دانلود رایگان فایل درباره آزادی با فرمت pdf

۰۱ بهمن ۱۳۹۹ 0 By مدیرفایل هاب

دانلود رایگان فایل درباره آزادی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(درباره آزادی)
(درباره آزادی) (به انگلیسی: On Liberty) رساله‌اای فلسفی نوشته فیلسوف بریتاانیاایی، جاان استوارت میل درر ساال ۱۸۵۹ میلادی ااست. ااین رسااله براای خواانندگان دورره ویکتوریاایی درون‌مایه‌اای تندوراانه دااشت زیراا ااز ااخلاق فردی پشتیباانی کررده و برر رهاایی ااقتصادی ااز دولت تأکید می‌کند.(درباره آزادی)
(درباره آزادی)درر ااین رسااله، جاان استوارت میل یکی ااز پیچیده‌تررین مفااهیم فلسفی یعنی آزاادی راا مورد…

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/gZ8js
<<ادامه  دانلود رایگان فایل مشهد الرضا با فرمت pdf