• در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به د
  • در فضای پس از جنگ سرد تا زمان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر تا زمان حال ، رﮊیم های بین المللی بخصوص رﮊیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رﮊیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رﮊیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رﮊیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک ( ۱۹۷۲ ) و سالت دو ( ۱۹۷۹ ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT PTBT سالت ۱و ۲ MTCR استارت ۱ و ۲ و ۳ CWC BWC CFE NATO IAEA SORT ICOC NMD ABM CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

   فهرست مطالب

   چکیده

   فصل اول : کلیات پژوهش

   ۱- طرح مسئله

   ۲- سئوال اصلی

   ۳ – سئوالات فرعی

   ۴ – فرضیه اصلی

   ۵ – قلمرو تحقیق

   ۶ – روش تحقیق

   ۷ – متغیرها

   ۸ – انگیزه انتخاب موضوع

   ۹ – اهداف انتخاب موضوع

   ۱۰ – بررسی ادبیات موجود

   ۱۱ – تعریف مفهومی متغیرها

   ۱۲- تعریف مفاهیم کلیدی

   ۱۳- ساختار تحقیق

   فصل دوم : آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی

   مقدمه

   گفتار اول : اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی

   الف – ساختار گرایان

   ب – پیروان گروسیوس

   ج – ساختار گرایان تعدیلی

   گفتار دوم : بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی

   الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی

   ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی

   ج – ویژگی های رژیم های بین المللی

   د – انواع رژیم های بین المللی

   ه – گروه بندی رژیم های بین المللی

   و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی

   ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری

   گفتار سوم : دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،

   و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

   الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی

   ب – مشکلات ساختی و شکلی

   ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی

   د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی

   ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی

   و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی

   ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی

   نتیجه گیری

   فصل سوم : رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه

   مقدمه

   گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح

   الف – مفهوم امنیت

   ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)

   ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح

   ۱ – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد

   ۲ – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

   گفتار دوم : دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی

   موشکی NMD

   الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک

   ۱ – قرارداد سالت یک

   ۲ – قرار دادسالت دو

   ۳ – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه

   ۴ – قرار داد سورت

   ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و دیدگاههای موافقین و مخالفین آن

   ۱ – سیستم دفاع ملی موشکی NMD و واکنش روسیه به آن.

   ۲ – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD

   ۳ – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات

   ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه ۱۱ سپتامبر

   گفتار سوم : رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC

   الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR

   ب – دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR

   ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC

   د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا

   گفتار چهارم : کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی

   CW – BWC

   الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)

   ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC

   گفتار پنجم : دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT NPT

   الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای

   ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA )

   ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT )

   د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )

   گفتار ششم : رﮊیم امنیتی ناتو ، رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک

   الف – رﮊیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی

   ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رﮊیم امنیتی

   ج – رﮊیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )

   نتیجه گیری

   فصل چهارم : نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران

   مقدمه

   گفتار اول : تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب

   الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای

   ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران

   گفتار دوم : دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران

   الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا

   ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران

   گفتار سوم : اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران

   الف – اتهامات فنی

   ب – تحلیل اقتصادی

   گفتار چهارم : سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر

   الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه

   ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی

   گفتار پنجم : تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران

   نتیجه گیری

   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

   پیوست ها و ضمائم :

   پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال ۱۳۸۵

   پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال ۱۳۸۶

   کتابنامه

   الف ) کتب فارسی

   ب ) مقالات فارسی

   ج ) نشریات فارسی

   د ) جزوات درسی

   و ) تحقیق ها و رساله ها

   ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها

   ی ) منابع انگلیسی

   چکیده انگلیسی

   فهرست جداول

   جدول ۲- ۱ جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی

   کتاب نامه

   الف) کتب فارسی

   ا)- الیوت جفری ورجینالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیک ،‌۱۳۸۱،‌:‌میرحسن رئیس زاده ،‌تهران، انتشارات معین.

   ۲)- اردلانیان فیروز، رژیم بین المللی کنترل فن آوری موشکی، ۱۳۸۵،‌تهران، انتشارات راه نو.

   ۳)- اورلف ولادیمیر،‌کنترل های صادرات هسته ای و موشکی روسیه:‌سیاستها و اقدام ها،‌۱۳۸۶،‌ :‌مریم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.

   ۴)- اسماعیلی محمد حسن و دیگران، جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک :‌ویژگیها،‌صدمات بهداشتی و درمانی ،‌۱۳۶۵،‌شیراز،‌انتشارات وزیری.

   ۵)- احدی مهدی و دیگران،‌عوامل جنگ بیولوژیک،‌۱۳۷۵،‌تهران،‌انتشارات علوی.

   ۶)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون یک زراوخانه،‌۱۳۸۶،‌ سلیمان فرهادیان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.

   ۷)- اجاقلو نسیم الله، پرونده هسته ای ایران، ۱۳۸۴ ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.

   ی- منابع انگلیسی

   ۱- Albright David Hinderstien cory Iran:countdown to showdon vol 6 November and December(2004)

   2. Betzezinski zbigniew Gates Robert Time for a new approach At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).

   3- Bolton John ’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.

   4- cooper David competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut West port (2002).

   5- Dermont J.M.C ’’The killing winds Newyork:Arbor house.(1986).


  • سایز : ۲۷۲ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۴۲۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14751

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/QeEsR
<<ادامه  سازمان پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) و بیداری اسلامی

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن