• بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • چکیده:.. ۱
   مقدمه:.. ۲
   فصل اول: کلیات تحقیق
   ۱-۱-مقدمه : ۴
   ۲-۱ بیان مسأله ۴
   ۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق ۶
   ۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
   ۵-۱ اهداف تحقیق ۹
   ۱-۵-۱ هدف کلی ۹
   ۲-۵-۱ هدف ویژه ۹
   ۶-۱ چارچوب نظری تحقیق ۹
   ۷-۱ فرضیات تحقیق ۱۲
   ۸-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات ۱۲
   فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
   ۱-۲- مقدمه: ۱۵
   ۲-۲ بازار مالی: ۱۵
   ۱-۲-۲ کارکرد های اقتصادی بازار مالی ۱۶
   ۱-۱-۲-۲ کمک به فرایند تشکیل سرمایه ۱۶
   ۲-۱-۲-۲ تعیین قیمت دارایی های مالی ۱۶
   ۳-۱-۲-۲ ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها) ۱۷
   ۴-۱-۲-۲ کاهش هزینه مبادلات ۱۷
   ۲-۲-۲ طبقه بندی بازارهای مالی ۱۷
   ۱-۲-۲-۲ بازار پول ۱۸
   ۲-۲ -۲-۲ بازار سرمایه ۱۸
   ۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان ۱۸
   ۴-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران ۱۹
   ۵-۲ تعریف بورس اوراق بهادار ۲۱
   ۶-۲ دارایی ۲۲
   ۱-۶-۲ دارایی مالی ۲۲
   ۷-۲ اوراق بهادار ۲۳
   ۸-۲ سهام عادی ۲۳
   ۹-۲ بازده سهام ۲۴
   ۱-۹-۲ مفهوم بازده ۲۴
   ۱۰-۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار ۲۴
   ۱-۱۰-۲ بازده تحقق یافته ۲۵
   ۲-۱۰-۲ بازده مورد انتظار ۲۵
   ۱۱-۲ اجزای بازده ۲۵
   ۱-۱۱-۲ سود دریافتی ۲۵
   ۲-۱۱-۲ سود(زیان)سرمایه ۲۵
   ۱۲-۲ اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت ۲۹
   ۱-۱۲-۱ لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت ۲۹
   ۱۳-۲ شاخص های اندازه ۳۰
   ۱-۱۳-۲ میزان دارایی شرکت ۳۰
   ۲-۱۳-۲ میزان فروش کل شرکت ۳۰
   ۳-۱۳-۲ لگاریتم فروش کل ۳۱
   ۴-۱۳-۲ تعداد پرسنل شرکت ۳۱
   ۵-۱۳-۲ ارزش بازار شرکت ۳۱
   ۱۴-۲مفهوم ارزش ۳۲
   ۱۵-۲ انواع ارزش ۳۲
   ۱-۱۵-۲ ارزش اسمی ۳۲
   ۳-۱۵-۲ ارزش بازار ۳۳
   ۴-۱۵-۲ ارزش انحلال ۳۴
   ۵-۱۵-۲ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت ۳۴
   ۶-۱۵-۲ ارزش ذاتی ۳۴
   ۷-۱۵-۲ ارزش منصفانه ۳۵
   ۱۶-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME ) 35
   17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی ۳۵
   ۱۸-۲ مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز ۳۶
   ۱۹-۲ مدل های تعادلی ۳۶
   ۱-۱۹-۲ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ ۳۷
   ۲-۱۹-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ۳۹
   ۱-۲-۱۹-۲ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ۴۱
   ۳-۱۹-۲ مدل سه عاملی فاما و فرنچ ۴۱
   ۱-۳-۱۹-۲ عامل اندازه ۴۳
   ۲-۳-۱۹-۲ عامل ارزش ۴۳
   ۲۴-۲ پیشینه تحقیق ۴۴
   ۱-۲۴-۲ تحقیقات در خارج از ایران ۴۴
   ۲-۲۴-۲ تحقیقات انجام شده در ایران ۴۹
   فصل سوم: روش اجرای تحقیق
   ۱-۳- مقدمه ۵۳
   ۲-۳ روش تحقیق ۵۳
   ۳-۳ جامعه مطالعاتی ۵۴
   ۴-۳ قلمرو تحقیق: ۵۵
   ۱-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق : ۵۵
   ۲-۴-۳-قلمرو زمانی تحقیق : ۵۵
   ۳-۴-۳-قلمرو مکانی تحقیق : ۵۵
   ۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق ۵۶
   ۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۵۸
   ۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸
   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
   ۱-۴ مقدمه: ۶۴
   ۲-۴ شاخص های توصیفی متغیر ها ۶۴
   ۳-۴ آزمون فرضیه ها ۶۵
   ۱-۳-۴ فرضیه اول ۶۷
   ۲-۳-۴ فرضیه دوم ۷۱
   ۴-۴ آزمون فرضیات در حالت دو متغیره ۷۵
   ۵-۴ آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه ۷۶
   ۶-۴ آزمون هم خطی ۸۶
   ۷-۴ خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۸۷
   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
   ۱-۵-مقدمه ۹۱
   ۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها ۹۱
   ۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره ۹۱
   ۲-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره ۹۳
   ۳-۵ نتیجه گیری ۹۳
   ۴-۵ پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق ۹۵
   ۵-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۹۶
   ۶-۵ محدودیت های تحقیق ۹۷
   پیوستها:
   پیوست الف: ۹۹
   پیوست ب: ۱۰۵
   پیوست ج: ۱۱۱
   پیوست د: ۱۱۷
   پیوست ه: ۱۲۳
   منابع و ماخذ:
   منابع فارسی: ۱۳۱
   منابع لاتین: ۱۳۳
   منابع اینترنتی: ۱۳۵
   چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….۱۳۶

   نگاره ۱-۱: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام ۱۰
   نگاره ۱-۴ : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics) 65
   نگاره ۲-۴ : آزمون کلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی ۶۶
   نگاره ۳-۴ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شرکت و بازده ۶۷
   نگاره ۴-۴ : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و بازده واقعی S/H 68
   نگاره ۵-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و بازده واقعی S/H 69
   نگاره ۶-۴ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده ۷۱
   نگاره ۷-۴ : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 72
   نگاره ۸-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H 73
   نگاره ۹-۴ : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی ۷۶
   نگاره ۱۰-۴: متغیرهای رگرسیون چند گانه ۷۷
   نگاره ۱۱-۴ : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77
   نگاره ۱۲-۴ : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78
   نگاره ۱۳-۴ : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78

   نگاره ۱۴-۴ : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79
   نگاره ۱۵-۴ : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79
   نگاره ۱۶-۴ : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80
   نگاره ۱۷-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 80
   نگاره ۱۸-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 81
   نگاره ۱۹-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 82
   نگاره ۲۰-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 83
   نگاره ۲۱-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 84
   نگاره شماره ۲۲-۴ : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 85
   نگاره ۲۳ -۴ : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل ۸۶
   نگاره ۲۴-۴: وضعیت هم خطی بین متغیرها ۸۷
   نگاره ۲۵-۴ خلاصه نتایج فرضیات ۸۹

   نمودار۱-۱ : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی ۵۶
   نمودار۱-۳: رابطه بین هدف، روش و ابزار ۵۳
   نمودار ۱-۴ : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی ۷۰
   نمودار ۲-۴ : معادله رگرسیون بین اندازه شرکت و بازده واقعی S/H 70
   نمودار ۳-۴ : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی ۷۴
   نمودار ۴-۴ : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 74

  • سایز : ۶۵۸ کیلو بایت
  • فرمت : doc
  • تعداد صفحات : ۱۵۷
 • برای مشاهده تصویر این فایل اینجا کلیک کنید.

FileHub ID : SID14722

برای ثبت امتیاز کلیک کنید
[کلی: میانگین: ]
لینک کوتاه این مطلب: https://filehub.ir/iu6cZ
<<ادامه  دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد 2) تألیف دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، مهتاب جهرومی و سیدمصطفی سیدحسینی

مدیرفایل هاب

FileHub search engine

۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موبایلتو شارژ کن