سبک اعتقاد داشته باشد از این طریق ع

  • سایز : ۷۸ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۶۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20641

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/0cVRl
<<ادامه  مجموعه کتاب های اکتشاف معدن (اصول اکتشاف مواد معدنی)