دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ 0 By
  • نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات ۸۷ صفحه حجم ۱۲۰۰ کیلوبایت چکیده مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه یک استاندارد است که توسط موسسه PMI منتشر شده است و هدف آن ارایه مدلی است که سازمان ها بتوانند براساس آن سطح بلوغ مدیریت پروژه خود را ارزیابی کنند
  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
   تعداد صفحات : ۸۷ صفحه
   حجم : ۱۲۰۰ کیلوبایت
   چکیده

   مدل بلوغ مدیریت سازمانی تحقیق یک استاندارد است که توسط موسسه PMI منتشر شده است و هدف آن ارایه مدلی است که سازمان ها بتوانند براساس آن:
   سطح بلوغ مدیریت تحقیق خود را ارزیابی کنند
   زمینه های بهبود متناسب با خود را شناسایی کرده و خود را ارتقا دهند.
   آنچه OPM3 را از سایر مدل های مشابه متمایز می سازد ارایه راهکارهای برتر متعددی است که امکان سنجش و الگو برداری را برای سازمان ها فراهم می آورند.

   واژه های کلیدی :
   بلوغ سازمانی، توسعه سیستم، چالش، فرایند، پیاده سازی.

   فهرست مطالب
   چکیده
   فصل اول : کلیات
   مقدمه. ۲
   ۱-۱- مفاهیم اولیه مدل های بلوغ.. ۲
   ۱-۲- اهداف ارزیابی بلوغ معماری سازمانی عبارتند از: ۳
   ۱-۳- تاریخچه مدل بلوغ توانایی Capability Maturity Model 5
   ۱-۴- مدل های مرتبط با مدل بلوغ توانایی Capability Maturity Model 5
   ۱-۵- مدل بلوغ توانایی معماری فناوری اطلاعات… ۵
   ۱-۵-۱- مدل بلوغ توانایی مجتمع ۶
   ۱-۶- طراحی اهداف و منافع CMMI. 7
   ۱-۶-۱- طراحی اهداف… ۷
   ۱-۶-۲- منافع. ۸
   ۱-۶-۳- CMMI چیست… ۸
   ۱-۶-۴- مدل بلوغ توانایی معماری CMMI. 9
   ۱-۶-۵- روش ارزیابی استاندارد مدل بلوغ توانایی مجتمع جهت بهبود فرآیندی.. ۱۰
   ۱-۷- مدل بلوغ معماری سازمان های توسعه یافته. ۱۰
   ۱-۸- مدل بلوغ معماری خدمت گرا ۱۲
   ۱-۹-مدل بلوغ بلوغ.. ۱۲
   ۱-۱۰- سطوح مراحل بلوغ.. ۱۶
   ۱-۱۰-۱- مراحل بلوغ – سطح صفر. ۱۶
   ۱-۱۰-۲- مراحل بلوغ – سطح یک….. ۱۶
   ۱-۱۰-۳- مراحل بلوغ – سطح دو. ۱۶
   ۱-۱۰-۴- مراحل بلوغ – سطح سه. ۱۷
   ۱-۱۰-۵- مراحل بلوغ – سطح چهار. ۱۷
   ۱-۱۰-۶-مراحل بلوغ – سطح پنج.. ۱۸
   ۱-۱۱-مدل بلوغ مدیریت سازمانی تحقیق ( OPM3 ). 21
   ۱-۱۲-چرا ( OPM3 ) ؟. ۲۱
   ۱-۱۳-منظور از بلوغ مدیریت تحقیق ۲۲
   ۱-۱۴-مدیریت سازمانی تحقیق ۲۲
   ۱-۱۵-ابعاد اصلی مدیریت سازمانی تحقیق. ۲۳
   ۱-۱۶-منظور از بهبود فرآیند در مدیریت سازمانی تحقیق. ۲۴
   ۱-۱۷- منظور از بلوغ مدیریتی سازمانی تحقیق ۲۴
   ۱-۱۹- اجزای مدل ( OPM3 ) – راهکارهای برتر. ۲۵
   ۱-۱۹-۱- راهکارهای برتر توانمندسازهای سازمانی ۲۶
   ۱-۱۹-۲- نمونه راهکارهای برتر توانمند سازهای سازمانی.. ۲۶
   ۱-۲۰-اجزای مدل (OPM3 ) – توانمندی.. ۲۷
   ۱-۲۰-۱-ارتباط میان راهکار برتر و توانمندی.. ۲۷
   ۱-۲۰-۲-اجزای مدل ( OPM3 ) – نتیجه. ۲۷
   ۱-۲۰-۳-اجزای مدل OPM3 – شاخص کلیدی عملکرد KPI. 28
   ۱-۲۱- شمای کلی چرخه ( OPM3 ). 29
   ۱-۲۱-۱- چرخه ( OPM3 ) – دانش…. ۳۰
   ۱-۲۱-۲-چرخه ( OPM3 ) – ارزیابی.. ۳۰
   ۱-۲۱-۳- چرخه ( OPM3 ) – بهبود. ۳۰
   ۱-۲۱-۴- چرخه ( OPM3 )- بازگشت به ارزیابی و بهبود. ۳۱
   ۱-۲۲- بکارگیری مدل( OPM3 ). 31
   فصل دوم : مدیریت تحقیق
   مقدمه. ۳۵
   ۲-۱- تاریخچه مدیریت تحقیق. ۳۵
   ۲-۲- تعاریف مدیریت تحقیق ازدیدگاههای مختلف…. ۳۶
   فصل سوم : بکارگیری ، مزایا و محدودیت های مدیریت تحقیق
   مقدمه. ۴۱
   ۳-۱- اقدامات مدیریتی.. ۴۱
   ۳-۲-وظایف مدیریت تحقیق. ۴۲
   ۳-۳-کاربردهای مدیریت تحقیق. ۴۲
   ۳-۴-فواید ومحدودیتهای تحقیق. ۴۳
   فصل چهارم : فرایندهای تحقیق
   مقدمه. ۴۷
   ۴-۱- فرایندهای تحقیق. ۴۷
   ۴-۲-فرایندهای مدیریت تحقیق. ۴۷
   ۴-۳-فرایندهای تهیه محصول تحقیق. ۴۷
   ۴-۴-گروههای فرایند.. ۴۷
   ۴-۵-فرایندهای آغازین.. ۴۷
   ۴-۶-فرایندهای برنامه ریزی.. ۴۸
   ۴-۷-فرایندهای برنامه ریزی.. ۴۸
   ۴-۸-فرایندهای اجرایی.. ۴۸
   ۴-۹-فرایندهای کنترلی.. ۴۸
   ۴-۱۰-فرایندهای اختتامی.. ۴۸
   ۴-۱۱-تعامل بین فرایندها ۵۰
   ۴-۱۲-فرایندهای اصلی وعمده. ۵۰
   ۴-۱۳-فرایندهای فرعی وکمکی.. ۵۱
   ۴-۱۴-فرایندهای اجرایی.. ۵۲
   ۴-۱۵-فرایندهای کنترلی.. ۵۲
   ۴-۱۶-فرایندهای اختتامی.. ۵۳
   فصل پنجم : مدیریت بلوغ مدیریت سازمانی تحقیق OPM3
   مقدمه. ۵۵
   ۵-۱-مدل بلوغ سازمانی مدیریت تحقیق OPM3. 56
   ۵-۲-مفاهیم بنیادی.. ۵۸
   ۵-۲-۱-هدف و محدوده opm3. 58
   ۵-۲-۲-پیاده سازی استراتژی از طریق تحقیق. ۵۹
   ۵-۳- بلوغ سازمانی.. ۶۰
   ۵-۴- معرفی گام های opm3. 61
   ۵-۵-نرم افزار(P3) Primavera Project Planner. 63
   ۵-۶-مدل بلوغ سازمانی مدیریت تحقیق (OPM3). 64
   ۵-۶-۱-فرایند توسعه OPM3. 64
   ۵-۶-۲- شناخت اجزای مدلOPM3. 65
   ۵-۶-۲-۱-راهکاربرتر (Best Practice). 65
   ۵-۶-۲-۲-توانمندیها (Capabilities). 66
   ۵-۶-۲-۳-نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری (KPIS). 66
   ۵-۶-۳-راهکارهای برتر opm3. 66
   ۵-۷-دسته بندی – نظراجمالی.. ۶۷
   ۵-۸-دسته بندی PPP.. 70
   ۵-۹-دسته بندی (SMCI). 70
   ۵-۱۰-گامهای OPM3 بطورخلاصه. ۷۰
   ۵-۱۱-ورود به روند بهبود. ۷۱
   ۵-۱۲-خلاصه ونتیجه گیری.. ۷۲
   فصل ششم : فرایند برنامه ریزی محدوده تحقیق ورودهای آن
   ۶-۱-فرایندبرنامه ریزی محدوده تحقیق وورودیهای آن.. ۷۶
   ۶-۲-ورودیهای برنامه ریزی محدوده. ۷۶
   ۶-۳-خروجیهای فرایندآغاز. ۷۷
   ۶-۴-فرایند آغاز. ۷۷
   ۶-۵-ابزارهاوتکنیکهای فرایند کنترل کلی تغییرات… ۷۸
   ۶-۶-خروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات… ۷۹
   ۶-۷-فرایند کنترل کلی تغییرات : ۷۹
   ۶-۸-ورودیهای فرایندکنترل کلی تغییرات… ۷۹
   ۶-۹-ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه تحقیق. ۷۹
   ۶-۱۰-خروجیهای فراینداجرای برنامه تحقیق. ۸۰
   ۶-۱۱-فراینداجرای برنامه تحقیق. ۸۰
   ۶-۱۲-فرایندتهیه برنامه تحقیق: ۸۱
   ۶-۱۳-مدیریت فرایندهای تحقیق. ۸۱
   ۶-۱۴-ارتباط فرایندها ۸۲
   ۶-۱۵-تشریح مفاهیم.. ۸۲
   فهرست منابع. ۸۴

  • سایز : ۲.۵۷ مگا بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۸۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID20597

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/bMQ57
<<ادامه  پروژه جامع كاربرد نرم افزار رایانه