• پروژه کامل کارشناسی رشته برق با عنوان (تهیه و پیاده‎سازی روشهای استاندارد آزمون تجهیزات فشار قوی)
  • فهرست مطالب

   فصل اول- مشخصات فعلی آزمایشگاه فشار قوی…………………………………………………………………………………………….. ۱

   ۱-۱- تجهیزات موجود در آزمایشگاه فشار قوی……………………………………………………………………………………………….. ۱

   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

   ۱-۱-۱- سیستم تست AC مجهز به آشکارساز میزان تخلیه جزئی……………………………………………………………… ۱

   ۱-۱-۲- دستگاه مولد ضربه ولتاژ…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

   ۱-۱-۳- مجموعه DC………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

   1-1-4- سیستم اندازه‎گیری ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای مایع و جامد………………………. ۱۱

   ۱-۱-۵- دستگاه تست دی الکتریک مواد عایقی………………………………………………………………………………………….. ۱۵

   ۱-۲- مشخصات سیستم زمین آزمایشگاه فشار قوی…………………………………………………………………………………….. ۱۶

   ۱-۳- مشخصات سیستم قفس فارادی آزمایشگاه………………………………………………………………………………………….. ۱۸

   ۱-۴- مشخصات ساختمان آزمایشگاه فشار قوی……………………………………………………………………………………………. ۱۹

   ۱-۵- سوابق آزمایشهایی که تا کنون انجام شده‏اند‏……………………………………………………………………………………….. 21

   1-5-1- آزمون تعیین ولتاژ شکست الکتریکی عایقهای جامد……………………………………………………………………. ۲۱

   ۱-۵-۲- آزمون تعیین ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای جامد…………………………………………….. ۲۲

   ۱-۵-۳- آزمون تعیین ضریب تلفات عایقی و ظرفیت خازنی عایقهای مایع………………………………………………. ۲۳

   ۱-۵-۴- آزمون الکتریکی کلاه ایمنی شرکت بازرگانی صدف…………………………………………………………………….. ۲۴

   ۱-۵-۵- آزمون تعیین نسبت تبدیل ترانس‎های جریان شرکت پرما………………………………………………………….. ۲۵

   ۱-۵-۶- آزمون‎های ولتاژ فرکانس قدرت و اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی مقره‏های عبوری (بوشینگهای) ترانس وبریکر۶۳ کیلوولت نیروگاه گازی سمنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

   ۱-۵-۷- آزمون جریان ضربه دستگاه شمارنده ضربه (Surge Counter) شرکت نادر پرداز………………………….. ۲۷

   ۱-۵-۸- آزمونهای ولتاژ فرکانس قدرت، اندازه‎گیری تخلیه جزیی و تعیین نسبت تبدیل ترانسهای جریان ۲۰ کیلو ولتی شرکت باهاما. ۲۸

   ۱-۵-۹- آزمونهای ولتاژ فرکانس قدرت و ولتاژ ضربه صاعقه بر روی برقگیر و واحد تنظیم LMU………….. 29

   1-5-10- آزمون جریان ضربه شمارنده ضربه شرکت رضا ترانس ورک……………………………………………………. ۳۰

   ۱-۵-۱۱- آزمونهای ولتاژ پایداری فرکانس قدرت و ضربه صاعقه مقره‎های سوزنی kV20 شرکت پرتو سبز تجارت ۳۱

   ۱-۵-۱۲- آزمونهای ولتاژ پایداری فرکانس قدرت و ضربه صاعقه سلول تابلو فشار قوی kV33 شرکت جابون ۳۲

   ۱-۵-۱۳- آزمون ولتاژ پایداری فرکانس قدرت و اندازه‎گیری مقاومت عایقی مقره‎های مخابراتی شرکت آزمایش ابزار ۳۳

   ۱-۵-۱۴- آزمونهای تعیین ولتاژ شکست فرکانس قدرت، ضربه صاعقه و اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی رخ داده د رمقره‎های چینی با لعاب نیمه هادی شرکت NGk، شیشه‎ا‎ی و غیره مربوط به تحقیق مقره‎های لعاب نیمه هادی…………………………. ۳۴

   ۱-۵-۱۵- آزمون اندازه‎گیری میزان تخلیه جزیی CT 230 کیلو ولتی شرکت برق منطقه‎ای باختر………. ۳۵

   ۱-۵-۱۶- آزمون آنتی استاتیک شرکتهای پدرام و آتک…………………………………………………………………………….. ۳۵

   ۱-۵-۱۷- آزمون محفظه کات اوت فیوز شرکت پارس فیوز………………………………………………………………………. ۳۵

   ۱-۶- لیست قیمت آزمونها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

   ۱-۷- کاتالوگ آزمایشگاه فشار قوی……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

   فصل دوم-مشخصات کلی یک آزمایشگاه فشار قوی]۲[………………………………………………………………………………. ۳۸

   ۲-۱- کاربردهای آزمایشگاه فشار قوی……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

   ۲-۱-۱- آزمایشگاه فشار قوی کنترل کیفیت……………………………………………………………………………………………….. ۳۹

   ۲-۱-۲- آزمایشگاه فشار قوی پژوهشی(لابراتوار تحقیقاتی فشار قوی)………………………………………………………. ۴۴

   ۲-۲- تجهیزات تاسیساتی آزمایشگاههای بزرگ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

   ۲-۳- محصور کردن-زمین کردن و محفوظ کردن در آزمایشگاه…………………………………………………………………… ۴۷

   ۲-۳-۱- محصور کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

   ۲-۳-۲- تاسیسات زمین………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

   ۲-۳-۳- محفوظ کردن…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

   ۲-۴- تاسیسات الکتریکی آزمایشکاه فشار قوی…………………………………………………………………………………………….. ۵۳

   ۲-۴-۱- مدار تغذیه انرژی و مدار حفاظت…………………………………………………………………………………………………… ۵۳

   ۲-۴-۲- ساختار مدار فشار قوی……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

   فصل سوم-وضعیت آزمایشگاههای فشار قوی در دنیا و ایران……………………………………………………………………… ۵۹

   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

   ۳-۱- آزمایشگاه فشار قوی STRI سوئد…………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

   ۳-۱-۱-آزمون فشار قوی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

   ۳-۱-۲- ابعاد و رنج تجهیزات تست………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

   ۳-۱-۳- تست‎های آلودگی/محیطی………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

   ۳-۱-۴- تست در محیط بیرونی……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

   ۳-۲- آزمایشگاه فشار قوی Hydro quebeC کانادا…………………………………………………………………………………………. ۶۶

   ۳-۲-۱- محفظه‎های آزمون آلودگی………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

   ۳-۲-۲- سالن تست ترانسفورماتور………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

   ۳-۲-۳- انواع تستها………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

   ۳-۲-۴- آزمایشگاه جریان بالا………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

   ۳-۳- آزمایشگاه فشارقوی KEMA (هلند)………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

   ۳-۴- آزمایشگاه فشارقوی CESI (ایتالیا)………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

   ۳-۵- آزمایشگاه فشارقوی CPRI (هندوستان)……………………………………………………………………………………………….. ۷۵

   ۳-۶- آزمایشگاه فشار قوی الکتریکی دانشگاه صنعتی مونیخ……………………………………………………………………….. ۷۷

   ۳-۶-۱- آزمایشگاه فشار قوی سرپوشیده……………………………………………………………………………………………………… ۷۷

   ۳-۶-۲- آزمایشگاه در فضای باز…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

   ۳-۶-۳- آزمایشگاه حرارتی و برودتی……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

   ۳-۶-۴- آزمایشگاه جریان الکتریکی……………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

   ۳-۷- آزمایشگاه دانشکده برق دانشگاه فنی زوریخ (سویس)………………………………………………………………………… ۸۰

   ۳-۷-۱- آزمایشگاه فشار قوی………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

   ۳-۷-۲- آزمایشگاه جریان متناوب………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

   ۳-۷-۳- آزمایشگاه فشار الکتریکی دائم………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

   ۳-۷-۴- آزمایشگاه اندازه‎گیری تخلیه الکتریکی ناقص………………………………………………………………………………… ۸۳

   ۳-۸- آزمایشگاه فشارقوی دانشگاه صنعت آب و برق……………………………………………………………………………………. ۸۴

   ۳-۹- آزمایشگاه فشارقوی شرکت نیرو ترانس……………………………………………………………………………………………….. ۸۵

   ۳-۱۰- مقایسه مشخصات چند آزمایشگاه فشارقوی……………………………………………………………………………………… ۸۷

   فصل چهارم: انحرافات از معیارها، کاستیها و مشکلات………………………………………………………………………………… ۸۹

   ۴-۱- سیستم زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

   ۴-۲- قفس فارادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

   ۴-۳- ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

   ۴-۴- تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

   ۴-۵- سیستمهای حمل و نقل داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………… ۹۴

   ۴-۶- ایمنی آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

   ۴-۷- سیستم‎های ثبات و نشانگر…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

   فصل پنجم:تجهیزات مورد نیاز برای ارایه خدمات به تحقیق ها…………………………………………………………………….. ۹۶

   ۵-۱- سیستم آزمون تر…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

   ۵-۲- سیستم آزمون مه نمکی (آلودگی)………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

   ۵-۲-۱- منابع آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

   ۵-۲-۲- تاثیر آلودگی بر عملکرد مقره………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

   ۵-۲-۳- انواع مختلف آلودگی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

   ۵-۳- دستگاه تست طول عمر قرص برقگیر………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

   ۵-۴- ژنراتور جریان ضربه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

   ۵-۵- آزمون های جریان زیاد……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

   فصل ۶ : طرح جدید آزمایشگاه فشارقوی…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

   ۶-۱- سیاست استفاده از آزمایشگاه فشار قوی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

   ۶-۱-۱- انجام آزمون های مربوط به تحقیق های پژوهشگاه نیرو………………………………………………………………. ۱۱۰

   ۶-۱-۲- سرویس به صنعت برق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

   ۶-۱-۳- آموزش فشار قوی جهت صنعت و آزمایشگاه های جدید………………………………………………………….. ۱۱۱

   ۶-۲-تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

   ۶-۲-۱- سیستم آزمایش تر………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

   مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

   ۱- بررسی طرحهای پیشنهادشده در استانداردهای مختلف…………………………………………………………………….. ۱۲۱

   ۲- ارائه طرح نهائی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

   ۳- تحلیل نتایج آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

   ۴- بررسی روی جنس مواد اجزای نازل……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

   ۶-۲-۲- سیستم پیرسازی قرص برقگیر…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

   ۴-۱-کارتA/D………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

   4-2-کارت ترموکوپل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

   ۵- نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

   ۶-۲-۳-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

   ۶-۳-سیستم زمین آزمایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

   ۶-۴- طراحی حصارهای حفاظتی در برابر میدانهای الکترومغناطیسی در آزمایشگاههای فشار قوی……….. ۱۴۳

   ۶-۵-اصلاحات ساختمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

   ۶-۶- اصلاحات تاسیساتی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۹

   ۶-۷- لیست تجهیزات وابزارهای مورد نیاز آزمایشگاه فشار قوی………………………………………………………………… ۱۸۴

   فصل هفتم- تجهیزات، ابزارها و استانداردهای موجود در آزمایشگاه فشار قوی……………………………………… ۱۸۹

   ۷-۱- لیست تجهیزات و ابزارهایی که از ابتدا در آزمایشگاه فشار قوی خریداری شده اند……………………….. ۱۸۹

   ۷-۱-۱- لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه فشار قوی………………………………………………………………………… ۱۸۹

   ۷-۲ – لیست استانداردهای موجود در آزمایشگاه فشار قوی………………………………………………………………………. ۱۹۳

   مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۶

  • سایز : ۱۹۸ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۵۹
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14727

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/Jv6ps
<<ادامه  تحقیق درباره سیم كوچك انتقال دهنده الكتریسیته

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن