آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ


در زﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز- اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ-ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ودﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﻄﺮ ﻧﺎک آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی و اﻧﻔﺠﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی و از دﯾﺮ ﺑﺎز در ﺻﺪددﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راه ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮد ﺣﺮﯾﻖ وﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ . از اﯾﻦ رو ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﻬﺰ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ) از ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش ﻣﺮدﻣﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺎ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎ وداﻧﺸﮑﺪه ( ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ورزﯾﺪه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ وﻣﻘﺎﺑﻞه ﺑﺎ ﺧﻄﺮات اﻗﺪام ﻧﻤﻮداﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ آﺗﺶ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ ای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐاره از آن در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد در ﺻﺤﻨﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  …

FileHub ID : FileSell-2138394

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/ISFEq
<<ادامه  گیاه آویشن و خصوصیات و خواص آن

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن