• این تحقیق توسط دانش آموزانی گردآوری شده که در اول راه توکل بر خدا و تشویق اساتید فرزانه و پشتکار را سرلوحه کار خود قرار دادند در این فصل شما را از هدف و اهمیت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این که، ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم
  • فهرست مطالب

   پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………..ا-ب

   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..ب-ج

   چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ج-د

   فصل اول: کلیات تحقیق

   • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1
   • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………2
   • اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..2
   • اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….2
   • سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………3-2
   • فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….3
   • کلید واژه ها……………………………………………………………………………………………..4-3

   فصل دوم: پیشینه تحقیق

   ۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………5

   2-2 تاریخچه موضوع…………………………………………………………………………………. 7-6

   2-3 پیشینه نظری…………………………………………………………………………………..8-7

   2-4 پیشینه عملی(نقد کتاب)………………………………………………………………………………………………9

   2-5 ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….9

   فصل سوم: روش تحقیق

   ۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………10

   3-2 روش های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………………………………..11

   3-3 فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها…………………………………………………………………..12

   3-4 جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….12

   3-5 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..13

   فصل چهارم: یافته های تحقیق

   ۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….14

   4-2 قرآن کتاب آسمانی ما……………………………………………………………………………………………….15

   4-3 تعریف ادبیات……………………………………………………………………………………………………………. 15

   فرضیه ۱: ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است…………………………….17-16

   4-4 تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات………………………………………………………………19-17

   5-4 صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران………………………………………………………………..20-19

   6-4 حدیث چیست………………………………………………………………………………………………………21-10

   4- 6-1-حدیث محبت در ادب فارسی………………………………………………………………………..25-21

   فرضیه ۲: برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند…………. 35-27

   فرضیه ۳: میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است…………..42-36

   فرضیه ۴: مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است………………………..59-43

   فرضیه ۵: سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است…………………….66-60

   فرضیه ۶: شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است………………………………….98-67

   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

   ۵- ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….128

   5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 130-129

   5-3 مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………130

   5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………131

   فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………133-132

   پیوست

   فهرست جداول…………………………………………………………………………..127-99

   جدول ۱-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب سن

   جدول ۲-۴- شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی سن افراد شرکت کننده در تحقیق

   جدول ۳-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۴-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

   جدول ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

   جدول ۶-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

   جدول ۸-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی

   جدول ۱۰-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی

   جدول ۱۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث

   جدول ۱۴-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث

   جدول ۱۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی

   جدول ۱۸-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان

   جدول ۲۰-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود

   جدول۲۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین

   جدول ۲۴-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری

   جدول ۲۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها

   جدول ۲۸-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی

   جدول ۲۹-۴- تجزیه و تحلیل آماری بین پاسخ های داده شده توسط دو گروه شرکت کننده در تحقیق ( پایه تحصیلی پیش دانشگاهی ، پایه تحصیلی سوم دبیرستان )

   فهرست منحنی ها………………………………………………………………..126-100

   منحنی ۱-۴- درصد فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق

   منحنی ۲-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی

   منحنی ۳-۴- درصد فراوانی پایه تحصیلی افراد شرکت کننده در تحقیق

   منحنی ۴-۴- درصد فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

   منحنی ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۶-۴- درصد فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق

   منحنی ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۸-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی

   منحنی ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۱۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی

   منحنی ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۱۲-۴- درصد فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث

   منحنی۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۱۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث

   منحنی ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۱۶-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی

   منحنی ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۱۸-۴- درصد فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان

   منحنی ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۲۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود

   منحنی۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی۲۲-۴- درصد فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین

   منحنی ۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۲۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری

   منحنی ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی

   منحنی ۲۶-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها

   منحنی ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی

   ۱-۱ مقدمه

   این تحقیق توسط دانش آموزانی گردآوری شده که در اول راه توکل بر خدا و تشویق اساتید فرزانه و پشتکار را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این فصل شما را از هدف و اهمیت تحقیقمان آگاه خواهیم کرد و در آخر این که، ارکان اساسی تحقیقمان را توضیح خواهیم داد تا ابهامات برطرف شود و با دیدی بازتر تحقیق را دنبال کنیم.

   نمودار زیر شما را در دنبال کردن این فصل کمک خواهد کرد.

   ۱-۲- بیان مسئله

   برای آشنایی با تأثیراتی که قرآن و احادیث در ادبیات فارسی برجای گذاشته اند، لازم است معروف ترین و متداول ترین نام کتاب خدا که قرآن است را بشناسیم و آن را تلاوت کنیم و با تأثیراتی که آیات و احادیث به صورت های مختلف : تلمیح، تمثیل، قصه های منظوم و منثور شعرا و نویسندگان ایرانی و فارسی زبان گذاشته اند آشنا شویم.

   ۱-۳- اهداف تحقیق:

   – بررسی تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

   – بررسی عوامل موثر بر تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

   – تأثیر قرآن و حدیث در اعتلای متون نظم و نثر ادبیات فارسی

   ۱-۴- اهمیت تحقیق:

   در دورانی که قرآن در برخی از کشور های اسلامی فقط برای کسب مقام و یا مزایای اقتصادی تلاوت می شود و شعرای آن ها بدون تاثر از قرآن شعر می سرایند بر خود لازم دانستیم به گردآوری این مطالب بپردازیم. امید است توانسته باشیم با انجام این کار به سطح آگاهی خود و دیگران افزوده باشیم.

   ۱-۵- سئوالات تحقیق

   ۱- عوامل مؤثر بر تاثیرگذاری قرآن و حدیث در ادب پارسی کدام است؟

   ۲- تا چه حد شعرای فارسی زبان از آیات قرآن در اشعار خود تأثیر پذیرفته اند؟

   ۳- از میان شعرای متقدم کدامیک از آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفتند؟

   ۴- میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش تا چه اندازه بوده است؟

   ۵- داستان یوسف از دیدگاه مولوی چگونه است؟

   ۶- آیا سنایی در اشعار خئد به تصویر پردازی قرآن پرداخته است؟

   ۷- آیا شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده است؟

   ۱-۶-فرضیه ها

   ۱- ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است.

   ۲- برخی از شعرای متقدم از آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند.

   ۳- میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعار وی زیاد بوده است.

   ۴- مولوی داستان حضرت یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است.

   ۵- سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآن پرداخته است.

   ۶- شهریار در اشعار خود از نهج البلاغه بهره برده است.

   ۱-۷- کلید واژه ها

   ادبیه:جمع«ادب» است و دانش های متعلق به ادب، در اصل(فنون ادبیه) یا (علم ادبیه) بوده است و بعد(ادبیه) صفت جعلی موصوف را جمع بسته اند.

   متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این تحقیق در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

   ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

   همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

   موجود است

  • سایز : ۳.۳۶۲ مگا بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۱۲۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14798

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/3mYgj
<<ادامه  پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن