• تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی
  • چکیده: ۱
   مقدمه: ۲
   فصل اول: کلیات تحقیق
   ۱-۱ مقدمه ۴
   ۲-۱تاریخچه مطالعاتی ۶
   ۳-۱ بیان مساله تحقیق: ۸
   ۴-۱ چارچوب نظری : ۱۰
   ۵-۱ فرضیات تحقیق: ۱۵
   ۶-۱ اهداف تحقیق : ۱۶
   ۱-۶-۱ اهداف علمی : ۱۶
   ۲-۶-۱اهداف کاربردی : ۱۶
   ۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق : ۱۶
   ۸-۱حدود مطالعاتی ۱۷
   ۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق ۱۸
   ۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق ۱۸
   ۳-۸-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۸
   ۹-۱ تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق ۱۸
   فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
   ۱-۲ مقدمه ۲۲
   ۲-۲ گفتار اول: ساختار مالکیت ۲۳
   ۱-۲-۲ مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی ۲۳
   ۲-۲-۲ حاکمیت شرکتی ۲۵
   ۱-۲-۲-۲ تعریف حاکمیت شرکتی ۲۹
   ۲-۲-۲-۲ مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران : ۲۹
   ۳-۲-۲ گروه بندی های مختلف سهامداران: ۳۱
   ۱-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره: ۳۲
   ۲-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر: ۳۲
   ۳-۳-۲-۲ انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت : ۳۳
   ۴-۲-۲ ساختارهای مالکیت ۳۳
   ۱-۴-۲-۲ سرمایهگذاران نهادی ۳۴
   ۱-۱-۴-۲-۲ فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی : ۳۸
   ۲-۱-۴-۲-۲ سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار : ۳۹
   ۲-۴-۲-۲ سرمایهگذاران شرکتی ۳۹
   ۳-۴-۲-۲ سرمایهگذاران مدیریتی ۴۱
   ۴-۴-۲-۲ سرمایهگذاران خارجی ۴۵
   ۱-۴-۴-۲-۲ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ۴۶
   ۲-۴-۴-۲-۲ جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ۴۶
   ۵-۲-۲- تئوری نمایندگی ۴۷
   ۶-۲-۲ رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه ۴۹
   ۳-۲ گفتار دوم : نقدشوندگی سهام ۴۹
   ۱-۳-۲ نقدشوندگی ۴۹
   ۲-۳- ۲ معیارهای نقدشوندگی : ۵۲
   ۱-۲-۳-۲ معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام : ۵۳
   ۱-۱-۲-۳-۲ معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش : ۵۳
   ۲-۱-۲-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : ۵۴
   ۳-۱-۲-۳-۲ مبنای نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار : ۵۴
   ۴-۱-۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام : ۵۶
   ۵-۱-۲-۳-۲ مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش : ۵۸
   ۲-۲-۳-۲ معیارهای مبتنی بر معاملات : ۵۹
   ۳-۳-۲ ریسک نقدشوندگی: ۶۳
   ۴-۳-۲ ابعاد نقدشوندگی بازار: ۶۴
   ۵-۳-۲ عوامل موثر بر نقدشوندگی در بازارهای نو ظهور ۶۵
   ۶-۳-۲ عوامل تاثیرگذار برنقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارها ۶۷
   ۷-۳-۲ اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار ۶۸
   ۸-۳-۲ مفهوم جهش برای نقدشوندگی ۶۹
   ۹-۳-۲ مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام ۶۹
   ۱-۹-۳-۲ نظریات مدافع حضور مالکان نهادی ۷۰
   ۱-۱-۹-۳-۲ فرضیه نظارتی ۷۰
   ۲-۱-۹-۳-۲ فرضیه کارآیی اطلاعاتی ۷۰
   ۲-۹-۳-۲ نظریات مخالف حضور مالکان نهادی ۷۲
   ۱-۲-۹-۳-۲ فرضیه کژگزینی ۷۲
   ۲-۲-۹-۳-۲ فرضیه کاهش سهام شناور ۷۳
   ۱۰-۳-۲ ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار ۷۴
   ۱۱-۳-۲ ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد ۷۷
   ۱۲-۳-۲ اهمیت و برخی ضرورت‌های بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار ۷۹
   ۱۳-۳-۲ تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد ۸۰
   ۱۴-۳-۲ علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس ۸۰
   ۱۵-۳-۲ عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار ۸۲
   ۱۶-۳-۲ پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ۸۴
   ۴-۲ گفتار سوم :پیشینه تحقیق: ۸۷
   ۱-۴-۲ تحقیق های خارجی: ۸۷
   ۲-۴-۲ تحقیق های داخلی : ۹۹
   فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
   ۱-۳ مقدمه ۱۰۸
   ۲-۳ روش تحقیق ۱۰۸
   ۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۱۰۹
   ۴-۳ مدل تحقیق ۱۱۰
   ۱-۴-۳ متغیر های مستقل: ۱۱۱
   ۲-۴-۳ متغیر وابسته ۱۱۲
   ۳-۴-۳ متغیر های کنترل: ۱۱۳
   ۵-۳ روش های جمع اوری اطلاعات ۱۱۳
   ۶-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۴
   ۱-۶-۳ روش آزمون فرضیات: ۱۱۴
   ۱-۱-۶-۳ روش آزمون فرضیه های اول تا چهارم: ۱۱۵
   ۲-۱-۶-۳ روش آزمون فرضیه پنجم: ۱۱۵
   ۲-۶-۳ روش کلی آزمون فرضیات ۱۱۶
   ۷-۳ مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: ۱۱۷
   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
   ۱-۴ مقدمه‏ 120
   2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها ۱۲۰
   ۳-۴ روش آزمون فرضیه های تحقیق ۱۲۲
   ۱-۳-۴- بررسی اعتبار مدل ۱۲۳
   ۴-۴ بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته : ۱۲۴
   ۵-۴ نتایج آزمون فرضیه اول : ۱۲۵
   ۱-۵-۴ مدل اول ۱۲۵
   ۲-۵-۴ مدل دوم ۱۲۸
   ۳- ۵-۴ مدل سوم ۱۳۰
   ۴- ۵-۴ مدل چهارم ۱۳۳
   ۵- ۵-۴ مدل پنجم ۱۳۵
   ۶- ۵-۴ نتیجهگیری کلی ۱۳۸
   ۶-۴ نتایج آزمون فرضیه دوم : ۱۳۸
   ۱-۶-۴ مدل اول ۱۳۹
   ۲-۶-۴ مدل دوم ۱۴۱
   ۳-۶-۴ مدل سوم ۱۴۳
   ۴-۶-۴ مدل چهارم ۱۴۶
   ۶-۶-۴ نتیجهگیری کلی ۱۵۱
   ۷-۴ نتایج آزمون فرضیه سوم : ۱۵۱
   ۱-۷-۴ مدل اول ۱۵۲
   ۲-۷-۴ مدل دوم ۱۵۴
   ۴-۷-۴ مدل چهارم ۱۵۹
   ۵-۷-۴ مدل پنجم ۱۶۱
   ۶-۷-۴ نتیجهگیری کلی ۱۶۴
   ۸-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم : ۱۶۴
   ۹-۴ نتایج آزمون فرضیه پنجم : ۱۶۵
   ۱-۹-۴ مدل اول ۱۶۵
   ۲-۹-۴ مدل دوم ۱۶۸
   ۳-۹-۴ مدل سوم ۱۷۰
   ۴-۹-۴ مدل چهارم ۱۷۳
   ۵-۹-۴ مدل پنجم ۱۷۵
   ۶-۹-۴ نتیجهگیری کلی ۱۷۸
   فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
   ۱-۵ مقدمه ۱۸۲
   ۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها ۱۸۲
   ۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اول : ۱۸۲
   ۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه دوم : ۱۸۴
   ۳-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه سوم : ۱۸۵
   ۴-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم: ۱۸۶
   ۵-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه پنجم ۱۸۶
   ۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۸۸
   ۱-۴- ۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق : ۱۸۸
   ۲-۴-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۸۹
   ۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۹۰
   پیوست ها
   پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق ۱۹۲
   پیوست ب:خروجی های نرم افزار: ۱۹۶
   منابع و ماخذ
   منابع فارسی: ۲۲۸
   منابع لاتین: ۲۳۱
   چکیده لاتین ۲۴۰

   جدول ۱-۴ : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ۱۲۱
   جدول (۲-۴) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر های وابسته (آزمون کولموگروف اسمیرنف) ۱۲۴
   جدول۳-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۲۶
   جدول۴-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۲۷
   جدول ۵-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۲۸
   جدول۶-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۲۹
   جدول۷-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۳۱
   جدول۸-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۳۲
   جدول۹-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۳۳
   جدول۱۰-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۳۴
   جدول۱۱-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۳۶
   جدول۱۲-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی ۱۳۷
   جدول۱۳-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۳۹
   جدول۱۴-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۰
   جدول۱۵-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۱
   جدول۱۶-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۲
   جدول۱۷-۴ نتایج تحلیل آماری مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۴
   جدول۱۸-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۵
   جدول۱۹-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۶
   جدول۲۰-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۷
   جدول۲۱-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۴۹
   جدول۲۲-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی ۱۵۰
   جدول۲۳-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۵۲
   جدول۲۴-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۵۳
   جدول۲۵-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۵۴
   جدول۲۶-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۵۵
   جدول۲۷-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۵۷
   جدول۲۸-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۵۸
   جدول۲۹-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۵۹
   جدول۳۰-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۶۰
   جدول۳۱-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۶۲
   جدول۳۲-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی ۱۶۳
   جدول۳۳-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۶۵
   جدول۳۴-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۶۷
   جدول۳۵-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۶۸
   جدول۳۶-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۶۹
   جدول۳۷-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۷۱
   جدول۳۸-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۷۲
   جدول۳۹-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۷۳
   جدول۴۰-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۷۴
   جدول۴۱-۴ نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۷۶
   جدول۴۲-۴ نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت ۱۷۷
   جدول ۴۳-۴ خلاصه نتایج تحلیل های آماری آزمون فرضیه های تحقیق ۱۷۹

   شکل ۱-۲ : سطوح نقدشوندگی ۵۲
   شکل ۲-۲ : نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهاداردر بازار سرمایه ۵۵
   شکل۳-۲ : اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش . ۵۶
   شکل ۱-۳ مدل مفهومی تحقیق ۱۱۰

   چکیده:
   بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ است و در مجموع ۷۴ شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.
   در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.
   واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی

  • سایز : ۱.۰۰۶ مگا بایت
  • فرمت : docx
  • تعداد صفحات : ۲۶۳
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14721

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/QczMx
<<ادامه  کتاب حسابداری مدیریت

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن