• چکیده همیشه‌بهار یکی از گیاهان دارویی شناخته شده متعلق به تیره کاسنی است که علاوه بر مصارف دارویی، اسانس آن در صنایع آرایشی، بهداشتی و رایحه درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد تغذیه گیاهی از عوامل مهمی است که بر کمیت و کیفیت محصول گیاهان دارویی تآتیر می‌گذارد و از آنجایی که افزودن عناصر در خاک و محلول غذایی برای افزایش عملکرد کمی و کیفی در گیاهان ض
  • فهرست مطالب

   عنوان صفحه

   فصل اول: مقدمه و کلیات

   ۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

   ۱-۲- اهمیت گیاهان دارویی در ایران و جهان………………………………………………………………………………………………………….۲

   ۱-۳- خاستگاه و پراکنش……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

   ۱-۴- گیاه شناسی همیشه بهار……………………………………………………………………………………………………………………………….۴

   ۱-۵- مواد موثره گیاه دارویی همیشه بهار……………………………………………………………………………………………………………….۵

   ۱-۶- استفاده دارویی گیاه همیشه بهار…………………………………………………………………………………………………………………..۵

   ۱-۷- تاثیر عوامل محیطی بر روی گیاه دارویی همیشه بهار…………………………………………………………………………………….۵

   ۱-۷-۱- درجه حرارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

   ۱-۷-۲- نور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

   ۱-۷-۳- آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

   ۱-۷-۴- خاک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

   ۱-۸- مراقبت و نگهداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

   ۱-۹- کاشت و تکثیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

   ۱-۱۰- اسانس­های گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

   ۱-۱۰-۱- اسانس گیری به کمک تقطیر……………………………………………………………………………………………………………………..۹

   ۱-۱۰-۲- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

   فصل دوم: بررسی منابع

   ۲-۱-آهن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

   ۲-۲- نقش آهن در گیاه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

   ۲-۳-اهمیت محلول پاشی عناصر غذایی در گیاهان………………………………………………………………………………………………۱۴

   ۲-۴- کلاتهای آهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

   ۲-۵- غیر فعال شدن آهن در برگ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

   ۲-۶-مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر عناصر کم مصرف به ویژه آهن در گیاهان…………………………………….۱۸

   فصل سوم: مواد و روش

   ۳-۱- موقعیت جعرافیایی مشخصات اقلیمی………………………………………………………………………………………………………….۲۳

   ۳-۲- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک……………………………………………………………………………………………………………۲۴

   ۳-۳- بذر مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

   ۳-۴- روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

   ۳-۵- آماده سازی زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

   ۳-۶- اندازه گیری صفات مورفولوژیک…………………………………………………………………………………………………………………۲۶

   ۳-۷-شاخص کلروفیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

   ۳-۸- اندازه گیری میزان کلروفیل و کارتنوئید برگ………………………………………………………………………………………………۲۶

   ۳-۹- تعیین عناصر غذایی بافت­های گیاهی……………………………………………………….‌‌‌………………………………………………..27

   3-9-1- میزان نیتروژن……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

   ۳-۹-۲- میزان پناسیم……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

   ۳-۹-۲- میزان فسفر………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

   ۳-۹-۲- میزان آهن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

   ۳-۱۰- عملکرد گل خشک………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

   ۳-۱۱- عملکرد دانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

   ۳-۱۲- درصد و عملکرد اسانس……………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

   ۳-۱۳- درصد و عملکرد روغن……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

   ۳-۱۴- شاخص برداشت گل، دانه، روغن و اسانس همیشه­بهار………………………………………………………………………………..۳۰

   ۳-۱۵- تجزیه آماری داده ها و نرم افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………………………۳۱

   فصل چهارم: نتایج و بحث

   ۴-۱- صفات مورفولوژیک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

   ۴-۲- اجزای عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

   ۴-۳- صفات فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

   ۴-۴- عملکرد گل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

   ۴-۵- درصد اسانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

   ۴-۶- عملکرد اسانس……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۵۳

   ۴-۷- عملکرد دانه، روغن و درصد روغن……………………………………………………………………………………………………………..۵۸

   ۴-۸- عملکرد دانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

   ۴-۹- عملکرد روغن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

   ۴-۱۰- درصد روغن……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

   ۴-۱۱- شاخص برداشت گل و اسانس…………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

   ۴-۱۲- شاخص برداشت بذر و روغن …………………………………………………………………………………………………………………….۶۵

   ۴-۱۳- شاخص برداشت گل…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

   ۴-۱۴- شاخص برداشت اسانس…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

   ۴-۱۵- شاخص برداشت روغن……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

   ۴-۱۶- بیوماس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

   ۴-۱۷- سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

   ۴-۱۸- وزن خشک برگ تک بوته………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

   ۴-۱۹- وزن خشک ساقه تک بوته………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

   ۴-۲۰- عناصر غذایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

   ۴-۲۱- آهن برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

   ۴-۲۲- فسفر…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………… …….۸۰

   ۴-۲۳- آهن دانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱

   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

   ۵-۱- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳

   ۵-۲-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

   منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

   فهرست جدول

   عنوان صفحه

   جدول ۳-۱- مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک…………………………………………………………………………………………………..۲۴

   جدول ۴-۱ – تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی صفات مورفولوژیک……………………………۳۱

   جدول ۴-.۲- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی اجزای عملکرد………………………………….۳۶

   جدول ۴-۳- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی کلروفیل و کاروتنوئید برگ………………..۴۰

   جدول ۴-۴- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد گل………………………………………۴۶

   جدول ۴-۵- تجزیه واریانس اثر غلظت های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی درصد اسانس………………‌……………………49

   جدول ۴-۶- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد اسانس…………………………………..۵۲

   جدول ۴-۷- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی عملکرد دانه، روغن و درصد روغن……….۵۶

   جدول ۴-۸- تجزیه واریانس غلظت های مختلف کود آهن بر روی شاخص برداشت گل و اسانس……………………………….۶۲

   جدول ۴-۹- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی شاخص برداشت بذر و روغن………………..۶۶

   جدول ۴-۱۰- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی بیوماس…………………………………………….۶۷

   جدول ۴-۱۱- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی سطح برگ………………………………………..۶۹

   جدول ۴-۱۲- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی وزن خشک برگ تک بوته………………….۷۱

   جدول ۴-۱۳- تجزیه واریانس اثر غلظت‌های مختلف چهار نوع کود آهن بر روی وزن خشک ساقه تک بوته…………………۷۳

   جدول ۴-۱۴-: تجزیه واریانس غلظت های مختلف کود آهن بر روی عناصر غذایی برگ و دانه……………………………………۷۶

   فهرست نمودارها

   عنوان صفحه

   نمودار ۴-۱- مقایسه میانگین تعداد برگ……………………………………………………………………………………………………………….۳۲

   نمودار ۴-۲- مقایسه میانگین تعداد شاخه فرعی…………………………………………………………………………………………………..۳۳

   نمودار ۴-۳- مقایسه میانگین ارتفاع ساقه اصلی……………………………………………………………………………………………………۳۳

   نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین ارتفاع کانوپی…………………………………………………………………………………………………………..۳۴

   نمودار ۴-۵- مقایسه میانگین قطر ساقه اصلی……………………………………………………………………………………………………….۳۴

   نمودار ۴-۶- مقایسه میانگین تعداد کاپیتول در هر بونه……………………………………………………………………………………….۳۷

   نمودار ۴-۷- مقایسه میانگین تعداد ردیف بذر در هر کاپیتول……………………………………………………………………………..۳۷

   نمودار ۴-۸- مقایسه میانگین قطر کاپیتول……………………………………………………………………………………………………………۳۸

   نمودار ۴-۹- مقایسه میانگینوزن کاپیتول در یک بوته………………………………………………………………………………………….۳۸

   نمودار ۴-۱۰- مقایسه میانگین کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………………۴۱

   نمودار ۴-۱۱- مقایسه میانگین کلروفیل A…………………………………………………………………………………………………………..42

   نمودار ۴-۱۲- مقایسه میانگین کلروفیل B…………………………………………………………………………………………………………..43

   نمودار ۴-۱۳- مقایسه میانگین کاروتنوئید…………………………………………………………………………………………………………….۴۳

   نمودار ۴-۱۴- مقایسه میانگین شاخص کلروفیل برگ اسپد…………………………………………………………………………………۴۴

   نمودار ۴-۱۵- مقایسه میانگین عملکرد گل برداشت دوم……………………………………………………………………………………..۴۶

   نمودار ۴-۱۶- مقایسه میانگین عملکرد گل برداشت سوم…………………………………………………………………………………….۴۷

   نمودار ۴-۱۷- مقایسه میانگین عملکرد گل در مجموع سه برداشت…………………………………………………………………….۴۷

   نمودار ۴-۱۸- مقایسه میانگین درصد اسانس برداشت اول…………………………………………………………………………………..۵۰

   نمودار ۴-۱۹- مقایسه میانگین درصد اسانس برداشت سوم………………………………………………………………………………….۵۰

   نمودار ۴-۲۰- مقایسه میانگین درصد اسانس مجموع سه برداشت………………………………………………………………………۵۱

   نمودار ۴-۲۰- مقایسه میانگین عملکرد اسانس برداشت اول………………………………………………………………………………..۵۲

   نمودار ۴-۲۱- مقایسه میانگین عملکرد اسانس برداشت دوم………………………………………………………………………………..۵۳

   نمودار ۴-۲۲- مقایسه میانگین عملکرد اسانس برداشت سوم……………………………………………………………………………….۵۴

   نمودار ۴-۲۳- مقایسه میانگین عملکرد اسانس مجموع سه برداشت……………………………………………………………………۵۵

   نمودار ۴-۲۴- مقایسه میانگین عملکرد دانه………………………………………………………………………………………………………….۵۷

   نمودار ۴-۲۵- مقایسه میانگین عملکرد روغن……………………………………………………………………………………………………….۵۸

   نمودار ۴-۲۶- مقایسه میانگین درصد روغن………………………………………………………………………………………………………….۶۰

   نمودار ۴-۲۷- مقایسه میانگین شاخص برداشت سالیانه گل…………………………………………………………………………………۶۳

   نمودار ۴-۲۸- مقایسه میانگین شاخص برداشت سوم گل…………………………………………………………………………………….۶۴

   نمودار ۴-۲۹- مقایسه میانگین شاخص برداشت اسانس برداشت اول…………………………………………………………………..۶۵

   نمودار ۱-۳۰- مقایسه میانگین شاخص برداشت اسانس برداشت سوم…………………………………………………………………۶۵

   نمودار ۴-۳۱- مقایسه میانگین شاخص برداشن روغن دانه………………………………………………………………………………….۶۶

   نمودار ۴-۳۲- مقایسه میانگین بیوماس برداشت یک…………………………………………………………………………………………….۶۸

   نمودار ۱-۳۳- مقایسه میانگین بیوماس برداشت سوم…………………………………………………………………………………………..۶۸

   نمودار ۴-۳۴- مقایسه میانگین سطح برگ برداشت پنجم…………………………………………………………………………………….۷۰

   نمودار ۴-۳۵- مقایسه میانگین وزن خشک برگ برداشت اول……………………………………………………………………………..۷۲

   نمودار ۴-۳۶- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه برداشت سوم……………………………………………………………………………۷۴

   نمودار ۴-۳۷- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه برداشت پنجم………………………………………………………………………….۷۴

   نمودار ۴-۳۸- مقایسه میانگین آهن برگ………………………………………………………………………………………………………………۷۷

   نمودار ۴-۳۹- مقایسه میانگین فسفر برگ…………………………………………………………………………………………………………….۷۸

   نمودار ۴-۴۰- مقایسه میانگین آهن دانه……………………………………………………………………………………………………………….۷۸

  • سایز : ۷۸۸ کیلو بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۰۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14593

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/8ypdd
<<ادامه  پاورپوینت آموزشی معرفی و بررسی گیاه توت فرنگی

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن