آشنایى اجمالى با مرکز آزمایشگاهى پزشکى قانونى کهریزک

سـازمان پزشـکی قانونی از جمله سـازمان های زیرنظر قوه قضائیه می باشـد که آشـنایی با ابعـاد مختلـف آن بـرای متقاضیان قضاوت امری ضروری محسـوب می شـود. گروهی از طالب مرکـز آموزش های تخصصی فقه، وابسـته به مدرسـه علمیـه حضرت ولیعصر)عج(، در راسـتای ارتقای سـطح حقوقی طالب خویش و آشـنایی بیشـتر با دسـتگاه های مرتبط با قوه قضائیه، در تاریخ )۳۰/۱۰/۹۳ ،)از مرکز تحقیقات و آزمایشـگاهی سـازمان پزشکی قانونی در کهریزک بازدید کردنـد. آنچـه در ادامـه خواهـد آمـد، گزارشـی از این بازدید وجایگاه پزشـکی قانونـی کهریزک، وظایـف آن و فرآیند معاینات مربوطه می باشـد …

FileHub ID : FileSell-2138347

لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/Po3Lg
<<ادامه  Ucuncu Ders) - نسخه تصویری آموزش هیتیت 1-درس اسوم

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن