• بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها
  • فصل اول : کلیات تحقیق
   چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………۱
   ۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۳
   ۱-۲) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..۳
   ۱-۳) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۴
   ۱-۴) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۴
   ۱-۵) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۵
   ۱-۵-۱)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………۵
   ۱-۵-۲) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………۵
   ۱-۶) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۵
   ۱-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….۵
   ۱-۸) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………۵
   فصل دوم : ادبیات تحقیق
   ۲-۱) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….۸
   ۲-۱-۱) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..۸
   ۲-۱-۲) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………۱۰
   ۲-۱-۳) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….۱۱
   ۲-۱-۴) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..۱۲
   ۲-۱-۵) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..۱۴
   ۲-۱-۶) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….۱۵
   ۲-۱-۶-۱)روشهای حسابداری…………………………………………………………………………………….۱۵
   ۲-۱-۶-۲) برآوردهای حسابداری ………………………………………………………………………………۱۷
   ۲-۱-۶-۳) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….۱۸
   ۲-۱-۶-۴) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..۱۸
   ۲-۱-۶-۵) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..۱۸
   ۲-۱-۶-۶) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………۱۹
   ۲-۱-۷) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………۲۰
   ۲-۱-۸) تحلیل کیفیت سود ………………………………………………………………………………………۲۰
   ۲-۱-۹) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………۲۲
   ۲-۲) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………۲۵
   ۲-۲-۱) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………۲۶
   ۲-۲-۱-۱) دوران رشد……………………………………………………………………………………………. ۲۶
   ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
   طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
   رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………۲۷
   بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
   تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
   ۲-۲-۱-۲) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..۳۰
   ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
   اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………۳۱
   بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………۳۲
   بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………۳۳
   ۲-۲-۲) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..۳۴
   ۲-۲-۳) ویژگی¬های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت…………….۳۵
   • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. ۳۶
   • مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………… ۳۶
   • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….۳۶
   • مرحله افول یا سکون ………………………………………………………………………………….۳۶
   ۲-۳)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………۳۶
   ۲-۳-۱)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………۳۷
   ۲-۳-۱-۱)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………۳۷
   ۲-۳-۱-۲) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….۴۲
   ۲-۳-۲)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..۴۴
   ۲-۳-۲-۱) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….۴۴
   ۲-۳-۲-۲) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………۴۷
   فصل سوم : روش شناسی تحقیق
   ۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۵۰
   ۳-۲) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..۵۰
   ۳-۲-۱) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….۵۱
   ۳-۲-۲-۱) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………۵۱
   ۳-۲-۲-۲) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….۵۱
   ۳-۲-۲-۳) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………۵۱
   ۳-۳) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۵۱
   ۳-۴) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….۵۲
   ۳-۵) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۵۲
   ۳-۶) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۵۲
   ۳-۷) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………۵۲
   ۳-۸) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………۵۳
   ۳-۹) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………۵۴
   ۳-۱۰) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق……………………………………………………..۵۵
   ۳-۱۰-۱) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………۵۵
   الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن…………………………………………………………….۵۵
   ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو………………………………………………۵۶
   ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز…………………………………………………………………۵۶
   ۳-۱۰-۲)متغیر وابسته: …………………………………………………………………………………………۵۷
   ۳-۱۰-۲-۱) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57
   3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………۵۸
   ۳-۱۰-۳)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..۵۸
   ۳-۱۰-۳-۱) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58
   3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58
   3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….۵۸
   گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………۵۹
   گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………۵۹
   گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………۵۹
   گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………۶۰
   الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..۶۰
   ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………۶۰
   ۳-۱۲)خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………۶۱
   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
   ۴-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
   ۴-۲) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………۶۳
   ۴-۳) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..۶۵
   ۴-۳-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..۶۵
   ۴-۳-۲)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….۶۵
   ۴-۳-۲-۱)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….۶۵
   ۴-۳-۲-۲)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………۷۰
   ۴-۳-۲-۳)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..۷۵
   فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
   ۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۸۲
   ۵-۲) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..۸۲
   ۵-۳) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..۸۳
   ۵-۴) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..۸۵
   ۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….۸۵
   پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………۸۷
   منابع و ماخذ
   منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
   منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
   چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
   فهرست اشکال و جداول
   جدول ۲-۱)تفاوت‌های بین شرکت¬های دردوران رشد و شرکت¬های دردوران پیری…………..۳۴
   شکل ۲-۱) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………۳۵
   جدول ۳-۱) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………۵۴
   جدول ۳-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….۵۴
   جدول ۳-۳) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………۵۴
   جدول ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..۶۳
   جدول ۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………۶۴
   جدول ۴-۳) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….۶۴
   جدول ۴-۴) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………۶۴
   جدول ۴-۵) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………۶۵
   جدول۴-۶) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
   طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۶
   جدول۴-۷) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
   طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۷
   جدول۴-۸) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
   طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….۶۷
   جدول۴-۹) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
   طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….۶۸
   جدول۴-۱۰) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
   طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
   جدول۴-۱۱) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
   طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….۶۹
   جدول۴-۱۲) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
   بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۱
   جدول۴-۱۳) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
   بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۱
   جدول۴-۱۴) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
   بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۲
   جدول۴-۱۵) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
   بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۳
   جدول۴-۱۶) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
   بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۴
   جدول۴-۱۷) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
   بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۴
   جدول۴-۱۸) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
   بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۵
   جدول۴-۱۹) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
   بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….۷۶
   جدول۴-۲۰) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
   بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۷
   جدول۴-۲۱) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
   بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….۷۸
   جدول۴-۲۲) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
   بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۸
   جدول۴-۲۳) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
   بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….۷۹
   جدول ۵-۱) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………۸۴
   جدول ۵-۲) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………۸۴
   جدول ۵-۳) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..۸۴
   جدول ۵-۴) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….۸۵
   جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….۸۸
   جدول ب-۱) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….۸۹
   جدول ب-۲) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………۸۹
   جدول ب-۳) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………۹۱
   جدول ب-۴): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..۹۳
   جدول ب-۵) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۵
   جدول ب-۶) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۷
   جدول ب-۷) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..۹۹
   جدول ب-۸) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………۱۰۱
   جدول ب-۹) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………۱۰۳
   جدول ب-۱۰) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………۱۰۵

  • سایز : ۲۳۲ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۲۴
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14720

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/eDFxx
<<ادامه  پاورپوینت آموزشی درس مدیریت مالی 1 ، رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن