ارزیابی میزان تغییرات پوشش زمین و کاربری های مربوطه در بازه های زمانی سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ میلادی در پهنه شمالی شرقی استان قم(شهرستان قم)

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ 0 By

ارزیابی میزان تغییرات پوشش زمین و کاربری های مربوطه در بازه های زمانی سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ میلادی در پهنه شمالی شرقی استان قم(شهرستان قم)


گسترش شهر فرایند اجتناب ناپذیری است که به علل مختلف در پهنه های پوششی زمین رخ می دهد و سبب ایجاد آثار زیستی و تخریبی مختلفی در پوشش زمین می شود. استفاده از ویژگی های خاص جغرافیایی زمین از جمله استفاده از دریاچه ها و رودخانه ها و آب های زیر زمینی تا استفاده از مراتع و تخریب هایی که در راستای دستیابی به سنگ ها و مواد آلی ارزشمند صورت می گیرد، همگی به گونه ای سبب تخریب پوشش زمین به واسطه کاربری اراضی بوده است. بخش شمال شرقی استان قم و شهرستان قم(نواحی مرکزی استان قم) از جمله محدوده هایی به شمار می رود که با روند تغییرات عمده پوششی زمین رو به رو است. هدف این پژوهش ارزیابی میزان تغییرات پوشش زمین و کاربری های مربوطه در بازه های زمانی سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ میلادی در پهنه شمالی شهرقی استان قم بوده است. ماهیت پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی تحلیل مبتنی بر تحلیل های فضایی و مکانی و استفاده از تصاویر ماهواره لندست بوده است. نرم افزار های مورد استفاده در پژوهش GIS و TerrSet بود. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر میزان تغیییرات عمده در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ به نسبت ۱۰ سال قبل بوده است و ع …

FileHub ID : FileSell-2147393

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/SAi0M
<<ادامه  جزوه معماری اسلامی 1 دکتر حشمت اله متدین دانشگاه تهران