• بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد
  • بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

   چکیده
   پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه ۲۴۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(۱۲۰ نفر) و افراد عادی ۱۲۰ نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(۱۹۹۶) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(۱۹۹۸) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.

   فهرست مطالب:

   فصل اول: کلیات ۲

   مقدمه ۳

   اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

   هدفهای پژوهش ۶

   سوالات پژوهش ۶

   تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی ۹

   حل مساله ۹

   فشار روانی ۹

   افیون یا مواد مخدر ۱۰

   متغیرهای تحقیق ۱۴

   وابستگی به مواد مخدر ۱۴

   سبکهای حل مساله ۱۵

   مقابله ۱۵

   فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین ۱۶

   ۱- چشم انداز تاریخی سود مصرف مواد ۱۷

   ۲-جنبه های اجتماعی اعتیاد ۱۷

   ۳- میزان شیوع ۱۸

   ۴- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد ۱۹

   ۵- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی ۱۹

   ۶- دیدگاه اجتماعی ۲۰

   ۷- دیدگاه روان تحلیلی ۲۱

   ۸-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری ۲۱

   ۹- استرس یا فشار روانی ۲۲

   ۱۰- تحول تاریخی تعریف فشار روانی ۲۳

   ۱۱- تعریف استرس ۲۷

   ۱۲- از استرس تا مقابله ۲۸

   ۱۳- تاریخچه مقابله ۳۰

   ۱۴- تعریف مقابله ۳۱

   ۱۵- حل مساله ۳۳

   ۱۶- تعریف حل مساله و کاربرد های آن ۳۴

   ۱۷- پیشینه پژوهشهای انجام یافته ۳۶

   ۱۸- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته. ۳۹

   فصل سوم: ۴۱

   ۱- روش پژوهش ۴۲

   ۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ۴۲

   ۴- مقایسه شیوه حل مساله ۴۵

   ۵- روشهای آماری ۴۶

   ۶- شیوه اجرای پژوهش ۴۷

   فصل چهارم: نتایج ۴۸

   ۱-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها ۵۸

   ۲- همبستگی بین متغیرها ۶۲

   فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها ۶۶

   ۱- نتیجه گیری و بحث ۶۷

   ۲- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش ۷۰

   ۳- محدودیت های پژوهش ۷۴

   ۴- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر ۷۵

   ضمائم ۷۶

   مقایسه شیوه حل مساله ۷۷

   پرسشنامه راه های مقابله ۸۰

   منابع فارسی ۸۸

   منابع انگلیسی ۹۱

   فهرست جداول

   فصل چهارم

   جدول۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی ۴۹

   جدول ۲-۴ ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن ۱۹۸۵) ۵۰

   جدول ۳-۴ میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای ۵۱

   جدول ۴-۴ آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی ۱۳۷۸) ۵۲

   جدول ۵-۴ ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر ۵۶

   جدول ۶-۴ ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی ۱۳۷۷)) ۵۷

   جدول ۷-۴ ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر. ۵۷

   فصل پنجم

   جدول ۱-۴ مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد ۵۹

   جدول۲-۴ مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد. ۶۲

   جدول ۳-۴۵ ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها. ۶۴

  • سایز : ۷۷ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۹۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15253

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/R4YYk
<<ادامه  چگونه توانستم اعتماد به نفس محمد امین دانش آموز پایه اول آموزشگاه شهید قدوسی کرک علیا را بالا ببرم؟

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن