• بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی فرمت فایل اصلی پایان نامه doc حجم فایل ۱۸۴ KB تعداد کل صفحات ۱۰۶ صفحه
  • بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن – تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

   فرمت فایل اصلی تحقیق : doc

   حجم فایل : ۱۸۴ KB

   تعداد کل صفحات : ۱۰۶ صفحه

   این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز تحقیق ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این تحقیق را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

   چکیده تحقیق و پژوهش

   با بررسی روند تدریجی و تکاملی مدیریت امور کارکنان و اداره انسانی در دهه‌های ۱۹۷۰و۱۹۸۰م به نگرشی برخورد می‌نمائیم که مقوله فرهنگ را به عنوان عنصر اصلی در مباحث مدیریت منابع انسانی مطرح نمودند.

   توجه به فرهنگ سازمانی به طور نسبی توسط متخصصان رفتار سازمانی مطرح شد، اما بستر اصلی آنرا باید در مطالعات تجربی سازمان یافت.

   یکی از این نوع کارها، ارائه کتاب هنر مدیریت ژاپنی توسط پاسکال و آتوس می‌باشد. این مطالعه به راز موفقیت ژاپنی‌ها بر مبنای خلق فرهنگ سازمانی قدرتمند که بین کارکنان، مدیران، و کارکنان به تعامل تأکید داشته و ناشی از علایق مشترک در کسب کمال سازمانی می‌باشد، اشاره دارد.

   مطالعه دیگر کتاب در جستجوی کمال «پیترز و واترمن» می باشد. آنان به این نتیجه رسیدند که رهبر نه تنها جنبه های ملموس و منطقی سازمان نظیر ساختار و فن‌آوری را ایجاد می‌کند بلکه باید خالق ایدئولوژی‌ها، عقاید، زبان، مراسم و شعائر باشد (سید جوادین، ۱۳۸۱، ص۶۰-۶۱). اهمیت فرهنگ تابد آنجاست که عنوان می‌کنند موفقیت هر عمل و رفتاری در سازمان بسته به همسویی آن با هنجارهای فرهنگی دارد، در غیر اینصورت محکوم به شکست است، در صورت عدم تطابق و سستی فرهنگ بایستی به تغییر ارزش‌های آن همت گمارد. (ممی‌زاده، ۱۳۷۵، ص۷۴)

   این تحقیق بر آن است که با بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی های اصلی آن توجه مدیران را به بخش مهمی از سازمان که شامل جنبه های غیررسمی سازمان می‌باشدجلب نماید تا در برنامه ریزی ها و اداره موثر و کارای سازمان از این عنصر مهم و حیاتی غفلت نشود.

   فهرست تحقیق و پژوهش

   فهرست مطالب

   فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   چکیده …………………………‌……………………………………..

   فصل اول: کلیات تحقیق

   ۱-۱ مقدمه……………………………………………………. ۲

   ۲-۱ عنوان تحقیق……………………………………………………………. ۳

   ۳-۱ بیان مسئله تحقیق…………………………………………………. ۳

   ۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………….. ۴

   ۵-۱ اهداف تحقیق……………………………………………………….. ۵

   ۶-۱ سؤالات تحقیق………………………………………………………. ۶

   ۷-۱ متغیرهای عملیاتی تحقیق……………………………………………. ۷

   ۸-۱ تعریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم……………………………………. ۹

   ۹-۱ قلمرو تحقیق………………………………………………………. ۱۰

   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   ۱-۲ مقدمه………………………………………………… ۱۲

   ۲-۲ مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی……………………………….. ۱۳

   ۳-۲ عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی……………………………… ۱۵

   ۴-۲ نحوه شکل‌گیری فرهنگ‌ها………………………………………. ۱۶

   ۱-۴-۲ بنیان‌گذاران سازمان…………………………………………. ۱۷

   ۵-۲ ابعاد معروف فرهنگ…………………………………………….. ۱۷

   ۶-۲ عناصر اساسی فرهنگ سازمانی…………………………………. ۱۹

   ۷-۲ راه‌های شناسایی فرهنگ سازمانی…………………………….. ۲۱

   ۸-۲ تکوین فرهنگ سازمانی……………………………………….. ۲۳

   ۹-۲ انواع فرهنگ سازمانی (تقسیم‌بندی‌های رایج فرهنگ سازمانی ) ۲۴

   ۱-۹-۲ فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ……………………………… ۲۴

   ۲-۹-۲ فرهنگ قوی و ضعیف…………………………………….. ۲۶

   ۳-۹-۲ فرهنگ‌های مثبت و منفی………………………………… ۲۷

   ۱۰-۲ استراتژی و فرهنگ………………………………………. ۳۰

   ۱-۱۰-۲ فرهنگ انعطاف‌پذیری………………………………… ۳۱

   ۲-۱۰-۲ فرهنگ مأموریتی…………………………………….. ۳۲

   ۳-۱۰-۲ فرهنگ مشارکتی…………………………………….. ۳۲

   ۴-۱۰-۲ فرهنگ بوروکراتیک…………………………………. ۳۳

   ۱۱-۲ الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی……………….. ۳۴

   ۱-۱۱-۲ مدل پارسونز………………………………………… ۳۴

   ۲-۱۲-۲ چارچوب اوشی………………………………………. ۳۴

   ۳-۱۳-۲ شیوه پیترز و واترمن………………………………. ۳۵

   ۱۴-۲مدیریت فرهنگ سازمان……………………………… ۳۵

   ۱۵-۲ تأثیر فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان…………. ۳۸

   ۱۶-۲ رابطه فرهنگ سازمانی با توانایی‌های مدیریت………. ۳۹

   ۱۷-۲ تأثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی……………………. ۴۰

   ۱۸-۲ تأثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت………….. ۴۱

   ۱۹-۲ فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی OD………….. 43

   20-2 خلاصه‌ای از تحقیق مشابه انجام شده در ارتباط تقریباً نزدیک با موضوع ۴۳

   فصل سوم: طرح تحقیق

   ۱-۳ مقدمه……………………………….. ۴۶

   ۲-۳ نوع روش تحقیق………………………………….. ۴۶

   ۳-۳ جامعه آماری………………………………………. ۴۶

   ۴-۳ حجم نمونه آماری………………………………… ۴۷

   ۵-۳ چگونگی تدوین پرسش‌نامه…………………….. ۴۷

   ۶-۳ روائی و پایائی پرسش‌نامه…………………….. ۵۰

   ۱-۶-۳ روائی………………………………………. ۵۰

   ۲-۶-۳ پایائی………………………………………. ۵۰

   ۱-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش شاخص فرهنگ سازمانی ۵۰

   ۲-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش جو سازمانی….. ۵۱

   ۳-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون شناخت سازمانی………..۵۲

   ۴-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون سنجش قدرت مدیران…………۵۳

   ۷-۳ شیوه جمع‌آوری اطلاعات………………………………………۵۴

   ۸- ۳ روش تجزیه و تحلیل داده ‌ها……………………… ۵۴

   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

   ۱-۴ تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پرسش‌نامه………..۵۶

   ۱-۱-۴ توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه…………..۵۶

   ۲-۱-۴ توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان مورد مطالعه……….۵۷

   ۳-۱-۴ توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان مورد مطالعه ۵۸

   ۴-۱-۴ توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان مورد مطالعه.۵۹

   ۵-۱-۴ توزیع فراوانی نوع بخش شغلی کارکنان مورد مطالعه.۶۰

   ۶-۱-۴ توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان مورد مطالعه…۶۱

   ۷-۱-۴ توزیع فراوانی رده سنی کارکنان مورد مطالعه…………….۶۲

   ۸-۱-۴ توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه……….۶۳

   ۲-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی پرسشنامه………………۶۴

   ۱-۲-۴ توزیع پراکندگی هویت سازمانی……………..۶۴

   ۲-۲-۴ توزیع پراکندگی تعهد گروهی………………….۶۵

   ۳-۲-۴ توزیع پراکندگی ترغیب و ثبات نظام اجتماعی………۶۶

   ۴-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص جهت‌دهی به رفتار اجتماعی…….

   ۵-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص ساختار کار………۶۸

   ۶-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص مسئولیت‌پذیری……………۶۹

   ۷-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص اعطای پاداش‌ها و نظام ترفیع…………….۷۰

   ۸-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص ریسک یا خطرپذیری……………..۷۱

   ۹-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص صمیمیت…………………۷۲

   ۱۰-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص حمایت کار……………..۷۳

   ۱۱-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص ضوابط و کنترل کار…….۷۴

   ۱۲-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص برخورد یا تعارض…….۷۵

   ۱۳-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص هویت سازمانی……..۷۶

   ۱۴-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص شناخت اهداف سازمان..۷۷

   ۱۵-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص عملکرد سازمانی………..۷۸

   ۱۶-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص نحوه رهبری و مدیریت…….۷۹

   ۱۷-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت مرجعی………………۸۰

   ۱۸-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت تخصصی………۸۱

   ۱۹-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت قانونی…………۸۲

   ۲۰-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت پاداش…………۸۳

   ۲۱-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت قهری………….۸۴

   ۳-۴ آزمون فرضیات……………………………………..۸۵

   ۱-۳-۴ مقایسه شاخص‌های عوامل فرهنگ سازمانی……..۸۵

   ۲-۳-۴ مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان……………۸۶

   ۳-۳-۴ مقایسه شاخص‌های شناخت سازمانی…………….۸۶

   ۴-۳-۴ مقایسه شاخص‌های جو سازمانی…………………۸۸

   ۴-۴ مقایسه فرهنگ سازمانی به لحاظ کلیه مؤلفه‌ای مورد مطالعه۹۰

   فصل پنجم: یافته‌ها و پیشنهادات

   ۱-۵ بحث و بررسی یافته……………………..۹۲

   الف) نتایج توصیف داده‌ها…………………………….۹۲

   ب) نتایج تحلیل داده‌ها……………………………….۹۴

   ۲-۵ پیشنهادات…………………………………….۹۷

   محدودیت‌های تحقیق……………………………..۱۰۱

   پیوست :

   ضمائم……………………………………………………………….

   قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش

   ۱-۲- مقدمه

   سالهاست که محققان و صاحب نظران در پی شناخت و شنا سایی یک متغیر سیستمی در سازمان بنام فرهنگ سازمانی می باشند. این متغیر به طور حتم در سازمان وجود دارد ولی آن را به راحتی نمی‌توان تعریف نمود. اما افراد برای معرفی سازمان از عبارات و اصطلاحات و کلمه‌های مشابه استفاده می‌کنند ما این متغیر مهم و اساسی را فرهنگ سازمانی می‌نامیم. همان‌گونه که افراد دارای شخصیتهای متفاوت می باشند سازمان ها هم همانند انسان دارای ویژگی‌هایی است.

   که این ویژگی‌ها می‌توانند به صورت صمیمی، خلاق، نوآور یا محافظه کار باشند براساس همین ویژگی می‌توان نگرش‌ها و رفتارهای کسانی را که درون این سازمانها هستند، پیش بینی نمود. (رابینز، ۱۳۸۰، ص۳۷۱)

   به بیان دیگر سازمان ها هم فرهنگ‌هایی دارند که بر نوع رفتار اعضاء اثر می‌گذارد و یا نوع رفتار آنان را تعیین می‌نماید. اگر چه موضوع فرهنگ و نقش آن در هدایت جوامع از دیر باز مورد توجه جامعه‌شناسان قرار داشته اما موضوع فرهنگ سازمانی دیدگاهی جدید در عرصه دانش مدیریت است. تحقیق دانشمندان و صاحب نظران روی دلایل شکست و موفقیت سازمان‌ها در طی دهه‌های گذشته بیانگر نقش عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت این سازمان‌ها بوده است شرکت‌های آی. بی. ام. سیرز، جنرال موتورز برای حل مسأله‌ها و مشکلات خود کوشیده‌اند تا فرهنگ حاکم بر سازمان را تغییر دهند و بدین وسیله موفقیت شرکت را تضمین نمایند. (دفت، ۱۳۷۸ص ۳۹۳)

   در این فصل برای شناخت فرهنگ سازمانی به بررسی ادبیات موضوع می‌پردازیم.

   ۲-۲ –مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی:

   فرهنگ‌culture)) به معنای ارزش ها، هنجارها، سنتها، آداب و رسوم که این ویژگی‌ها در جوامع انسانی متفاوت است. ما با فرهنگ به دنیا نمی‌آییم، بلکه در اجتماعی به دنیا می آییم که خود فرهنگش را به ما می‌آموزد. ما فرهنگ را از کسان دیگری که در اطراف ما یا در محیط هستند، یاد می‌گیریم. در واقع فرهنگ اکتسابی است و به وجوه مشترک انجام کار در یک جامعه خاص دلالت دارد. این وجوه عواملی چون نحوه تغذیه افراد، پوشش، احترام به یکدیگر و تربیت فرزند را در بر می‌گیرد. ترکیب این عوامل باعث می‌شود که مثلاً فرهنگ کانادا و پاکستان متمایز از انگلستان و الجزایر باشد.

   هر چند استعمال فرهنگ در متون علمی جامعه شناسی و انسان شناسی امروز از وسعت و گستردگی بسیاری برخودار است، اما معانی جدید فرهنگ ( culture )با معانی پیشین آن ارتباط چندانی ندارد . واژه فرهنگ ریشه لاتین دارد و به معنای کشت و کار یا پرورش است و هنوز در اصطلاحات کشاورزی (Agriculture) و باغداری به همان معنا به کار می رود. در زبان‌های رومانیایی و انگلیسی تا دیر زمانی واژه تمدن(civilizations) را به جای فرهنگ به کار می‌بردند و از آن، معنای پرورش، بهسازی، تهذیب، پیشرفت اجتماعی استنباط می کردند از نیمه قرن هجدهم، فرهنگ در مفهوم جدید آن به کار می رود.

   نخستین تعریف جامع و علمی از فرهنگ را ادوارد بارنت تیلور در سال ۱۸۷۱م ارائه نمود. او در تعریف انسان شناختی خود از فرهنگ می نویسد:«فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگاریش عبارت است از کلیت در هم بافته‌ای شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هرگونه قابلیتها و عاداتی که به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است. ( شریف زاده، ۱۳۷۷، ص۱۱)

   صاحب نظران رشته مدیریت در این مورد اتفاق نظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود یک سیستم که اعضای آن دارای استنباط مشترک از آن هستند، از مجموعه‌ای ویژگی‌های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن‌ها ارج می‌نهد و برای آنها ارزش قائل است. فرهنگ سازمانی یک واژه توصیفی است.

   در تحقیقاتی که روی فرهنگ سازمانی انجام شده، محققان کوشیده‌اند، دریابند که افراد از چه زاویه‌ای به سازمان خود نگاه می کنند: آیا هدفها و عملکرد های مورد انتظار روشن و مشخص هستند؟ آیا سازمان به خلاقیت و نوع‌آوری ارج می نهد و به آن پاداش متناسب می‌دهد؟ و آیا پدیده تعارض را سرکوب می‌کند؟

   برعکس به هنگام سنجش رضایت شغلی سعی می شود تا واکنش فرد نسبت به محیط سازمانی سنجیده شود و به نوع احساساتی مربوط می‌شود که افراد نسبت به انتظارات سازمان، شیوه‌های پرداخت پاداش، روش های دست یازیدن به پدیده تعارض و از این قبیل چیزها دارند. اگر چه این دو پدیده وجوه مشترکی دارند، ولی باید همواره به یاد داشت که عبارت فرهنگ سازمانی یک واژه توصیفی است، در حالی که در مورد رضایت شغلی مساله ارزیابی مطرح است.( رابینز، ۱۳۸۰، صفحات۳۷۲- ۳۷۳ )

   فهرست منابع تحقیق و پژوهش

   ۱- ایران‌زاده، سلیمان «مدیریت فرهنگ سازمانی» (تبریز، چاپ اول، ۱۳۷۷)

   ۲- الوانی، سید مهدی «آیینها و رسوم سازمانی، طریقی در شناخت فرهنگ سازمانی» (مدیریت و توسعه، شماره ۱، تابستان ۱۳۷۸).

   ۳- ایران‌زاده، سلیمان «تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت» (اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۴۸-۱۴۷، آذرماه ۱۳۷۸).

   ۴- استیفن، پی‌رابینز «رفتار سازمانی»، مترجم، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰).

   ۵- الفقیه، مهدی «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی» (تحقیق کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ۱۳۸۲).

   ۶- جان‌آر، شرمرهورن، جمیزجی، وهانت، ریچاردان، ازبورن، «مدیریت رفتار سازمانی» مهدی ایران‌نژاد پاریزی، محمد علی بابایی زکلیکی، محمدعلی سبحان‌اللهی، چاپ دوم، (مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، شهریور ۱۳۷۹).

   ۷- ریچارد، ال‌. دفت «مبانی تئوری و طراحی سازمان» مترجم، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۷۸).

   ۸- زارعی متین، حسن «مدیریت فرهنگ سازمانی»، زمینه، (شماره ۵۱، ۵۲، مهر و آبال ۱۳۷۴).

   ۹- سیدجوادین، سیدرضا «مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان» (تهران، نشر نگاه دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵).

   ۱۰- ساعتچی، محمود «روان‌شناسی کاربردی برای مدیران» (تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ چهارم، ۱۳۷۷).

   ۱۱- ساعتچی، محمود «روان شناسی بهره‌وری» (تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ دوم، ۱۳۷۶).

   ۱۲- شریف‌زاده، فتاح، کاظمی، مهدی، «مدیریت و فرهنگ سازمانی» (تهران، نشر قومس، چاپ اول، ۱۳۷۷).

   ۱۳- صدفی، ذبیح‌اله، بابائی، سکینه «تکنیک‌های خاص تحقیق» (تهران).

   ۱۴- طوسی، محمدعلی «فرهنگ سازمانی» (تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، ۱۳۷۶).

   ۱۵- عطافر، علی «فرهنگ سازمانی و نحوه ایجاد و تحول در آن» (مقاله ارائه شده به سمینار فرهنگ کار، اصفهان، ۱۳۷۷).

   ۱۶- فراهانی، تقی «بررسی فرهنگ‌های مختلف در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان» (تحقیق کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، ۱۳۷۹).

   ۱۷- ممی‌زاده، جعفر «توسعه سازمان» (تهران، انتشارات روایت، چاپ اول، ۱۳۷۵).

   ۱۸- مقیمی، سید محمد «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی» (تهران، نشر ترمه، چاپ اول، ۱۳۷۷).

  • سایز : ۱۸۳ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۰۶
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID15206

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/zAAhc
<<ادامه  دانلود ترجمه مقاله 2015 الزویر با عنوان Design and simulation of a logistics distribution network applying the Viable System Model (VSM)
دسته‌ها: مدیریت

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن