• ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد
  • دانلود تحقیق مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

   دانلود تحقیق مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

   فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

   تعداد صفحات:۱۸۰

   تحقیق کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

   فهرست مطالب:

   فصل اول – طرح تحقیق
   مقدمه۲
   بیان مسأله۳
   ضرورت و اهمیت پژوهش۵
   اهداف پژوهش۷
   هدف کلی پژوهش۷
   اهداف ویژه پژوهش۷
   فرضیه های پژوهش۸
   فرضیه اصلی پژوهش۸
   فرضیه های فرعی پژوهش۸
   پیش فرض های پژوهش۹
   محدودیت های پژوهش۹
   تعاریف نظری۱۱
   تعاریف عملیاتی۱۳

   فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
   مقدمه۱۷
   بخش اول : مبانی نظری پژوهش۱۸
   -مفهوم تربیت بدنی ۱۸
   -تعریف ورزش۱۹
   -ورزش ۱۹
   -تعاریف ورزش همگانی۲۳
   -مفهوم جهانی ورزش۲۶
   -مفهوم ورزش۲۷
   -کیفیت زندگی۲۹
   -حق به دنبال خوشحالی بودن۳۰
   -انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی۳۱
   -فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی۳۶
   -تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار۳۸
   -طبقه بندی ورزش های همگانی۳۹
   -گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت۴۲
   -تعادل در ورزش۴۳
   -مفهوم فراغت۴۴
   -توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان۴۹
   -فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن۵۴
   -نگرش و چارچوب مفهومی آن۵۷
   -تعریف نگرش۵۸
   -گرایش به ورزش و فعالیت بدنی۵۹
   -انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی۶۱
   -بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش۶۵
   oالف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور۶۵
   oب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور۷۸

   فصل سوم : روش شناسی پژوهش
   مقدمه۹۰
   روش پژوهش۹۱
   جامعه آماری۹۲
   نمونه آماری و روش نمونه گیری۹۳
   ابزار پژوهش۹۶
   متغیرهای پژوهش۹۷
   اعتبار و روایی ابزار پژوهش۹۸
   شیوه جمع آوری داده ها۹۹
   روش های آماری۹۹

   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
   بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق۱۰۲
   الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی۱۰۲

   ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی۱۱۴
   ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی۱۳۲
   د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی۱۳۴
   بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ۱۳۶
   سایر یافته های پژوهش۱۵۱

   فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
   مقدمه۱۶۱
   خلاصه ی پژوهش۱۶۱
   یافته های اصلی پژوهش۱۶۱
   سایر یافته های پژوهش۱۶۳
   بحث و تحلیل و نتیجه گیری۱۶۶
   روش های گسترش ورزش همگانی۱۷۱
   پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش۱۷۳
   پیشنهادات برای محققین دیگر۱۷۳

   منابع و پیوست

   فهرست جداول

   جدول ۱-۲ : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده ۵۵
   جدول ۲-۲: رشد مشارکت مردم آلمان۸۶
   جدول۱-۳: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان۹۵
   جدول ۲-۳: سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی۹۷
   جدول ۱-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت۱۰۲
   جدول ۲-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن۱۰۴
   جدول۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته۱۰۶
   جدول۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل۱۰۸
   جدول۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات۱۱۰
   جدول۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته۱۱۱
   جدول۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز۱۱۲
   جدول۸- ۴ : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت۱۱۴
   جدول ۹-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت۱۱۵
   جدول ۱۰-۴ : توزیع فراوانی عامل اجتماعی۱۱۷
   جدول ۱۱-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی۱۱۸
   جدول ۱۲- ۴ : توزیع فراوانی عامل درمانی۱۲۰
   جدول ۱۳- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی۱۲۱
   جدول ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی۱۲۳
   جدول ۱۵- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی۱۲۴
   جدول ۱۶- ۴ : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها۱۲۶
   جدول ۱۷- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ۱۲۷
   جدول ۱۸- ۴ : توزیع فراوانی عامل اختصاصی۱۲۹
   جدول ۱۹- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی۱۳۰
   جدول ۲۰- ۴ : توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده۱۳۲
   جدول ۲۱- ۴ : میانگین نمرات مربوط به عوامل۱۳۴
   جدول ۲۲- ۴ : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس۱۳۵
   جدول ۲۳- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه اصلی۱۳۷
   جدول ۲۴- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول۱۳۹
   جدول ۲۵- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم۱۴۱
   جدول ۲۶- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم۱۴۳
   جدول ۲۷- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم۱۴۶
   جدول ۲۸- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم۱۴۸
   جدول ۲۹- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم۱۵۰
   جدول ۳۰- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل۱۵۱
   جدول ۳۱- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات۱۵۴
   جدول ۳۲- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن۱۵۶

   فهرست نمودارها

   نمودار ۱-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت۱۰۳
   نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن۱۰۵
   نمودار۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن ۱۰۷
   نمودار۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل۱۰۹
   نمودار۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات۱۱۰
   نمودار۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته۱۱۱
   نمودار۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز۱۱۳
   نمودار۸- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت۱۱۶
   نمودار ۹-۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی۱۱۹
   نمودار ۱۰- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی۱۲۲
   نمودار ۱۱- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی۱۲۵
   نمودار ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ۱۲۸
   نمودار۱۳- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی۱۳۱
   نمودار ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده۱۳۳
   نمودار ۱۵-۴ : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی ۱۳۷
   نمودار ۱۶-۴ :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی۱۳۹
   نمودار ۱۷-۴: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ۱۴۱
   نمودار ۱۸-۴: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ۱۴۳
   نمودار ۱۹-۴: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ۱۴۵
   نمودار ۲۰-۴: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ۱۴۷
   نمودار ۲۱-۴ : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ۱۵۰
   نمودار ۲۲-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل۱۵۳
   نمودار ۲۳-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات۱۵۵
   نمودار ۲۴-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن۱۵۸

   فهرست شکل ها

   شکل ۱-۲ : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )۳۵
   شکل ۲-۲ : طبقه بندی ورزش همگانی ۴۱

   مقدمه:

   ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.

   ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

   تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.

   در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[۱]، ۲۰۰۲).

   این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

   بیان مسأله

   بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

   ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، ۱۳۸۰) .

   ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[۲] ، ۱۹۹۵).

   قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[۳]، ۲۰۰۰) .

   مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲).

   در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.

   برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

   به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.

  • سایز : ۳۵۷ کیلو بایت
  • فرمت : rar
  • تعداد صفحات : ۱۷۳
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14435

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/1m1qz
<<ادامه  مفاهیم عرفانی در دیوان حسن دهلوی.pdf

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن